1973 lapkritis november XXIV no10

KĄ UPĖ RUDENĮ KALBĖJO    325

EILĖRAŠČIAI    O. Mikailaitė    327

MOTERIS BAŽNYČIOJE    Prel. Vytautas Balčiūnas    328

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (X) Br. Krištanavičius, S.J.    333

EILĖRAŠTIS    Vladas Šlaitas    342

TIKĖJIMAS IR MEILĖ    Juozas Prunskis    343

REKOLEKCIJOS MILFORDE Br. Petras Kleinotas, S.J.    345

KŪDIKIS SUSIPAŽĮSTA SU PASAULIU A. Augustinavičiūtė    348

BIJOKIME PAVIRŠUTINIŠKUMO    Ona Poškaitienė    350

JAUNIMO ORGANIZACIJOS IR NAUJOS GYVENIMO SĄLYGOS    Rasa Lukoševičiūtė    352

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė    354

JUOZO SLAVĖNO “BALTIJOS BALSAS” K. Pažėraitė    355

KALBA    J. Vaišnys, S.J.    356

FILMAI    Juozas Prunskis    358

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS    360

Viršelis ir vinjetės — Jūratės Eidukaitės

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas.

Statement of Ownership, Management and Circulation

“Laiškai Lietuviams” (Letters to Lithuanians) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Peter Kleinotas, S.J. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, 111. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 3342 copies. 3261 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution—50 copies. None (0) distributed to news agents, and none sold through dealers. Total distribution 3311 copies, for office use and left-over copies 31. Actual number of copies of single issue nearest filing date: press run—3342, mail subscription—3261, free distribution—50, total distribution —3311, office use and left overs—31. Annual subscription—$5.00, single copy—50 cents. Second class postage paid at Thompson, Conn.