1970 m. Balandis-April Vol. XXI, Nr. 4

JAU LAIKAS NUSIRAMINTI J. Vaišnys, S. J.    110

LIETUVOS LAISVĖS SIEKIANT (X) M. Krupavičius    115

EILĖRAŠČIAI Henrikas Nagys    118

HENRIKO NAGIO “BROLIAI BALTI AITVARAI” M. Saulaitytė    119

MONTESORINIS AUKLĖJIMAS D. Petrutytė    123

LIETUVIŠKA ŠEIMA B. Vindašienė    126

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAI G. Plačas, D. Matulionytė ir redakcija    132

SIBIRO TREMTINĖS LAIŠKAI (II)    135

FORMA AR TURINYS? V. Kleiza    137

VOKIETIJOS “LABDARAI” — DVEJI METAI G. Šlikas    139

GIMTASIS ŽODIS    140

ATGARSIAI    142

Šis numeris iliustruotas Lietuvių Foto Archyvo konkurse premijuotų arba atžymėtų kūrinių nuotraukomis. Viršelis — A. Kezio, S. J., nuotrauka. Užsklandos — Giedrės Žumbakienės. 109 psl. — V. Kauliaus, S. J., nuotraukos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užubalienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Uosis Juodvalkis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

Pavasaris — kaip jaunystė: linksmas, nerūpestingas, bet drauge susimąstęs ir melancholiškas...