Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS parašyti straipsniui, tema “KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI LIETUVIŠKAJAI IŠEIVIJAI”, baigsis š.m. gruodžio 15 d. Dabar, atostogų metu, yra gera proga apie temą pagalvoti ir parašyti. Plačiau apie konkursą galima rasti pereitame numeryje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Liūnė Sutema. BADMETIS. Eilėraščiai. Aplanką piešė Dalia Lukošiūnaitė. Išleido Jūrų Skautijos korporacija “Gintaras" 1972 m. 82 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Vladas Šlaitas. PRO VYŠNIŲ SODĄ. Eilėraščiai. Aplanką piešė Danguolė Stončiūtė. Išleido “Ateitis” 1973 m. 70 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta. Knygą galima užsisakyti šiuo adresu: Mrs. M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin Drive, Southfield, Mich. 48075.

Živilė Bilaišytė. ŽAISKIM IEŠKOJIMĄ. Eilėraščiai. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1973 m. Redagavo A. Dundulis. Viršelį piešė Danguolė Stončiūtė. Mecenatas — ČALM 1972-1973 mokslo metų abiturientai. 40 psl., kaina nepažymėta.

Vincas Trumpa. NAPOLEONAS BALTIJA AMERIKA. Istorinės sintezės bandymas. Aplankas Vytauto O. Virkau. Išleido Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas 1973 m. Kieti viršeliai, 152 psl., kaina 6 dol.

Dr. Stasys Jankauskas. VETERINARINĖ MEDICINA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE. Išleido Lietuvių Veterinarijos Gydytojų draugija tremtyje 1973 m. Kieti viršeliai, 338 psl., kaina nepažymėta.

ŽIEMOS ŽIEDAI. Moksleivių metraštis 1972-1973. Redagavo: Ramunė Kubiliūtė, Viktoras Sidabras, Daiva Barškėtytė, Dalia Bilaišytė, Leoną Bradūnaitė, Danutė Saliklytė. Metraščio globėjai: Juozas Masilionis ir Rimas Černius. Išleido Čikagos Aukštesnioji Lituanistinė Mokykla. 96 psl., daug iliustracijų.

PALIKTOS PĖDOS. Moksleivių metraštis. 1972-1973 mokslo metai. Viršelis — dail. Petro Aleksos. Techninė priežiūra — Sigito Ramono. Piešiniai — Aukštesniosios mokyklos mokinių. Išleido Kristijono Donelaičio Lituanistinė Mokykla. Nuotraukos — Vaclovo Noreikos ir Algio Liepo, VIII kl. mokinio. Didelis formatas, 114 psl.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. K. Donelaičio Lituanistinės mokyklos mokinių laikraštėlis, 1973 m. nr. 5.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, 1973 m. nr. 5. Tėvų Pranciškonų leidžiamas mėnesinis religinio-patriotinio turinio žurnalais, šiais metais švenčiąs 50 metų sukakti. Redaktorius — T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. Kaina metams 3 dol.

LITUANUS, Vol. 19, No. 1. Redaguoja: J. A. Račkauskas, Antanas Klimas, Tomas Remeikis. Administracijos adresas: P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.

NAUJOJI VILTIS, 1973 m., nr. 5. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga. Administracijos adresas: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629." Prenumerata 5 dol. metams. Atskiras numeris — 3 dol.

LIETUVIS ŽURNALISTAS, nr. 3(9). Lietuvių Žurnalistų sąjungos neperiodinis leidinys. Redaguoja Vytautas Kasniūnas. Administracijos adresas: 2534 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629.