Spausdinti

1973 vasaris february XXIV no2

DABARTINĖ 16-TOSIOS VASARIO PRASMĖ  Redaktorius    37

UTOPIJA AR CHAOSAS? (II) A. Paškus    39

ŽVILGSNIS Į MENĄ (XI) F. Jucevičius    43

EILĖRAŠČIAI Danguolė Sadūnaitė    47

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (II)  Br. Krištanavičius, S.J.    48

VAIKŲ DARBŠTUMAS Angelė Vaičiulienė    53

MŪSŲ JAUNIMAS DABARTYJE Vysk. Vincentas Brizgys    55

PROGINĖS MIŠIŲ MALDOS Antanas Saulaitis, S.J.    56

PASIMATYMAS BROLIO MYKOLO GATVĖJE  Danutė Bindokienė    58

NE TIE VARPAI K. Pažėraitė    59

“DIDŽIŲJŲ KLAUSIMŲ” LABIRINTE (IV) Dr. Gr. Valančius    61

TĖVYNĖJE Danutė Bindokienė    64

KALBA Juozas Vaišnys, S.J.    67

DEBUSSY IR MENOTTI Iz. M.    69

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ Redakcija    72

Šis numeris iliustruotas dail. Magdalenos Stankūnienės kūrinių nuotraukomis.

Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai:

Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636.

Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.