“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimtmečio proga “Laiškai Lietuviams” skelbia straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiųjų konkursui paskirta tema: KURIUO KELIU PASUKTI Į KŪRYBINGĄ IR VIENINGĄ DARBĄ (socialiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu). Jaunimo konkursui skiriama tema: JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY (koks mūsų jaunimas yra dabar, ką jis vertina, ko siekia, kokia numatoma jo ateitis).

     Suaugusiųjų konkurse gali dalyvauti visi, o jaunimo konkurse — moksleiviai ir studentai. Konkursui skirti straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 3000 žodžių. Autorius pasirašo slapyvardžiu, i atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, vokelį užlipina ir drauge su straipsniu atsiunčia redakcijai iki šių metų birželio mėn. 30 dienos.

     Suaugusiems yra skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol. Jaunimo konkursui taip pat skiriamos trys premijos: I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dol. Žinoma, jaunimas, jeigu nori, gali dalyvauti ir suaugusiųjų konkurse. Abiems konkursams bus dvi atskiros vertinimo komisijos, kurios bus paskelbtos vėliau.

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nespausdinti straipsniai bus grąžinti autoriams.

     Plačiau apie konkursą yra paaiškinta “L. L.” vasario mėn. numeryje.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Kun. Petras Butkus. TAUTŲ ŠVENTOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. Išleido Gintaras, Sidney, Australija, 1970 m. 390 psl., kaina 3.75 dol. įdomiai parašyti autoriaus kelionių aplink pasaulį įspūdžiai.

LIETUVIAI ARGENTINOJE. 1918-1968 m. sukakties proga išleistas didelio formato almanachas apie Argentinos lietuvių gyvenimą. Išleido Rosario Lietuvių Bendruomenė 1968 m. 216 psl., kaina 3 dol.

Broniaus Budriūno Kūriniams Leisti Fondo naujai išleisti muzikos veikalai. I. Giesmės chorui: 1. “I Šventąją Motiną” — St. ir Pr. Žukauskų lėšomis, 2. “Neapleiski Mūsų” ir 3. “Viešpaties Malda” — A.    Budginienės lėšomis, 4. “Malda” — Pr. Baltakio lėšomis. II. Solo dainos: 5. “Miegužėlio Noriu” — E. ir J. Swetiku lėšomis, 6. “Išauš Pavasaris” — dr. J. Jurgilo lėšomis. Baltic Federation of Canada leidinys “Rise My Ringing Word” iš veikalo “The Baltic Story”, daina Broniaus Budriūno. Šios gaidos gaunamos adresu:

B.    B. K. L. Fondas, 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, Calif. 90039.

LITUANUS, Vol. XV, No. 3. Redaguoja Antanas Klimas ir Ignas K. Skrupskelis. Šiame numeryje rašoma apie kai kurias lietuvių kalbos problemas ir apie mokslo simpoziumą. Numeris iliustruotas dail. Zitos Sodeikienės darbais.