Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

MŪSŲ GIMINYSTĖS VARDAI P.S.

     Jau ne kartą skaitytojai, ypač jaunimas, prašė parašyti apie įvairius giminystės ryšius išreiškiančius lietuvių kalbos terminus.Čia beveik pažodžiui perspausdiname Pr. Skardžiaus rašinį iš "Gimtosios Kalbos" (1965 m., 1, 2, 3-4 nr.). Kai kurie čia pateikti giminių pavadinimai jaunimui gali atrodyti keisti, niekad negirdėti, bet manome, kad Lietuvos kaime ir dabar juos visus galima užtikti vartojant. Gal tik vienas antras jau yra pasenęs ir žmonių užmirštas, pvz. avynas, laigonas, šeirys. Iš čia pateiktų žodžių matome, kad tam pačiam giminystės ryšiui išreikšti kartais yra keli pavadinimai. Vieni jų yra labiau vartojami vienoje tarmėje, kitikitoje.

Redakcija

     Giminystės ar su giminyste susijusių vardų, bendrai dar gentinvardžiais vadinamų, mes turime gana daug: vieni iš jų yra didžiai seni; kiti jau gerokai pakitėję ir tik iš dalies berodo gilesnę senovę; treti įvairiais laikais buvo naujai sudaryti, ir pagaliau dalis iš jų yra paskolinta iš kitų kalbų. Šnekamojoj žmonių kalboj kartais vienas ir tas pats giminystės atstovas bent keliais vardais vadinamas, arba priešingai, vienas ir tas pat žodis turi bent kelias giminystės reikšmes. Taigi dabartiniais laikais, kada senesni giminystės ryšiai jau daug kur yra atsipalaidavę ir dėl to netekę savo ankstyvesnės svarbos, daug kam yra nebelengva susigaudyti giminystiniuose santykiuose, o dar sunkiau prireikus tolimesnius giminystės atstovui vienus nuo kitų skirti ir juos tiesioginiais vardais vadinti. Todėl čia pateikiama visa eilė būdingesnių mūsų pačių darybos giminystinių vardų.

Anyta-os,vyro motina; mother-in-law. augintinis,-ė,paimtas auginti svetimas vaikas; foster child, fosterling.

avynas,~aimotinos brolis, dėdė; mother's brother, uncle.

Brolaitis,-ėbrolio sūnus, brolio duktė. Žr. brolėnas, brolėčia.

brolava,-os(ir broliava,-os),brolių giminystė. Žr. brolystė.

brolėčia,-ios,brolio duktė, brolaitė; niece. brolėnas,-ai1. brolio sūnus; brother's son, nephew; 2. pusbrolis (žr.).

broliavaikis,-iai(ir brolvaikis,-iai),brolio vaikas; brother's child, nephew. Žr. brolėnas.

brolienė,-ės,brolio žmona; brother's wife, sister-in-law.

brolystė,-ės,brolių giminystė, brolava; brotherhood.

Dėdė,-ės,tėvo ar motinos brolis; uncle. dėdėnas,-ai,dėdės sūnus; uncle's son. dėdienė,-ės, dėdės žmona; uncle's wife, aunt.

dieveraitis,-čio,dieveries sūnus. Žr. die-verėnas.

dieverė,-ės, dieverę,vyro sesuo. Žr. moša.

dieverėčia,-ios,dieverės duktė; daughter of brother-in-law.

dieverėnas,-ai,dieverės sūnus; son of brother-in-law.

dieverienė,-ės,dieveries žmona; wife of husband's brother; sister-in-law.

dieverija,-ijos,vyro broliai; husband's brothers.

dieveris,-ies,dieverį, vyro brolis; husband's brother, brother-in-law.

dukraitė,-ės,dukters duktė, anūkė; grand-daughter.

dukterėčia,-ios,brolio ar sesers duktė, brolėčia, seserėčia; niece.

dukterėnas,-ai,dukters sūnus; grandson. Žr. vaikaitis.

dvyniai,-ius,du tuojau vienas po kito tos pačios motinos pagimdyti kūdikiai, dvynukai; twins.

dvynys,-ė,kas gimęs kartu su kitu, dvynukas; twin.

dvynukas,-ė,žr. dvynys, dvyniai. Giminaitis,-ė,tos pačios giminės žmogus, giminietis, gentis; kins-man, kins-woman, relative, blood-relation.

giminė,-ės, giminę,1. giminaičiai, šeima, padermė, karta; relatives, family, ancestry, lineage. 2. giminaitis (žr.).

giminystė,-ės,gimininė sąsaja, giminiškas artimumas; relationship, kinship. gimtadienis,-io,žr. gimtuvės, gimtuvės,-ių,1. gimimo diena, gimtadienis; birthday. 2. gimtadienio šventė, iškilmė, puota ta proga.

Įbrolis,-io,brolio teisėmis įvaikintas svetimas bernaitis; step-brother.

Įdukra,-os(ir įdukrė, Įdukterė),įdukrinta, dukters teisėmis prisiimta svetima mergaitė; foster-daughter.

Įmotė,-ės,netikra motina, svetimą vaiką įsisūninusi ar įsidukrinusi moteris; foster-mother.

įseserė,-ės,sesers teisėmis įvaikinta svetima mergaitė; step-sister.

įsūnis,-io,sūnumi priimtas, įsūnintas svetimas vaikas; foster-son.

įtėvis,-io,netikras tėvas, svetimą vaiką įsisūninęs ar įsidukrinęs vyras; foster-father.

įvaikis,-io,prisiimtas (įsūnintas ar įdukrintas) vaikas; adopted child, foster-child.

