Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kun. dr. Jonas Gutauskas. DIEVAS ŠIANDIEN. Dievo samprata ir Jo buvimas. Žmogaus su Dievu ir be Dievo likimas. Išleido “Krikščionis Gyvenime” 1973 m. Kalbą tikrino Vladas Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas Valius. 286 psl., kieti viršeliai, kaina 6 dol.

Jonas Grinius. VEIDAI IR PROBLEMOS lietuvių literatūroje. Išleido Katalikų Mokslo Akademija 1973 m. Redagavo A. Liuima, S.J. Čia yra aptartos kai kurios literatūrinės problemos mūsų rašytojų bei poetų kūryboje: Kristijono Donelaičio, Maironio, Adomo Jakšto, Vinco Krėvės, Mykolaičio-Putino, Juozo Ereto, Bernardo Brazdžionio ir kt. Kieti viršeliai, 406 psl., kaina 14 dol.

Stasys Yla. VARDAI IR VEIDAI mūsų literatūros istorijoje (nuo Mažvydo iki Skvirecko). Aplankas T. Valiaus. Išleido Liet. Knygos Klubas 1973 m. 345 psl., kaina 6 dol.

Jonas Gailius. IŠTIESTOS RANKOS. Žmogiški svarstymai apie visatos Kūrėją ir visų mūsų Tėvą, apie pasiilgtą gimtąją žemę, apie žmogų ir jo buitį. Išleido ir iliustravo Bičiuliai. Spaudė “Šaltinio” spaustuvė, 16 Hound Rd., West Bridgfort, Nottingham NG2 6AH, Anglija. 235 psl., kaina nepažymėta.

P. Gudelis. BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE 1918-1919 metais. Žinios imtos iš pačių bolševikų dokumentų. Prof. Z. Ivinskio įvadas. Išleido Lietuvių Veteranų Sąjunga “Ramovė” 1972 m. 162 psl., kaina 2.50 dol., kietais viršeliais — 3 dol. Gailma gauti: 6918 S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 60629.

Magdalena Marija Slavėnienė. NEŽINOMI KELEIVIAI. Epas. 88 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Slavėnas. BALTIJOS BALSAS. Apsakymėliai priaugančiam lietuvių jaunimui. 72 psl., kaina nepažymėta. Šias abi knygas išleido ir spausdino “Minties” spaustuvė, 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, N.S.W., Australia.

M. Gudelis. POVILAS MILERIS. Biografijos bruožai. Čikagos Lietuvių literatūros draugijos leidinys 1973 m. Spausdino “Naujienų” spaustuvė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 232 psl., kaina 3 dol.

LITUANUS 1973, Vol. 19, No. 2. Adresas: P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.

PREMIJA UŽ VERTIMUS

Lietuvių rašytojų kūriniams plačiau pasaulyje paskleisti Lietuvių rašytojų draugija skelbia Petro Varkalos vardo literatūrinę premiją, skiriamą už lietuvio rašytojo prozos kūrini (romaną, novelių rinkini, dramą arba jo suredaguotą ar išverstą lietuvių prozos antologiją), pasirodžiusi 1974-1976 m. anglų kalba. Premijos dydis — 1000 anglų svarų (apie 2500 dol.). Jos iniciatorius ir mecenatas — Petras B. Varkala, Purley (Surrey), Anglija. Premijuojamas verstinis veikalas turi atitikti šiuos reikalavimus: turi būti literatūriškai vertingas; jo autorius gyvenąs laisvajame pasaulyje; jo leidykla pakankamai žinoma, kad būtų garantuota veikalui žymiosios spaudos recenzijos ir bent vidutinis tiražas.