Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” ŠVENTĖ 20 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

     Mūsų paskelbtas straipsnio konkursas jau pasibaigė. Vertinimo komisija skaito atsiųstus rašinius. Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime š. m. spalio mėn. 17 d., šeštadienį, 7 val. vak. Jaunimo Centre. Meninę programą atliks tautinių šokių grupė “Grandis” ir Jaunučio Puodžiūno baleto studija. Bilietus į koncertą — vakarienę prašome įsigyti iš anksto. Ponia Ročkuvienė su būriu savo pagelbininkių suruoš puikią vakarienę, o mūsų jaunimas tikrai dalyvių neapvils savo tautiniais šokiais ir baletu.

FILMAS APIE JAUNIMO CENTRĄ

     Jaunimo Centro praplėtimo statybai paremti Lietuvių Fotoarchyvas susuko filmą, vardu “Jaunimo Centras šiandien ir rytoj”, kurio premjera bus Jaunimo Centre, Čikagoje, š. m. rugsėjo mėn. 20 d. 7.30 val. vak. Visuomenė yra kviečiama pamatyti šį spalvotą garsinį lietuvišką filmą apie Jaunimo Centre vykstančią mūsų kultūrinę veiklą ir savo auka prisidėti prie Jaunimo Centro statybos vajaus.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

Po 4 dol. aukojo: J. Gaižutis, A. Grybauskas (iš Čikagos)

Po 3 dol. aukojo: K. Majauskas, F. Černius, L. Žemgulienė, J. Ab-raitis, A. Viliušis, A. Pudymaitis, A. Tamulionis, M. Vaišvilienė, V. Ostrauskas, J. Žemaitis, A. Vengris, V. Kazlauskas, V. Širmulis (visi iš Čikagos); B. Lišauskas, prel. V. Balčiūnas, V. Kezinai-tis, S. Jankauskas, S. Blynas, A. Ramonaitienė, L. Milukienė, J. Misevičius, V. Urbonas, A. Banėnas, M. Kriaučiunas, P. Atkočaitis, J. Adomaitis.

Po 2 dol. aukojo: P. Ličkus, T. Kojelis, kun. M. Kirkilas, A. Gaška, B. Ūsas, J. Spurgis, E. Jucevičius, T. Gleveckienė, S. Martin-kus, P. Žolynas, V. Mykolaitis, dr. J. Kižys, D. Varnaitis, A. Šiur-nienė, G. Indreika, E. Jokubka, B. Žukauskas, O. Kanišauskas, E. Mikalajūnas, K. Jakštas, M. Matuzas, F. Valaitis, A. Baleišis, J. Stonkus, R. Matonis, L. Raslavičius, J. Bortkevičienė, kun. A. Babonas, kun. V. Pikturna, O. Kukarskienė, E. Gimžauskienė, M. Pauliukonis, C. Petrulis, B. Monkevičienė, O. Vileniškas, K. Linkus, J. Salučka, B. Ūsas, B. Kūkalis, B. Vizbaras, O. Motušaitienė, O. Veleikis, J. Bilevičius, O. Kaunienė, M. Burbulienė, T. Landsbergas, L. Vansauskienė, J. Bakšys, S. Majauskienė, M. Pečiulis, S. Kęsgaila, M. Zidziunienė, K. Stasiulis, I. Vilimas, K. Daunys, M. Česienė, E. Vaitkūnas, A. Augustinavičius, J. Kriš-čiukaitis, V. Karoblis, M. Žmuidzinienė, A. Reivytis, A. Bilaitienė, O. Sabalys, M. Jasaitis, A. Banėnas, E. Arlauskas, J. Balnionis, T. Jennings, S. Petravičienė, V. Levanas, J. Vembrė.