Laigonas,-ai(arba laiguonas,-ai),žmonos brolis, svainis; brother-in-law.

Marti.-čios, marčią,(uošvių namuose gyvenanti) sūnaus žmona; daughter-in-law.

moša,-os,vyro sesuo; husband's sister, sister-in-law.

mošėnas,-ai,mošos vyras; sister's-in-law husband.

Našlaitis,-ė,vieno ar abiejų tėvų netekęs vaikas; orphan.

našlys,-ė(arba šeirys,-ė),vyras, kurio žmona mirusi, arba moteris, kurios vyras miręs; widower, widow.

nuotaka,-os,tekanti moteris, jaunoji; bride.

Palikuonis,-ies, palikuonį,po tėvų palikęs sūnus arba palikusi duktė; descendant.

pamotė,-ės,netikra motina, tėvo žmona jo vaikams iš ankstesnių santuokų; stepmother.

patėvis,-io,netikras tėvas, motinos vyras jos vaikams iš ankstesnių santuokų; stepfather.

pobrolis,-io,netikras brolis, pusbrolis, patėvio ar pamotės sūnus iš ankstesnių santuokų; stepbrother. Pobrolisskirtinas nuo pabrolis(arba pabrolys)jaunavedžių palydovas, pajaunys.

podukra,-os,netikra duktė žmonos ar vyro duktė iš ankstesnių santuokų; stepdaughter.

podukraitė,-ės,vaikaičio,-ės (sūnaičio, dukraitės) duktė; great-granddaughter.

posenolė.-ės,vieno iš senolių sesuo; great-aunt.

posenolis,-io,vieno iš senolių brolis, tėvų dėdė; great-uncle.

poseserė.-ės,netikra sesuo, patėvio ar pamotės duktė iš ankstesnių santuokų, pusseserė; stepsister, half-sister.

posūnaitis,-čio,vaikaičio (sūnaičio) sūnus; great-grandson.

posūnis,-io,netikras sūnus, žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių santuokų; stepson.

povaikis,-io,netikras vaikas, posūnis ar podukra; stepchild.

preikšas,-ai,antras į našlės namus nuėjęs vyras, užkurys.

prosenolė,-ės,senolės motina, prosenelė; great-grandmother.

prosenoliai,-ių,senolių tėvai, proseneliai; great-grandparents.

prosenolis,-io,senolio tėvas, prosenelis; great-grandfather.

protėvis,-io,tėvo tėvas, senolis; ancestor, forefather.

provaikaitis,-čio,vaikaičio vaikas; greatgrandchild.

pusbrolis,-io,1. dėdės ar tetos sūnus, brolėnas; cousin. 2. pobrolis (žr.).

pusseserė,-ės,1. dėdės ar tetos duktė; (female) cousin. 2. poseserė (žr.).

Santuoka,-os,susituokimas, susituokėlių gyvenimas; married life, marriage.

senolė,-ės,tėvo ar motinos motina, senelė; grand mother.

senoliai,-ių,tėvų tėvai, seneliai; grandparents.

senolis,-io,tėvo ar motinos tėvas, senelis; grandfather.

seserėčia,-čios,1. sesers duktė; niece. 2. pusseserė (žr.).

seserėnas,-ai,sesers vaikas, sesers sūnus, seseraitis, seserynas; sister's child, sister's son, nephew.

seserystė,-ės,seserų giminystė; relationship of sisters, sisterhood.

seservaikis,-io,sesers vaikas, seseraitis, seserėnas; sister's child.

sūnaitis,-čio,sūnaus sūnus, vaikaitis, anūkas; grandson.

sūnėnas,-ai,brolio ar sesers sūnus; sūnaus ar dukers sūnus.

sutuoktuvės,-ių,susituokimas, tuokimosi iškilmės.

sužadėtuvės,-ių,susižadėjimas, susižadė-jimo iškilmės.

sužieduotuvės,-ių,susižiedavimas, susi-žiedavimo iškilmės, žiedynos.

svainė,-ės,žmonos sesuo; sister-in-law. svainija,-jos,visi svainiai ir svainės kartu.

svainis,-iai,1. vyro ar žmonos brolis; brother-in-law. 2. sesers vyras. 3. žmonos ar vyro sesers vyras.

šeirys,-ė,žr. našlys,-ė. šešuras,-ai,vyro tėvas; father-in-law.

Tekėti,eiti už vyro; to marry, to join (a woman) to a man as his wife. Paprastai tik moterys teka, ovyrai veda(žr. vesti).

tekybos,-ų,tekėjmas, ėjimas už vyro.

teta,-os,tėvo ar motinos sesuo; aunt.

tetėnas,-ai,tetos sūnus; tetos vyras,

uošvė,-ės,žmonos motina; mother-in-law.

uošviai,ių,žmonos tėvai.

uošvienė,-ės,uošvio žmona.

uošvija,-ijos,uošviai, uošvių namai, uošvynė.

uošvis,-iai,žmonos tėvas; father-in-law.

užkurys,-iai,žr. preikšas.

vaikaitis,-ė,vaikų vaikas (anūkas); grandchild.

vaikystė,-ės,vaiko amžius; vaikų giminystė su tėvais.

vedybos,-ų,vedimas, žmonos ėmimas.

vesti,imti žmoną (kalbant apie vyrą); to marry, to join (a man) to a woman as her husband, to take a wife. Plg. jis jau vedė,yra vedęs(jis jau gavo, turi žmoną).

Žentas,-ai,dukters vyras; son-in-law.

žmona,os,ištekėjusi moteris, pati; wife.