Spausdinti

JAUNIMO SKAITINIŲ KONKURSAS

     JAV LB Švietimo taryba skelbia konkursą parašyti jaunimui tinkamą literatūrinį veikalą (romaną, apysaką, novelę). Veikalas turi būti skiriamas paaugliams ir ne trumpesnis kaip 150 mašinėle rašytų puslapių. Laimėtojui skiriama 1000 dol. premija. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu ir, į atskirą vokelį įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųsti iki 1974 m. gruodžio 31 d. Jaunimo skaitiniams ruošti komisijos pirmininkei šiuo adresu: Stasė Petersonienė, 2534 W. 40th St., Chicago, Ill. 60632.

     Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Ji turės visiškai laisvas rankas: pavyzdžiui, reikalui esant, premijos visai neskirti arba ją skelti į dvi dalis. Premijuoto veikalo išspausdinimu pasirūpins Švietimo taryba, o dėl nepremijuotų, bet spausdintinų veikalų išleidimo bus tariamasi su jų autoriais.

JAV LB Švietimo taryba

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Šių metų mūsų metinė šventė — koncertas buvo vasario 2 d. Konkurso premijų įteikimo proga prasmingas kalbas pasakė Generalinė Lietuvos konsule Juzė Daužvardienė, mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas ir laureatas Vacys Kuprys. Programai vadovavo Marija Eivaitė. Koncertinę programą puikiai atliko Gina Čapkauskienė ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Po programos buvo kavinėje vaišės. Už jų paruošimą esame dėkingi ypač šioms ponioms: D. Kurauskienei, K. Petreikienei, M. Jonikienei, S. Statkienei, A. Eivlenei, M. Stankūnienei, J. Gylienei, V. Švabienei.

     Dėkojame A. Likanderienei ir “Marginiams” už bilietų pardavinėjimą, “Margučio” ir “S. Barčus” radijo stotims, o taip pat lietuvių radijo forumui ir lietuvių televizijai už skelbimus. Esame dėkingi mergaitėms už vietų nurodinėjimą ir kitus patarnavimus: L. Andrijauskaitei, V. Bilaišytei, V. Eivaitei, Rasai ir Ramunei Janušaitytėms, A. Katlliškytei, D. Petreikytei, V. Polikaitytei, L. Ramonaitei, L. Stončiūtei, R. Šoliūnaitei, V. Vakarytei. Jeigu ką nors pamiršome, labai atsiprašome. Dėkojame taip pat visiems koncerto dalyviams, konkurso mecenatams ir vertinimo komisijai. Speciali padėka A. ir K. Rimamas už didelę pagalbą, ruošiant koncertą.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.