Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

NETIKSLUS LINKSNIŲ VARTOJIMAS

     Tiek spaudoje, tiek šnekamojoje kalboje daugelis netaisyklingai vartoja kai kuriuos linksnius. Tur būt, čia bus kalta svetimųjų, kalbų įtaka. Nori ar nenori, vis tiek reikia pripažinti, kad gryna lietuvių kalba buvo išsaugota tik tose "šiaudinėse pastogėse", kur gyveno mūsų protėviai, visai nepaliesti svetimų įtakų, nes jie temokėjo savo gimtąją kalbą. Vėliau, kai žmonės daugiau išpruso, kai susitiko su svetimaisiais ir išmoko kitų kalbų, pradėjo ir savo kalboje vartoti įvairius "prašmatnesnius" išsireiškimus, kurie dažniausiai yra paprasti vertiniai iš svetimų kalbų, tad svetimi ir lietuvių kalbos dvasiai. Tos į mūsų kalbą įsibrovusios svetimybės ne retai pasireiškia netiksliu linksnių, ypač vietininko, vartojimu. Čia nurodysime keletą nevartotinų išsireiškimų ir skliausteliuose pažymėsime, kaip jie turėtų būti taisomi.

     I. Netaisyklingai vartojamas vardininkas: Kartais ir šiame miškelyje randami labai geri baravykai (— randama labai gerų baravykų). Ir po ilgų tyrimų jokie ligos atvejai nebuvo surasti (— nebuvo surasta jokių ligos atvejų). Ir mūsų šalyje pasitaiko dideli nusikaltimai (— pasitaiko didelių nusikaltimų). Ponas mokytojas, aš vakar negalėjau ateiti į mokyklą (— Ponas mokytojau).

     II.    Netaisyklingai vartojamas kilmininkas: Priėjau išvados (= išvadą), kad tau tokie dalykai visai nerūpi. Plg. žmonių pasakymą: Priėjo liepto galą.

     III.    Netaisyklingai vartojamas naudininkas: Tai visiškai atitinka mano nuomonei (— nuomonę). Plg.: Atitiko kirvis kotą. Minėtąjį sakinį galėtume ir taip pasakyti: Tai visiškai sutinka su mano nuomone. Paklausa žemės ūkio gaminiams yra labai didelė (— Žemės ūkio gaminių paklausa yra labai didelė). Studentai buvo išsiųsti pedagoginei praktikai (— į pedagoginę praktiką arba pedagoginės praktikos atlikti).

     IV.    Netaisyklingai vartojamas galininkas: Jis atėjo svečius pakviesti (= svečių pakviesti). Plaktukas yra geras vinis (— vinims) į sieną kalti. Atėjau kirvį (= kirvio) pasiskolinti. Ar nesuradai paslėptus daiktus (= paslėptų daiktų)?

     V.    Netaisyklingai vartojamas įnagininkas: Norint būti sveiku (= sveikam), reikia sportuoti. Ir liko baudžiauninkas pririštu (— pririštas) prie dvaro. Jis buvo nepajėgiu (— nepajėgus) vadovauti. Daugelio ligų priežastimi (— priežastis) yra rūkymas. Jis galėtų būti labai geru kandidatu (— kandidatas) į valdybą. Žemė buvo lietumi (— lietaus) permerkta.

     VI. Netaisyklingai vartojamas vietininkas.

     1.    Vietininkas vietoj vardininko: LSD ir mažiausioje dozėje gali sukelti baisius reiškinius (= Ir mažiausia LSD dozė gali sukelti baisius reiškinius).

     2.    Vietininkas vietoj kilmininko: Pasitaiko rasti įvairių elementų skystame pavidale (= skysto pavidalo elementų). Jis yra sukūręs veikalų visuose trijuose žanruose: prozoje, lyrikoje ir dramoje (— Jis yra sukūręs visų trijų žanrų veikalų: prozos, lyrikos ir dramos).

