Spausdinti

     "Laiškų Lietuviams" konkursas, tema "Kas padeda ir kas kenkia išlikti lietuviškajai išeivijai" baigiasi š.m. gruodžio 15 d. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki gruodžio 15 dienos. Už geriausius straipsnius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. ir V — 25 dol. Premijų mecenatai: dr. L. Kriaučeliū-nas — 200 dol., V. ir O. Kuliešiai — 100 dol., S. Rudokienė — 50 dol. ir dr. F. Kaunas — 50 dol. Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" koncerte vasario mėn. 2 d. Jaunimo Centre. Meninę programą atliks Gina Čapkauskienė ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui.

ĮDOMUS jaunimo anketos duomenys

     Pernai Jaunimo metų proga buvo paskelbta anketa, norint sužinoti, koks yra mūsų jaunimas religijos ir tautybės atžvilgiu. Anketą organizavo Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę. Buvo išdalinta apie 2000 anketų. Atsakymus atsiuntė daugiau kaip ketvirtadalis. Tai, galima sakyti, yra gana gerai. Anketos organizatoriai nustebo, kad į anketą atsakė ne tik jaunimas, bet ir nemaža suaugusiųjų, ypač kunigų. Atsakymai labai įdomūs. Kas norėtų plačiau su jais susipažinti, gali rašyti šiuo adresu: Jaunimo Žygis už Tikėjimo Laisvę, 23430 Harms Road, Cleveland, Ohio 44143. Pageidaujama, kad norintieji tos brošiūrėlės, kur paduoti visi anketos atsakymų duomenys, atsiųstų vieną doleri jaunimo žygiui paremti.

     Čia, žinoma, nėra vietos plačiau apie tuos duomenis rašyti, norime paminėti tik vieną mintį iš dr. R. Kriaučiūno pranešimo šiuo klausimu neseniai įvykusiame Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime. Iš tų duomenų jis padarė išvadą, koks yra tipiškas šių dienų lietuvis jaunuolis. Tai būtų 19 m. amžiaus mergaitė, baigusi gimnaziją ir pradedanti studijuoti griežtuosius mokslus. Apie keturis kartus per metus ji lankėsi įvairiuose lietuvių rengiamuose pobūviuose, pvz. Vasario 16-tosios minėjime ir pan. Aštuonerius metus ji lankė lituanistinę mokyklą. Vis dėlto jai lengviau kalbėti ir rašyti angliškai. Jį paskaito maždaug tris periodinius leidinius lietuvių kalba, bet neskaito lietuviškų knygų. Ji norėtų susituokti lietuvių bažnyčioje. Pasiryžusi turėti du vaikus. Jų vardai bus tautiški. Su vaikais ji kalbės Ir angliškai, ir lietuviškai. Ji nėra naudojusi stipresnių narkotikų (išskiriant marijuaną). Šeimoje ji buvo laikoma nei per griežtai, nei per laisvai. Jos tėvai save laiko lygiais su kitais šio krašto gyventojais (nors kai kurie save laiko aukštesniais). Jeigu Lietuva taptų laisva, ji mielai ją aplankytų.

     Iš anketos duomenų galima patirti ir daugiau įdomių dalykų. Labai patartina tą minėtą brošiūrėlę įsigyti ir paskaityti.

Nuoširdi padėka “Laiškų Lietuviams” rėmėjams

Po 10 dol. aukojo:K. Petreikienė, VI. Selenis.

Po 5 dol.aukojo: Ona Dom, A. Jaugelienė, kun. Pr. Geisčiūnas, J. A. Grinai, M. Manomaitis, A. Čepėnas, S. Barzda, Msgr. A. Bačkys, S. Stašaitienė, B. Aras, P. Balčiūnas, J. Bičlūnienė, B. Kliorė, A. Domanskis, J. Kasperavičius, K. A. Eidukonlal, P. Atkočaitis.

Po 3 dol. aukojo: K. Gasiūnas, A. Stonienė, A. Martus, V. Kazlauskas.

Po 2 dol. aukojo:J. Spurgis, E. Vilimaitė, O. Juodvalkienė, B. Bernotas, E. Raudys, M. Kerbelis, P. I. Kazlauskai, L. Normantas, J. Puidokas, J. Jankauskienė, A. Sadauskas.

Po 1 dol. aukojo:E. Laukaitienė, B. Sakalas, A. Drazdys, V. Lelis, Z. F. Bajeckas, E. Pažerflnas, K. Stundžia, B. Kruopis, E. Nemickienė, V. Pleškus, P. Bielskus, V. Ramanauskas, Z. Brencius, S. Graužinienė, D. Stukas, P. Norkus, A. Vazalinskas, E. Venclovienė, K. Orentienė, A. Jasčemskienė.