Spausdinti

J. NARŪNĖ

TARP BALTŲJŲ ŽIEDŲ

Tu neklauski mane, kam aš pabėriau
Mažą saują baltųjų žiedų.
Ir neklauski, kodėl taip norėjau,
Kad juose neįspaustum pėdų!
Tie žiedai taip gležnučiai ir trapūs,
Tu tik džiaukis ir būki tarp jų —
Jie tau skleidžia švelniausiąjį kvapą,
Tik nelieski baltųjų žiedų!

TRUMPOS DIENOS

Skubėkite gyventi,
Kai dienos tokios trumpos!
Kai lietūs rudenio
Jau šlaksto plaukus sidabru!
Greit, greit išeikite
Iš kasdieninio kiauto
Pajust žvaigždžių švitėjimą,
Pajusti sidabrinį srautą
Ant lūpų, ant kaktos, akių,
Lig pat savos širdies!
Atverkite
Slaptas sielos duris,
Kad žvaigždėmis byrėtų
Gražiausi dvasios turtai!
Skubėkite, skubėkite,
Jau trumpos rudenio dienelės.

ATEINI

Ateini,
Kaip pušų šlamesys,
Kuris man niekados,
Niekados nenubos,
Nors dienas ir naktis
Vis taip pat, vis vienodai
Man šlamėtų pušis...
Ateini,
Kaip žara purpurinė,
Taip laukta ir svajota!
Kad manąsias akis
Ašarotas
Tu nuskaidrint galėtum...
Atspindžiais
Vėl nuskaidrinti veidą.
Ateini
Taip tyliai,
Taip tyliai,
Kaip švelnus ilgesys...

ATSIMINIMAI

Praeis, praeis pavasariai žali
Su pumpurais švelniais, kai vystykluos
     juos vystė...
Saulėtos vasaros tavam kely
Taip pat praeis... su nebegrižtančia jaunyste.

Ir liūdnos rudens dienos bėgs vis tiek risčia
Tavuos namuos, kur buvo taip šviesu!
Ir būsi nebereikalingas čia,
Ir vienišas, ir užmirštas visų...
Žiemos baltos tu vakarą liūliuosi,
Saulėlydį pro langą palydėjęs,
Ir kils tiktai atsiminimai tavo kambariuose,
Ir puoši juos pavasariais nuėjusiais!

RUDENS RASOS

Ar jums teko eiti rudenį,
Po saulėto gal vidudienio?
Jums švelniai bučiavo kojas
Žalias lapas aprasojęs.

Ir plonytės tako smilgos,
Lyg šiaudeliai ilgos, ilgos...
Bandė jūsų kojas plakti,
Kam išeinate i naktį!

Liko jūsų pėdos rudenį,
Po saulėto to vidudienio,
Kai iš slėnio miglos kilo —
Ten toli, prie melsvo šilo...

NAKTINIU AUTOBUSU

Juoda, tik juoda aplinkui,
Juodas dangus be žvaigždžių. ..
Akys pavargusios seka
Iš autobuso langų...
Juodas šešėlis ant plento,
Juoda giria prieš akis.
Bėga, prabėga, išnyksta —
Tik lieka juodoji naktis...
Miega kiekvienas namely,
O laukuose jau baugu...
Juoda, tik juoda aplinkui
Iš autobuso langų...

* * *