Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Nijolė Jankutė. NUO DEVYNIŲ IKI PIRMOS. Apysaka jaunimui. Viršeli piešė Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. Išleido Akademinė Skautijos leidykla 1973 m. Čikagoje. Finansiškai išleidimą parėmė Vydūno Jaunimo Fondas. JAV LB Švietimo Taryba pripažino šią knygą tinkamą naudoti lituanistinių mokyklų mokiniams. 144 psl., kaina nepažymėta.

Jonas Minelga. KIŠKIO PYRAGAI. Eilėraščiai vaikams. Iliustravo Vanda Aleknienė. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1973 m. Čikagoje. Didelis formatas, daug spalvotų iliustracijų, 70 psl., kaina: kietais viršeliais — 4.50 dol., minkštais — 3.50 dol.

Dr. Pranas Skardžius. LIETUVIŠKI TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ATITIKMENYS. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas 1973 m. Čikagoje. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 100 psl., kaina nepažymėta. Kaip pats autorius pratarmėje rašo, šio leidinio “tikslas yra visai kitoks, kaip kokio nors ištiso tarptautinių žodžių žodyno, pvz. 1969 m. išleisto Lietuvoj. Šitame rinkinyje tarptautinių žodžių aiškinimais norima tik geriau paryškinti lietuvišku pakaitų darybą ir reikšmę; tam tikslui tėra parinkti ir tokie tarptautiniai žodžiai, kuriems lig šiol yra sudarytų lietuviškų pakaitų, jau anksčiau vartotų, didžia dalimi ir dabar Lietuvoj vartojamų, bent žodynuose ir kitur. Į visus čia teikiamus žodžius reikia žiūrėti ne kaip į kokius autoriaus siūlymus, bet kaip į medžiagą, kuria skaitytojai gali individualiai pasinaudoti pagal reikalą ir skonį”.

Juozas Kralikauskas. TAUTVILA. Romanas. Išleido Liet. Knygos klubas 1973 m. Čikagoje. Aplankas — Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. 206 psl., kaina 4 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis —Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.