"Laiškų Lietuviams" konkursas, tema "Kas padeda ir kas kenkia išlikti lietuviškajai išeivijai", jau baigiasi šių metų gruodžio mėn. 15 dieną.

Iki tos dienos redakciją turi pasiekti konkursui skirti rašiniai. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių. Straipsniai pasirašomi slapyvardžių. Drauge su straipsniu reikia įdėti ir vokelį, ant kurio turi būti užrašytas slapyvardis, o jo viduje įdėtas lapelis su tikra autoriaus pavarde, adresu ir telefonu. Dar kartą pabrėžiame, kad konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami, visai autoriaus neatsiklausiant. Nespausdintini straipsniai bus autoriams grąžinami, jeigu jie to pageidaus. Už geriausius straipsnius skiriamos penkios premijos:

I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 ir V — 25 dol.

Premijų mecenatai: dr. Leonas Kriaučeliūnas — 200 dol., Vincas ir Ona Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol. ir dr. Ferdinandas Kaunas — 50 dol. Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" koncerte 1972 m. vasario mėn. 2 d., šeštadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Gina Čapkauskienė ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Visi "Laiškų Lietuviams" skaitytojai ir bičiuliai tą vakarą maloniai laukiami Jaunimo Centre.