     3.    Vietininkas vietoj įnagininko: Gintaras yra randamas nedideliuose kiekiuose (— nedideliais kiekiais). Šis metodas nuo buvusiojo skiriasi tik mažose detalėse (— mažomis detalėmis). Savo mintis paskaitininkas pateikė labai aiškioje formoje (— labai aiškia forma). Daugelyje atvejų (— Daugeliu atvejų) aš su juo sutinku. Tokiose nepalankiose sąlygose (= Tokiomis nepalankiomis sąlygomis) gyvybė negalima. Solistė pasirodė scenoje visoje savo didybėje (— visa savo didybe). Rašinys parašytas gražiame stiliuje (— gražiu stiliumi). Šią knygą esu skaitęs anglų kalboje (= anglų kalba). Mano nuomonė šiame klausime (— šiuo klausimu) labai aiški.

     4.    Vietininkas vietoj konstrukcijos su prielinksniu dėl: Tokio nusistatymo išdavoje (— Dėl tokio nusistatymo) visi planai suiro. To rezultate (— Dėl to) buvo daug pasiekta. To pasėkoje (= Dėl to) jis labai užsigrūdino.

     5.    Vietininkas vietoj konstrukcijos su prielinksniu per: Jis pažadėjo tai atlikti trejų metų bėgyje (— per trejus metus). Manau, kad vieno mėnesio eigoje (— per vieną mėnesį) viskas paaiškės.

     6.    Netaisyklingai prieveiksmiškai vartojamas vietininkas: Mokytojas daugumoje (— daugiausia) kalbėjo apie Maironį. Tikrumoje (~Iš tikrųjų) jis nėra toks blogas žmogus. Tai visumoje (— iš viso) ir palengvino šį darbą. Visumoje (— Apskritai) galima teigti, kad tai tiesa.

     7. Vietininkas vietoj kitų kalbos dalių ir įvairių konstrukcijų: Tas darbas gali gražiai atrodyti įvairių spalvų derinyje (— suderinus įvairias spalvas). Šis chemikalas pasikeičia sąlytyje su vandeniu (— susiliesdamas su vandeniu). Tas gėrimas yra daug skanesnis mišinyje su apelsinų sunka (— sumaišytas su apelsinų sunka). Pirmininkas veikia glaudžiame sąryšyje (— glaudžiai bendradarbiaudamas) su kitais valdybos nariais. Šis vaistas yra vartojamas širdies ligų gydyme (= gydant širdies ligas arba širdies ligoms gydyti) Saulės spindulių poveikyje (— veikiant saulės spinduliams), šios bakterijos žūsta.

     Pastaba. Mes čia, paminėję netaisyklingus sakinius, skliausteliuose duodame tik pačius paprasčiausius ir tipiškiausius jų taisymus, bet tai dar nereiškia, kad tų netaisyklingų sakinių nebūtų galima ir kitaip pataisyti.

PAŽVELGUS Į LOVĄ...

     Guldami į lovą, mes apsiklojame ne kaldromis ar dekiais (nes tai svetimybės), bet antklodėmis arba patalais. Patalai yra geras žodis, žinomas suvalkiečiams ir žemaičiams, tad jį visi ir vartokime, o venkime aukštaičių vartojamo lenkiškos kilmės žodžio duknos. Kad nesusiteptų pagalvio (ne paduškos) impilas, apvilkime jį užvalkalu. Ne tik pagalvė (arba pagalvis) ir patalai, bet ir antklodė kartais apmaunama skalbiamu užvalkalu (ne čecholu). Vis dėlto miestiečiai yra labai įpratę vartoti tą rusiškąjį čecholą, bet ir jiems reikėtų prisiminti prof. J. Balčikonio siūlytą šiam tikslui vartoti dvikartę. Šis žodis jau nuo seno yra žinomas vakarų ir pietų lietuviams. Kad minkščiau būtų gulėti, į lovą dedame čiužinį arba matracą, tik jokiu būdu ne lenkiškos kilmės šieniką. Manome, kad taip paruoštoje lovoje ir miegas bus lietuviškesnis.

Tauta niekuo kitu taip neapreikš savo širdies, sielos ir dvasios, kaip savo kalba.

Vydūnas