“Laiškų Lietuviams” konkursas

     Šių metų straipsnio konkurso tema yra laisva, tik rašinys turi tikti "Šeimos" ar "Jaunimo" skyriui. Tad reikia rašyti kokiu nors šeimos ar jaunimo klausimu. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki š.m. gruodžio 31 dienos.

     Už geriausius rašinius bus skiriamos penkios premijos: I — 150 dol. (mecenatės — Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės), II — 100 dol. (mecenatė — Birutė Lieponytė), III — 75 dol. (mecenatas — Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė — Stefanija Rudokienė), V — 25 dol. (mecenatė — Ona Kuliešienė).

     Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" 25 m. sukaktuvinio banketo metu 1975 m. vasario mėn. 23 d. Jaunimo Centre.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS:

100 dol. aukojo N.N. iš Čikagos.

50 dol. aukojo Jonas Kirvaitis.

25 dol. aukojo Vytautas Zubas.

Po 10 dol. aukojo: J. Butikas, P. Dirda, Z. Koronkevičius, J. Ardys, O. Vilėniškienė, V. Gečas, P. Tomaševičius, kun. V. Radvina.

8 dol. aukojo I. Deksnys.

Po 5 dol. aukojo: A. Juškys, A. Gaigalas, J. Sungaila, kun. I.Urbonas, M. Masalskienė, kun. S. Morkūnas, S. Juškus, P. Atkočiūnas, K. Linkus, A. Grigaliūnas, A. Lesevičienė, D. Žuraitis, P. Balčiūnas, A. Daugirdas, P. Aglinskas, S. Geštautas, V. Sinkus, M. Vygantas, J. Raišys, A. Zalubienė, V. Urbonas, P. Gruodis, H. Pakalnis,

B. Aras, kun. V. Karalevičius, K. Majauskas, M. Ostrauskas, V. Selenis, L. Vedegys, S. Palubeckienė, P. Norvilas, J. Skripkienė, A. Dagilis, B. Kripkauskienė, K. Augūnas, A. Dronsatavičius, M. Manomaitis, J. Butkus, M. Matuzienė, A. Mikėnas, A. Lišauskas, K. Aglinskas, J. Jodelė, V. Girūnas, A. Valavičius, M. Grisius, J. Gritėnas, kun. P. Statkus, J. Kanišauskas, A. Razma, vysk. V. Brizgys, T. Bukaveckas, F. Černienė, O. Lanys, A. Lipčienė, J. Skrinska, B. Paplėnienė, O. Motusaitienė, kun. J. Pragulbickas, V. Norvilas, I. Vilimas, O. Veleikis, S. Jurskytė, kun. M. Kirkilas, C. Petrulis, kun. P. Katauskas, A. Barzdukas, A. Bilaitienė, A. Sadauskienė, P. Sošienė, P. Atkočaitis, A. Nekrašius, G. Viskantienė, P. Vitas, K. Štuopienė, J. Baltakys, E. Lukošius, J. Kaknevičius, J. Jagėla, R. Korzonas, E. Masaitienė, A. Rimkienė, A. Baltrukėnas, M. Kapačinskas, J. Varaneckienė, E. Diminskienė, G. Končienė, O. Jankevičiūtė, J. Samaitis, E. Vitkus, kun. P. Geisčiūnas, E. Mališauskas, A. Čepėnas, A. Matulionis, I. Kalvaitienė, I. Borgogni, J. Leiberis, J. Bilevičius.

Po 4 dol. aukojo: M. Pečiulienė, N. Norris, kun. K. Gečys.

Po 3 dol. aukojo: K. Stundžia, A. Paulius, S. Kalvaitis, M. Choromanskis, L. Vilūnas, B. Čižikas, E. Balčiūnienė, L. Kezenius, V. Remeikis, K. Krušinskas, M. Noreikienė, L. Stirbys, S. Blynas, K. Miliūnas, S. Jankauskas, A. Mikšienė, B. Gudonis, A. Bliūdžius, V. Kėžinaitis, J. Banėnas, J. Kirvaitis, A. Baltrūnas, kun. J. Patašius, J. Turčinskas, S. Charžauskienė, H. Šatinskas, A. Skučienė, R. Balsienė, J. Abraitis, J. Šiaučiūnas.

Po 2 dol. aukojo: kun. J. Tautkus, E. Arlauskienė, J. Janulaitis, A. Varneckas, T. Alenskienė, Z. Grybinas, S. J. Sakalas, A. Kavaliūnas, L. Raslavicius, V. Gliošas, M. Jasaitis, V. Maciejauskas, kun. A. Babonas, B. Monkevičienė, B. Baras, M. Šimkus, P. Narbutis, K. Jakštas, A. Juodka, B. Petrošius, A. Dikinis, A. Naujokas, E. Ribokienė, M. Kvedaras, J. Ugėnas, M. Kudirkienė, J. Kižys, R. Petkevičius, J. Adomaitis, L. Vedeckas, V. Matulionis, kun. A. Treška,

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.