Spausdinti

1973 birželis june XXIV no 6

BIRŽELINIAI APMĄSTYMAI    Redaktorius    181

KAIP TIKĖJIMAS PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS    Gabija Juozapavičiūtė    183

DU SONETAI    A. Tyruolis    185

KRISTAUS ŠVIESA ŽMOGAUS KLYSTKELIUOSE Kun. Juozas Prunskis    186

TAUTA KRIKŠČIONIŠKOSIOS PASAULĖŽIŪROS POŽIŪRIU (II)    Vacys Kuprys    189

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (VI) Br. Krištanavičius, S.J.    193

ŽVILGSNIS Į MENĄ (XIV)    Feliksas Jucevičius    199

TIKĖJIMAS YRA GYVENIMO JĖGA Stefanija Stasienė    206

ŠIŲ DIENŲ ABRAOMAS, ŠIŲ LAIKŲ IZAOKAS. . . Nijolė Jankutė    209

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė 210

KALBA — MŪSŲ GIMINYSTĖS VARDAI    P. S.    212

ATGARSIAI    215

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS    216

Viršelis ir vinjetės — Jūratės Eidukaitės

Šiame numeryje yra paminėta dail. Aldona Labokienė su jos kūriniais

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.