Spausdinti

Pranys Alšėnas

     Nūdieniam pasauly ryškus jaunuolių apsileidimas, netvarkingumas, palaidumas ir kitokios partizaniško sukilimo apraiškos prieš vyresniąją kartą, be abejo, kelia daug rūpesčių tėvams ir auklėtojams, kurie nori matyti visai kitokius savo vaikus ir auklėtinius.

     Toronte yra pagarsėjęs priemiestis Yorkville, kur yra vadinamųjų hipių lizdas. Apie tą lizdą neseniai buvo spaudoje paskelbtas atitinkamas pranešimas su ilgesnio tyrinėjimo duomenimis, iš kur matyti, kad hipių kultas yra ne kas kita, kaip tik jaunuolių nesubrendimo reiškinys.

     Yorkvilėje ir kituose hipių centruose (tiek Kanadoje, tiek ir JAV) jų gyvenimo būdas yra degraduotoji kultūra, alkoholizmas, narkotikų naudojimas, palaida meilė ir kitos negerovės: tinginiavimas, nesimokymas, nesiruošimas jokioms profesijoms ir aplamai gyvenimui.

     Minėtą pranešimą po ilgesnio tyrinėjimo paskelbė "The Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation of Ontario". Kaip spaudoje rašoma, šis pranešimas pateikęs keletą staigmenų policijai ir kitiems, kurie pažįsta Yorkvilę ir rūpinasi ten susimetusių jaunuolių liūdna ateitimi. Skaitantiems tą pranešimą pagrindinis netikėtumas buvo labai mažas tų vadinamųjų hipių skaičius Yorkvilėje, kurie buvo ir tebėra skirtingi nuo tų, kurie ten lankosi tik savaitgaliais, nuo motociklistų ir nuo vadinamųjų "greasers", t. y. išsitepusių plaukus kažkokiais riebalais. Tikrųjų hipių tenai esama ne daugiau kaip 300. Kai kas net iš gerai pažįstančių jų gyvenimą tvirtina, kad dabar jų ten yra dar daug mažiau — gal mažiau negu 100.

     Dėl hipių "populiarumo" ir gausaus jų lankymo, ypač savaitgaliais, pranešimas kaltina spaudą, kuri per daug ir per gražiai rašanti apie hipius, apie jų gyvenimą ir susidariusį, jei taip galima pavadinti, "hipių kultą". Daugumas hipių Yorkvilėje pasilieka neilgai, daugiausia iki trejų metų. Jeigu kuris nors gauna pastovų darbą arba ruošiasi vesti, o mergaitės, jeigu tampa nėščios, tuojau pranyksta iš Yorkvilės. O kai kurių ir šiaip sąžinė bei protas atsibunda nuo ten susimetusių jaunuolių nusikaltimų ir kitų nepadorių veiksmų. Tokie tuojau pranyksta iš tos grupės ir susiranda vietą normalių žmonių tarpe.

     O kokie jaunuoliai ten daugiausia susimeta? Dažniausiai asmenys be jokių talentų, niekad nieko gero nepadarę ir nepasiekę. Nors jie ir galvoja esą dailininkai, muzikai ir net rašytojai ar poetai, bet tose srityse iš tikrųjų jie nieko nėra pasiekę. Dažnas jų su savimi nešiojasi knygą ar net kelias knygas, deja, tų knygų jie niekad neskaito. Sakoma, kad jie domisi rytų religijomis, bet tas jų domėjimasis yra labai paviršutiniškas.

     Hipių "sukilimas" prieš tėvus ir visuomenę esąs lyg sapnų padarinys, prisiskaičius įvairių knygų ir brošiūrų. Tai nieko bendra neturi su tais "sukilimais", kurie organizuojami universitetuose.

     Yorkvilės prekybininkai iš to hipių sąjūdžio gauna pelno. Jie ten yra įsteigę muzikos klubus, atidarę krautuves, parduodančias hipiško meno kūrinius ir t.t. Vėlyvesnieji hipių stiliaus produktai yra hipiški drabužiai, įvairi pigi ornamentacija ir pop menas, pasidaręs gana pelningas. Ten pardavinėjami haliucinaciniai narkotikai: marijuana, hašišas, LSD, metedrinas, meskalinas ir psichadeliškieji grybai. Bet labai maža čia naudojama heroinas, kokainas ir kt.

     Nors kai kam iš šalies galėtų atrodyti, kad ten susirinkę jaunuoliai yra labai vieningi "sukilėliai" prieš šių dienų visuomenę, įstatymus, tėvus ir auklėtojus, bet iš tikrųjų taip nėra. Tarp tų minėtų keturių grupių (hipių, motociklistų, "greaserių" ir savaitgalinių lankytojų) tos vienybės beveik visai nėra.

     Motociklistų gengės nariai, kurie savo skaičiumi toli pralenkia hipius, visiems daro brutalų įspūdį. O tie "greasers" tai daugiausia yra jauni kriminalistai, kurie, išsitepę kažkokiais riebalais plaukus, stengiasi tik apgauti ir apvogti hipius bei savaitgalinius lankytojus. Hipiai daugiausia vartoja narkotikus, o motociklistai ir "greasers" — alkoholį. Hipiai alkoholį laiko pavojingu ir įpratiman vedančiu gėrimu. Jų manymu, alkoholį vartoja tik tas pasaulis, prieš kurį jie kovoja. Narkotikai jiems yra labai patogūs dar ir dėl to, kad jų reikalingi tik labai maži kiekiai ir čia labai lengva jų gauti. Kai kurie hipiai, vadinamieji "pushers", iš to tik ir gyvena. Jie vyksta į JAV ar kitur, kur gauna narkotikų žemesnėmis kainomis, o čia juos pargabenę brangiau pardavinėja.

     Seksualinis gyvenimas hipiams yra pasidaręs labai įprastas, neturįs jokių paslapčių, bet jeigu kuris nors labiau susidraugauja su viena mergaite ir galvoja apie vedybas, tuoj pranyksta iš Yorkvilės.

Sav     aitgaliniai lankytojai tai yra tie, kurie suneša ir suvežą Yorkvilėn pinigų ir priduoda tam kampeliui spalvingos nuotaikos. Jie atvyksta iš Toronto ir priemiesčių, ieškodami draugystės, meilės ir narkotikų. Jie, nors ir nenuolatiniai Yorkvilės gyventojai, mėgsta apsirengti hipių drabužiais, apsikabinėti pigiais medaliais ir pan. Mergaitės apsirengusios psichadeliškais drabužiais.

     Motociklistai yra organizuoti maždaug kariškais pagrindais ir drausme. Jie savo "kicks" gauna iš alkoholio ir iš pamišėliško važiavimo motociklais. Jų tarpe yra ir vyrų, ir mergaičių.

     Kai kurie Yorkvilės gyventojai turi laikinus darbus ir užsidirba pragyvenimui, bet daugumas pragyvena iš vagysčių.

     Tad gyvenimas hipių stovykloje tikrai yra liūdnas ir nepatrauklus.