Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIOS BŪDVARDŽIU VARTOJIMO KLAIDOS

    Čia paminėsime kai kuriuos netiksliai vartojamus būdvardžius ir paaiškinsime, kaip tuos netikslumus pataisyti. Dažniausia tų netikslumų priežastis — svetimų (ypač slavų) kalbų įtaka.

    Pirmiausia kursyvu pateiksime netiksliai vartojamą būdvardį, o paskui po brūkšnio — jo taisyklingą atitikmenį.

    Abuojas. Kai kurie mano, kad abuojas ir abejingas yra tos pačios reikšmės žodžiai. Bet tai labai klaidingas galvojimas. Abuojas reiškia piktą, įžūlų, įkyrų, biaurų, prastą, Tad yra visiškai netaisyklingi tokie pasakymai: Jis yra viskam abuojas (=abejingas). Jis yra visiškai abuojas savo darbui (=abejingas savo darbui arba: visai nesirūpina savo darbu). Tačiau būtų taisyklingas toks pasakymas: Šiandien oras labai abuojas (t.y. blogas, prastas).

    Beskyrinisbeskyris. Pvz.: Dabar Amerikos mokyklose vis labiau įsigali beskyrinė (=beskyrė) sistema. Taip pat sakome: beklasė, beluomė, bevertė.

    Didelis ačiūlabai ąčiū, širdingai ačiū, labai dėkui, nuoširdžiai dėkoju. Mūsų vyresniosios kartos žmonės dažnai pasako didelis ačiū, nusižiūrėję į rusų kalbos panašų išsireiškimą.

    Dirbtinis ir dirbtinas yra du skirtingi žodžiai, todėl negalima jų maišyti. Pirmasis yra santykinis būdvardis, antrasis — reikiamybės dalyvis. Pvz.: Netoli mūsų namų yra dirbtinis (t.y. nenatūralus) ežeras. Šis darbas turi būti dirbtinas (t.y. turi būti padarytas). Taigi dirbtinas yra toks, kurį reikia dirbti.

    Efektingas nevartotinas vietoje efektyvus. Pvz.: Šios sudėties krepšinio komanda buvo labai efektinga ( = efektyvi). Bet galima sakyti: Tas reginys buvo labai efektingas. Efektyvus reiškia veiksmingą, pasiekiantį gerų rezultatų, o efektingasįspūdingą, krintantį į akis.

    Kartotinis (pakartotinis) skirtinas nuo kartotino (pakartotino). Pirmasis yra būdvardis, o antrasis — reikiamybės dalyvis. Pvz.: Po kelių kartotinių (t.y. pakartotų) bandymų jau galima padaryti atitinkamas išvadas. Bet: Šis bandymas turi būti kartotinas (t.y. pakartotas).

    Komedijiniskomedinis. Taip pat ne tragedijinis, bet tragedinis. Mat, pamatinio žodžio garsų samplaika -ij-, darant būdvardžius su priesagomis -ingas, -inis, -iškas paprastai iškrinta, pvz.: religinis (ne religijinis) terapinis (ne terapijinis), simpatingas (ne simpatijingas), simpatiškas (ne simpatijiškas), gracingas (ne gracijingas). Tačiau tai nėra griežta taisyklė. Sakome: kolonijinis (ne koloninis), linijinis (ne lininis). Mat, šiuo atveju, išmetus samplaiką -ij-, žodžiui būtų suteikiama kita reikšmė, pvz. koloninis (nuo žodžio kolona), lininis (nuo žodžio linas).

    Labiau realusrealesnis. Pvz.: Ši galimybė labiau reali (=realesnė), negu anksčiau minėtoji. Čia vietoje aukštesniojo laipsnio nevykusiai pavartotas aukštesniojo laipsnio prieveiksmis labiau su nelyginamojo laipsnio būdvardžiu (tai būdinga rusų kalbai).

    Taip pat taisytina: labiau gerasgeresnis, labiau šaltasšaltesnis, labiau sudėtingassudėtingesnis, labiau efektyvusefektyvesnis ir pan.

    Legendarinislegendinis. Taip pat turėtų būti: kontinentinis (ne kontinentalinis), momentinis (ne momentalinis), scheminis (ne schematinis) ir pan.

    Moderniškasmodernus. Pvz.: Man patinka moderniškas (—modernus) menas. Čia visiškai nereikalinga priesaga -iškas.

    Nervuotasnervingas. Priesaga -uotas daugiau reiškia daiktų paviršiaus ar žmogaus išorės ypatybes, pvz.: gauruotas, spuoguotas, šlakuotas, kalnuotas. Priesaga -ingas nusako kokių nors ypatybių turėjimą, gausumą, pvz.: miškingas, ežeringas, liemeningas, gailestingas. Būdvardis nervingas reiškia "piktą, pairusių nervų" žmogų, o nervuotas — "turintį daug nervų".

    Pigus dažnai kai kurių yra vartojamas (nusižiūrėjus į rusų kalbos vartoseną) vietoj neskoningas, pvz.: Jis mėgsta pigią (= neskoningą) ornamentiką. Šia perkeltine prasme (panašiai kaip rusų kalboje) būdvardis pigus lietuvių kalboje nevartojamas.

    Savistovus savarankiškas. Pvz. Jis jau yra subrendęs ir visai savistovus (=savarankiškas). Savistovus į mūsų kalbą yra įsibrovęs, nusižiūrėjus į rusų ar vokiečių atitinkamus išsireiškimus.

    Skaitlingasgausus, apstus. Būdvardis skaitlingas padarytas iš tarminio, ne bendrinės kalbos žodžio skaitlius (.=skaičius), todėl jo vartosena bendrinei kalbai neteiktina.

    Tamprus nevartotinas būdvardžio glaudus reikšme. Pvz.: Tarp šių dviejų organizacijų yra labai tamprūs (=glaudūs, artimi) ryšiai. Tamprus reiškia "linkstantį temptis, elastingą, atsparų, stangrų", o glaudus — "artimą, malonų, lipšnų".

    Teisingas nepainiotinas su taisyklingu, tiksliu, tinkamu, geru. Pvz.: Mes kovojame su neteisingais (. — netaisyklingais, netiksliais) žodžiais bei posakiais, įsibrovusiais į lietuvių kalbą. Geras apibrėžimas turi teisingai ( = tiksliai) apibūdinti daiktą. Teisingas yra toks, kuris laikosi tiesos, tikras, pvz.: Jis yra labai teisingas, niekad nemeluoja. Šios jo mintys yra labai teisingos.

    Žemas gal per dažnai dabar vartojamas; jis jau pradeda išstumti žodžius blogas, prastas, menkas, mažas ir kt. Pvz.: Šiais metais buvo labai žemas (=menkas, prastas) derlius. Šiame fabrike yra labai žemas (— mažas, menkas) darbininkų atlyginimas.