Spausdinti

P. Rauduvė (1959)

“GELTONOSIOS SPAUDOS” KILMĖ

    Nuolat mes vartojame įvairius keistus išsireiškimus, kurių prasmę šiaip taip suvokiame, bet visiškai nežinome jų kilmės. Gal panašiai yra ir su “geltonąja spauda”. Taip mes vadiname prastą, nepadorią, menkos vertės spaudą. Bet iš kur šis išsireiškimas yra kilęs, ką bendro geltonumas turi su menkumu ar nepadorumu? Šio išsireiškimo kilmė buvo labai paprasta. 1895 metais Niujorko laikraštis “The World” išsispausdino kelis juokingus piešinėlius. Vienas piešinys vaizdavo kūdikį su geltonais marškinėliais. Po piešiniu buvo keli juokingi posakiai, kuriais vaikiukas turėjo linksminti laikraščio skaitytojus. Tas geltonmarškinis vaikiukas buvo išspausdintas su įvairiais juokingais posakiais ir kituose laikraščio numeriuose. Jo autorius buvo grafikas Richard Outcault. Šis vaikiukas su savo juokais labai patiko skaitytojams, tad ir kitas Niujorko laikraštis “New York Journal” pasiryžo panašiai pajuokinti savo skaitytojus.

    Jis persispausdino tą geltonmaršknį berniuką su įvairiais apačioje parašytais juokais. Tai pamatę “The World” leidėjai labai įpyko ir apkaltino “New York Journal” leidėjus vagyste. Tarp abiejų laikraščių užvirė smarkus ginčas ir arši kova. Vienas laikraštis sakė, kad tas berniukas — tai jų nuosavybė, todėl kiti negali juo naudotis, o kitas laikraštis aiškino, kad tokią teisę ir jie turi. Tie ginčai taip visiems įgrįso, kad pagaliau laikraščio “New York Press” redaktorius, pasipiktinęs savo kolegų kvailu ginču dėl to geltonmarškinio berniuko, jų laikraščius niekinamai pavadino geltonąja spauda. Kaip tas geltonmarškinis berniukas, taip ir šis naujas išsireiškimas daugeliui labai patiko, ir nuo to laiko menkavertė, nepadori spauda pradėta vadinti šiuo vardu.

IŠ KUR “KROKODILO AŠAROS”?

    Įdomu, iš kur kilęs posakis “verkia krokodilo ašaromis”. Šitoks pasakymas atsirado iš žmonių tikėjimo, kad krokodilas, norėdamas prisivilioti auką, verkia kaip mažas vaikas. Žmogus kur nors prie kranto išgirdęs tokį “verksmą”, skuba gelbėti į pavojų atsidūrusio ar skęstančio vaiko ir patenka tiesiai į krokodilo nasrus.

    Pirmą kartą krokodilas tokiu baisiu veidmainiavimu buvo apkaltintas Konstantinopolio patriarcho Fotijaus jo parašytame veikale IX amžiuje. Vėliau “krokodilo ašaras” užtinkame ir Erazmo bei Šekspyro veikaluose. Juos pasekė ir kiti rašytojai, ir greitai šis posakis pateko į žmonių šnekamąją kalbą. Jeigu kas verkia nenuoširdžiai ir apgaulingai, tai sakoma, kad jis verkia krokodilo ašaromis.

    Ar krokodilas iš tikrųjų moka taip apgaulingai ir klastingai verkti, sunku pasakyti. Kai kurie tvirtina, kad jis kartais išduoda tokį balsą, kuris primena kūdikio verksmą.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

    Skelbiame rašinio konkursą. Tema visiškai laisva. Vienintelė sąlyga — rašinys turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Galima rašyti ir novelės forma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1972 m. vasario mėn. 16 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš redakcijos narių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos:

    I — 100 dol. Mecenatas — Vincas Kuliešius. II — 75 dol. Mecenatės — dr. Milda Budrienė ir Flora Kurgonienė. III — 50 dol. Mecenatė — Stefanija Rudokienė.

    Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1972 m. kovo mėn. 26 d. Jaunimo Centre. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Giedrius. AŠVYDO PASAKOS. Iliustracijos ir viršelis Onos Baužienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1971 m. 140 psl., kaina 3 dol.

A. Kairys. CURRICULUM VITAE. Dviejų veiksmų komiška tragedija. Į anglų kalbą išvertė A. Milukas. Spausdino “Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90029. 88 psl., kaina nepažymėta.

ŠV. ANTANO PARAPIJA. Šios Detroito lietuvių katalikų parapijos auksinio jubiliejaus sukaktuvinis leidinys (1920 - 1970). Redagavo Stasys Garliauskas. Viršelis Edvardo Vasiliausko. Išleido Šv. Antano parapija, 1750 - 25th Avė., Detroit, Mich. 48216.

THE ROYAL PRINCE. A Story of Saint Casimir. Tai yra anglų kalba įdomiai parašytas Šv. Kazimiero gyvenimas. Autorius — Sigmund H. Uminski. Be abejo, žinant autoriaus tautybę, negalima laukti, kad ši knyga visais atžvilgiais sutiktų su lietuvių įsitikinimais ir jausmais. Kas domėtųsi, gali šią knygą gauti, rašydamas šiuo adresu: The Polish Publication Society of America, 21 East 17th St., New York, N. Y. 10003. 146 psl., kieti viršeliai, kaina 4 dol.

LITUANUS. 1971 m. Vol. 17, No. 2. Redaguoja Antanas Klimas ir Ignas K. Skrupskelis. Administratorius Jonas Kušėnas, P. O. Box 9318, Chicago, 111. 60690.

IŠ LIETUVIŲ BUITIES KATALIKYBĖJE. Tai yra Kolumbijoje gyvenančio J. Kaseliūno surinkta iš laikraščių medžiaga apie Čikagos lietuvių ginčus dėl Šv. Kazimiero kapinių. Autorius sutinka nemokamai kiekvienam atsiųsti šią mašinėle rašytą brošiūrėlę, kas tik paprašys. Jo adresas: Apart. Aereo 37-19, Medellin, Colombia, S. A.

A. Kristalponis. VISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ. Atvirom akim bandyti svetingi kraštai. Chicago, 1971. Apmokėjus išlaidas, laida paskirta labdarai. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland Ave., Chicago, 240 psl., auka 4 dol.