Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

 Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

SKYRYBA

     Jau treti metai šiame skyriuje rašome apie lietuvių kalbos gryninimą, nurodydami dažniausiai mūsų raštuose ar kasdieniniame kalbos vartojime pastebėtas klaidas. Redaktoriams kartais reikia daug padirbėti, kad jiems atsiųsti bendradarbių straipsniai būtų apvalyti bent nuo pagrindinių kalbos klaidų. Gal dažniausia tų klaidų priežastis — svetimų kalbų įtaka: vyresniosios kartos asmenims — rusų ar lenkų, o jaunesniosios — daugiausia anglų. Ypač jaunesniosios kartos spaudos darbuotojai turi daug vargo su skyryba, nes lietuvių kalbos skyryba vadovaujasi visiškai skirtingais principais bei pagrindais negu anglų. Tc:d šį kartą ir norime šiek tiek pakalbėti apie skyrybą, bent apie tuos atvejus, kur dažniausiai spaudoje pastebimos klaidos.

Taškas

     Su tašku paprastai daug vargo nėra — jis dedamas sakinio pabaigoje, kai nėra reikalo dėti kokį nors kitą ženklą: klaustuką, šauktuką ar daugtaškį. Gal dažniau čia pasitaiko klaidos tada, kai jis dedamas ten, kur jo visi nereikia, pvz. po straipsnio antraštės ar po autoriaus pavardės. Taip pat taškas nededamas po raidžių, reiškiančių įvairių matų sutrumpintus pavadinimus, pvz.: m (metras), km (kilometras), g (gramas) kg (kilogramas). Kai kurie, rašydami inicialais Jungtines Amerikos Valstybes, po kiekvienos raidės deda tašką — J.A.V., bet būtų geriau, kad visi vienodai šį sutrumpinimą rašytume be jokių taškų — JAV.

Kablelis

     Iš visų skyrybos ženklų kablelis yra dažniausiai vartojamas. Čia paminėsime tik tuos atvejus, kur pasitaiko daugiausia jo vartojimo klaidų.

     Tur būt, visiems lengviausia žinoti, kada reikia skirti pagrindinį sakinį nuo šalutinio, nes šalutiniai sakiniai paprastai prasideda žodeliais nes, bet, kai, kaip, kur, kas, ko ir t.t. Visi žino, kad prieš tokius žodelius paprastai yra dedamas kablelis. Kai kam daugiau neaiškumų kyla, kai šalutiniai sakiniai yra sutraukti: kai nevartojami tie minėti žodeliai, bet jie išreiškiami pusdalyviais ir padalyviais. Pavyzdžiui: Jonas, eidamas apsnigtu šaligatviu, paslydo. Eidamas apsnigtu šaligatviu išskiriamas kableliais, nes tai yra sutrauktas šalutinis sakinys, įterptas į pagrindinį Jonas paslydo. Pilnas (nesutrauktas) šalutinis sakinys būtų toks: kai ėjo apsnigtu šaligatviu.

     Jeigu sutrauktas šalutinis sakinys arba kuri nors aplinkybė virsta tik vienu dalyviu, padalyviu ar pusdalyviu, tai kablelio nereikia, pvz.: Jonas eidamas paslydo. Tačiau dalyvis, padalyvis ar pusdalyvis kartu su prijungtu prie jo šalutiniu sakiniu išskiriamas kableliais, pvz.: Vaikas, matydamas, kad jau temsta, skubėjo namo. Reikia atkreipti dėmesį, kad čia pusdalyvis matydamas pirmiausia yra atskirtas nuo pagrindinio sakinio Vaikas skubėjo namo, o paskui jis yra atskirtas nuo kito pilno šalutinio sakinio kad jau temsta. Matydamas yra šalutinio sakinio kai matė santrauka.

