Spausdinti

 

ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE — Br. Krištanavičius, S.J. 
11, 47, 84, 121, 154, 188, 226, 273, 304, 333, 366
KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS? — Pasikalbėjimas ...................16
AR KARTAIS NESI ALKOHOLIKAS? — Vertimas ..........................21
100 METŲ NUO CHESTERTONO GIMIMO — J. Venckus, S.J.................22
KAD TOJI LIEPSNELĖ NEUŽGESTŲ — J. Vaišnys, S.J. ................. 39
MŪSŲ TAUTINIS BRENDIMAS — J. Miškinis ............................54
ŽMOGAUS IR KRIKŠČIONIO DIDYBĖ — A. Grauslys ........... 75, 110, 151
TEGUL VISI BUS VIENA — Kun. P. Dilys .............................77
KAS PADEDA IR KAS KENKIA LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE— A.Gylytė-Karkienė 79
JIS GRĮŽO NAMO — Marija Teresė Rowan .............................91
KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI — V. Zubas .....................113
MOTERS BUVIMO PRASMĖ — A. Rubikas ...............................146
“DIEVO ŽODIS” IR SENASIS TESTAMENTAS — A. L. Rubšys .. 149, 185, 223
ADOMAS GALDIKAS — Redakcija .....................................152
“THE EXORCIST” IR PSICHINĖS LIGOS — K. Trimakas ................ 159
DAR APIE “ALCOHOLICS ANONYMOUS” — Anoniminis alkoholikas ........163
SU ŽMOGIŠKOM SILPNYBĖM, BET NEMARI — J. Prunskis ................164
KRISTUS IR MOTERIS — A. Rubikas .................................182
NIKALOJUS A. BERDYAEVAS — J. Venckus, S.J........................193
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ TARNYBA — Pranešimas .................195
KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI — V. Kuprys ....................218
KRISTAUS KARIAI JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE — Br. P. Kleinotas, S.J......232
VALANDĖLĖ PAS LOJOLOS UNIVERSITETO KANCLERĮ — J. Prunskis . .    237
VIENAŠALIŠKA PAŽIŪRA Į MOTERĮ — A. Rubikas ......................254
ĮVADAS Į KANTO LABIRINTĄ — V. Bagdanavičius, MIC ..............  257
KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠEIVIJAI — A. Nakas ...................265
PRANCIŠKUS PETRARKA — A. Tyruolis ...............................270
VIENOS MOTERS ISTORIJA — A. Rubikas .............................291
DŪMUS APIE TEILHARDĄ BESKLAIDANT — A. Paškus ................... 296
ISTORIJOS LIUDIJIMAS DABARČIAI — J. Prunskis ....................310
PAMOKSLAS SAVO PATIES LAIDOTUVĖMS — Kun. P. Geisčiūnas ..........327
SUNKESNIEJI KUNIGO ŠIOKIADIENIAI — A. Saulaitis, S.J.............328
VLADIMIRAS SOLOVJOVAS — J. Venckus, S.J..........................329
ALKA IR JOS ATEITIS — Prel. P. Juras ........................... 337
ŠVIESOS IR DŽIAUGSMO ŠVENTĖ — J. Vaišnys, S.J....................363
KARDINOLAS J. H. NEWMANAS — J. Venckus, S.J......................364
SENATVĖ — J. Venckus, S.J........................................373
RELIGINĖS PROŠVAISTĖS — J. Prunskis .............................374
 
ŠEIMA
 
ŠEIMOS HARMONIJA — O. Poškaitienė ............................... 25
MEILI ŽMONA — Med. dr. T. I. Rubin ...............................98
AR MEILĖ GALI BŪTI EGOISTINĖ — A. Augustinavičiūtė...............132
SEKSAS DABARTIES MITŲ PANTEONE — A. Paškus ........... 171, 196, 239
BERNIUKAS IR MERGAITĖ — Dr. N. Elijošaitienė ....................200
DAR NEPAVĖLAVOTE — St. Neniškienė .............................. 313
KODĖL VAIKAS BLOGAI MOKOSI — Gyd. E. Želvytė ....................339
ABORTU PROBLEMA KANADOJE — J. Vaičeliūnas .......................343
KAI MUMS ŠEŠIASDEŠIMT — E. Jankuvienė ...........................345
DVASINIAI NUODAI - Z. Tenisonaitė ...............................378
ŠEIMOS LYDERIO PROBLEMA — A. Augustinavičiūtė ...................380
 
JAUNIMAS
 
JAUNIMAS APIE SAVE — Redaktorius .................................56
MANO GALVOSENA APIE SANTYKIUS SU LIETUVA — P. Kisielius ........ 135
“JĖZAUS SĄJŪDIS” — I. Kairytė ...................................166
HERMANN HESSE IR JO “SIDDHARTHA” — M. Eivaitė .................. 203
MŪSŲ BUTE NEAUGA GĖLĖS — Dr. F. Paškonienė ......................276
PAMOTĖ — J. Jakštaitis ..........................................278
APIE VIENĄ BLOGYBĘ — L.A.........................................279
KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI IŠEIVIJAI — A. Ratnikas ........315
MOTINOS LAIŠKAS DUKRAI — Mama ...................................346
KANAPĖS IR VEIDMAINIŠKUMAS — V. Nakas ...........................349
 
KNYGOS
 
KOVINGOSIOS LIETUVYBĖS GRETOSE — V. A. Jonynas ...................61
BAISU TĖVIŠKĖJ NEBŪTI, KAI JOJE ESI — N. Jankutė ................ 63
TEOLOGIŠKAI FILOSOFIŠKA PASAULIEČIO STUDIJA — J. Prunskis ....    65 
LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS — W.R.Schmalstieg  94
AUSTRALIJOS LIETUVIUKO DIENORAŠTIS — titas alga ................. 96
MORTOS SĄMONĖ — A. Maceina ......................................206
PUPUTIS ĮSIGIJO TIKRUS NAMUČIUS — N. Jankutė   ................. 207
IŠVYDUS “SEPTYNIS SAULĖS PATEKĖJIMUS” — E. Juodvalkytė    . . .  245
NAUJOJO TESTAMENTO VERTIMŲ LIETUVIŲ KALBA — Pr. Skardžius  ....  280
ISTORIJA AR ISTORIJĖLĖ? — N. Jankutė ............................281
REFLEKSIJOS DĖL TRIJŲ SKIRTINGU KNYGŲ — Alė Rūta ................351
 
NUOMONĖS
 
FOTOGRAFIJOS PARODOS IR KONKURSO ĮVERTINIMAS — A. G. Žąsinas ... 100
 
EILĖRAŠČIAI
 
ZENTA TENISONAITĖ ................................................10
GERARD MANLEY HOPKINS ...........................................130
VILIJA VAKARYTĖ .................................................137
VLADAS ŠLAITAS ..................................................193
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ ..............................................236
FRANCESCO PETRARCA ..............................................272
ZENTA TENISONAITĖ ...............................................338
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ ..............................................377
 
TĖVYNEJE ....... 27, 67, 105, 138, 174, 215, 242, 287, 317, 356, 387
 
KALBA .......... 30, 69, 103, 140, 175, 209, 247, 283, 319, 354, 384
 
FILMAI ......... 32, 71, 107, 142, 177, 211, 249, 285, 322, 358, 391
 
ATGARSIAI ............................................ 179, 213, 251
 
TRUMPAI ........................................................ 389
 
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Tel. 737-8400.