1971 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXII, NO. 6

KĄ REIŠKIA BŪTI GALVA? Juozas Vaišnys, S. J.    183

AR MŪSŲ MORALĖ KYLA, AR SMUNKA? Gediminas Šlikas    184

MALDOS APAŠTALAVIMAS S. Gaidelis, S. J.    188

KO SIEKIA KOMUNIZMAS? Pranys Alšėnas    190

ŽVILGSNIS Į MENĄ  Feliksas Jucevičius 193

EILĖRAŠČIAI Zita Kaulienė, Dana Deksnytė-Kybartienė, B. Žilvitytė-Vaitienė, Gediminas Šlikas    192

ATIDARYKITE SAVO KALĖJIMŲ DURIS! Juozas Prunskis    196

FOTOGRAFAVIMO MENAS Algimantas Kezys, S. J.    200

KAIP GALVOJA JAUNIMAS? Juozas Vaišnys, S. J.    201

ANTRAJAM JAUNIMO KONGRESUI RUOŠIANTIS Vytas Maciūnas    205

GYVENIMO FAKTŲ MOZAIKA (II) Juozas Prunskis    206

TĖVYNĖJE Danutė Bindokienė    207

VIS DĖLTO: KAIP DANGUJE, TAIP IR ŽEMĖJE A. Salys    209

KAS MŪSŲ SPAUDOJE GIRTINA IR KAS PEIKTINA Birutė K.    213

Visos šio numerio fotografijos — Algirdo Grigaičio, išskiriant V. Kauliaus, S. J., nuotrauką 216 psl. Užsklandos: 192 psl. — Jūratės Eidukaitės, 214 psl. — Algirdo Grigaičio. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

GRAŽIAUSIAS MĖNESIS LIETUVOJE BUVO BIRŽELIS:

AUKŠTAI PAKILUS SAULEI IR SUŠILDŽIUS GAMTĄ,

ŽALIAVO PIEVOS, OŠĖ MIŠKAI, ŽYDĖJO SODAI.

BET ATĖJO TIE BAISIEJI OKUPACIJOS METAI,

IR BIRŽELIS MUMS TAPO DIDŽIAUSIO SKAUSMO MĖNESIU.

LYG VANAGAS, IŠ KAŽKUR TRENKĘS Į PAUKŠČIŲ LIZDĄ,

VIENUS SUDRASKĖ, KITUS IŠSKLAIDĖ PO PASAULĮ.

TŪKSTANČIAI ŽUVO SIBIRE, MIŠKUOSE IR KALĖJIMUOSE.

KITI DAR IR DABAR TEBEKENČIA TOLI NUO TĖVYNĖS.

BET IR TEN LIKUSIEMS BIRŽELIS JAU NE TOKS GRAŽUS.

VISI NEKANTRIAI ŽVALGOSI IR LAUKIA,

KADA VISAGALIS IŠKLAUSYS MŪSŲ MALDOS PRAŠYMĄ:

“KAIP GRĮŽTANČIUS NAMO PAUKŠČIUS,

PARVESKI, VIEŠPATIE, IR MUS Į ŽEMĘ MŪS TĖVŲ

TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA, KAIP TAVO SLĖNIŲ LELIJA,

TEBŪNA VĖL NAMUOS RAMU”.

TEGRĮŽTA MUMS BIRŽELIO GROŽIS SU GĖLĖMIS IR SAULE.

TEGRĮŽTA VISI, KAIP PAUKŠČIAI, Į SAVO LIZDĄ.

Daiva    Algirdas Grigaitis