     Kai kurie yra klaidingai įsitikinę, kad prieš jungtuką ir niekad nededamas kablelis, bet čia priminsime du atvejus, kai prieš jį būtinai reikia kablelio. Prieš ir nededame kablelio, kai jis jungia dvi sakinio dalis ar du atskirus žodžius, bet kai jungia daugiau kaip du, kableliai net prieš jungtuką ir dedami, pvz.: Ir vištos, ir antys, ir žąsys yra naminiai paukščiai. Ir vokiečiai, ir lenkai yra mūsų kaimynai. Taip pat kablelis prieš ir dedamas sujungtiniuose sakiniuose, pvz.: Sugriaudė perkūnas, ir pradėjo lyti. Kartą piemeniukai miške valgė duoną, ir vienas trupiniukas nukrito žemėn.

     Gal nebus suklysta pasakius, kad ištisiniuose sakiniuose daugiau pasitaiko klaidų, negu sudėtiniuose. Ypač dažnai užmirštama kableliais išskirti daiktavardinius pažyminius, bet juos išskirti reikia, pvz.: Mes, lietuviai, turime daug liaudies dainų. Jų vaikai, Marytė ir Jonukas, labai gražiai elgiasi. Amerikos gyventojai, indėnai ir ateiviai, jau yra gerokai susimaišę.

     Priedėlius arba pažyminius, einančius po pažymimojo žodžio, paprastai išskiriame kableliais, pvz.: Maironis, didysis mūsų poetas, parašė "Pavasario balsus". Bet: Didysis mūsų poetas Maironis parašė "Pavasario balsus". Šiame pastarajame sakinyje kablelio nereikia, nes pažyminys eina prieš pažymimąjį žodi. Dar pora šios rūšies pavyzdžių: Prelatas Mykolas Krupavičius neseniai mirė. Skaitau mūsų rašomosios kalbos tėvo Jono Jablonskio raštus. Bet: Mykolas Krupavičius, prelatas, neseniai mirė. Skaitau Jono Jablonskio, mūsų rašomosios kalbos tėvo, raštus.

     Kableliais išskiriame ir priedėlius kartu su jungiamaisiais žodžiais: būtent, kaip, vardu, vadinamasis, pavyzdžiui, tai yra (t. y.). Pvz.: Du metų laikai, būtent pavasaris ir vasara, man yra gražiausi. Kai kurie šliužai, pavyzdžiui gyvatės, yra nuodingi. Gyveno žmogus, vardu Aleksandras. Žemės palydovą, t.y. mėnulį, jau pasiekė žmogus.

     Kableliais išskiriama tokia sakinio dalis (dažniausiai vietos ar laiko aplinkybė), kuri patikslina prieš ją einančią tos pačios rūšies sakinio dalį. Pvz.: Už miesto, prie pat kelio, stovėjo vasarnamis. Kovo 17 d., šeštadienį, "Laiškai Lietuviams" rengia koncertą.

     Kai kartojami tie patys arba panašios reikšmės žodžiai įspūdžiui sustiprinti, tai tarp jų kablelis paprastai nededamas, pvz.: Pagiryje stovėjo maža maža (labai maža) trobelė. Oi, lekia lekia gulbių pulkelis. Giedojo čiulbėjo lakštingala.

     Dar bus naudinga priminti, kad laiškuose ir knygose kableliu skiriame vietos pavadinimą nuo datos, pvz.: Čikaga, 1973.III.

     5. Cituojant ar minint kokį nors veikalą, kableliais atskiriama autorius, veikalo pavadinimas, puslapis, pvz.: Maironis, Pavasario balsai, 18 psl. arba psl. 18.

     Kai kam kyla daug neaiškumų tiesioginės kalbos skyryboje, bet apie tai pakalbėsime kitą kartą.

     “Laiškų Lietuviams” konkurso vertinimo komisija po ilgo pasitarimo, labai pasiskirsčiusi nuomonėmis, nutarė duoti premijas už straipsnius, pasirašytus šiais slapyvardžiais: I — Atskalūnei (Ninai Gailiūnienei), II — Saulėgrąžai (Marijai Eivaitei), III — Medžiui (Jurgiui Gyliui). Redakcija mano, kad dar yra labai geri ir premijuotini kiti du straipsniai, pasirašyti šiais slapyvardžiais: Nerimas (Gabija Juozapavičiūtė) ir Vaiva (Roma Olšauskaitė). Redakcija už šiuos straipsnius skirs specialias premijas.

     Džiaugiamės, kad šiame konkurse labai gražiai pasirodė jaunimas.