Spausdinti

Prie nebaigto Jaunimo Centro priestato sėdi jaunimas ir laukia, kada galės įeiti į vidų, kada tas pastatas bus baigtas. Dabartiniame Jaunimo Centre jau nėra pakankamai vietos visoms mūsų organizacijoms. Labai blogai verčiasi Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla, turėdama nuomoti patalpas amerikiečių mokykloje, o nuomai pinigų sugraibyti nėra taip lengva. Jeigu Jaunimo Centro statybos fondui būtų paaukoti tie pinigai, kuriuos mes sudedame svetimtaučiams, nuomodami mokyklų patalpas bei sales, tai statyba galėtų būti tuoj baigta. Aukos pamažu plaukia, bet jų toli gražu nepakanka, kad iki ateinančio rudens galėtume baigti statybą. Kai kurių neturtingų asmenų aukos ir laiškai mus tiesiog jaudina. Kai kurie atsiunčia beveik paskutinį “našlės skatiką”, nes jie gerai supranta šio pastato reikšmę mūsų lietuvybės ateičiai. Pirmiau dar vis atrodė, kad yra laiko, kad dar bus galima paaukoti vėliau, nes juk dar nėra toks degantis reikalas. Bet dabar jau reikalas tikrai yra degantis. Jeigu dabar, tuoj pat, žymiai nepadidės mūsų statybos fondas, tai galutinį užbaigimą reikės nukelti dar metams. To, be abejo, niekas nenori. Tai būtų tikrai labai skaudu ir jaunimui, ir visai mūsų lietuviškajai visuomenei. Tad, mieli tautiečiai, viskas priklauso nuo jūsų dosnumo, nuo jūsų šio reikalo supratimo, nuo jūsų neatidėliotinos paramos.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Danutė Brazytė-Bindokienė. VIENA PASAULYJE. Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1971 m. 242 psl., kaina 5 dol. Autorė šioje knygoje vaizduoja mergaitę, kuri ieško savo gyvenimo prasmės, besiblaškydama, kaip paklydusi žuvėdra, teatre ir restorane. Gyvenimas tėvų namuose jai pasidaro nepakenčiamas. Tėvų ir vaikų santykių problema šiame romane iškyla naujomis temomis, naujose aplinkybėse. Autorė sugeba šios dramos personažą ne tik pravesti klaidžiais keliais, bet ir grąžinti j savo visuomenę. Skaudžiai nutrūkę santykiai su tėvais ir namais susilaukia savo laimingos išeities.

Juozas Eretas. KAZYS PAKŠTAS. Tautinio šauklio odisėja (1893-1960). Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje 1970 m. XVI - 384 psl., kaina 10 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: L. K. M. Akademijos Reikalų Vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italija.

NAUJIEJI NUOSTATAI IŠEIVIŲ SIELOVADAI TVARKYTI. Išleido Vakarų Europos Lietuvių Sielovada 1971 m. Tekstą paruošė prel. L. Tulaba.

KRIVŪLĖ, nr. 1(3). Leidžia Vakarų Europos Lietuvių Sielovada. LIETUVA, filatelistų draugijos biuletenis, nr. 3(147).

LAIMĖJO “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PRENUMERATĄ

Niujorke buvo surengtas koncertas sukelti lėšų stipendijoms lietuviškam jaunimui studijuoti šią vasarą lituanistiką Fordhamo universitete. Loterijoje V. Butkys laimėjo “Laiškų Lietuviams” prenumeratą. Surinkta dviems stipendijoms daugiau kaip 600 dol. Koncertą rengė Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija Niujorke.

DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVVIAMS” RĖMĖJAMS10 dol. aukojo: J. Jusys.

5 dol. aukojo:D. Dargis, S. Raudienė, J. Kaknevičius, J. Steponaitis, V. Bubrevičiūtė, V. Gečas, A. Masiulis, P. Aglinskas, A. Šiur-nienė, V. Kazlauskas, B. Malinauskas, S. Yurkus, S. Radvila, J. Varaneckienė, O. Bakaitis, J. Bakšys.

3 dol. aukojo: S. Blynas, E. Vilimaitė, J. Misevičius, A. Želvys, C. Mošinskis, P. šošė, A. Tamulionis, V. Kezinaitis, O. Kaunienė, A. Dagilis, J. Turčinskas, L. Urbas, K. Otto, J. Stasiunaitis, S. Char-žauskas, A. Gaška, J. Balčiūnas, K. Linkus, J. Kriščiukaitis, P. Atkočaitis, E. Jokubka, E. Balčiūnas, M. Krasauskas, J. Vailokai-tienė.

2 dol. aukojo:O. Katarskienė, M. Pauliukonis, P. Martinkaitienė, S. Jankauskas, J. Kazlauskas, K. Stundžia, B. Baras, J. Salučka, B. Ūsas, C. Petrulis, A. Šiaučiūnas, P. Narbutis, A. Liškevičius, B. Beleškienė, A. Naujokas, K. Vaičaitis, J. Spurgis, A. Verbickas, T. Karaliūtė, A. Miselis, L. Žemgulienė, M. Žilys, G. Repčys, A. Skučas, S. Paltarokienė, V. Levanas, J. Sakalas, J. Abraitis, K. Mileris, M. Gureckienė, A. Šiaučiūnas, D. Kriaučiūnienė, J. Leščinskas, S. Kęsgaila, kun. V. Pikturna, M. Remienė, E. Songinas.