Spausdinti

1973 sausis january XXIV no1

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” VEIDAS    Redaktorius    1

ŽVILGSNIS Į MENĄ (X)    Feliksas Jucevičius    2

EILĖRAŠČIAI    J. Narūnė    9

UTOPIJA AR CHAOSAS?    A. Paškus    10

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE Br. Krištanavičius, S.J.    14

PAAUGLIŲ AUKLĖJIMO PROBLEMA    Jonas Miškinis    21

LIETUVIŲ JAUNIMO ŽVILGSNIS Į SPAUDĄ Daiva Valaitytė    22

“DIDŽIŲJŲ KLAUSIMŲ” LABIRINTE (III) Dr. Gr. Valančius    25

ŠAMO EŽERO SEKLIAI    Redaktorius    28

KALBA    J. Vaišnys, S.J.    29

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    31

TEATRAS    Emilija Pakštaitė, Ina Stravinskytė ir Ramunė Kubiliūtė    33

ATGARSIAI    34

Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai:

Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636.

Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.