Spausdinti

     Amerikos lietuvių katalikų gyvenimui gyvinti ir stiprinti suorganizuotas branduolys, pavadintas Amerikos lietuvių katalikų tarnyba.

     Amerikos lietuvių katalikų federacija ir Amerikos lietuvių kunigų vienybė, jausdamos mūsų laiko dvasios neigiamą įtaką lietuvių religiniam gyvenimui ir lietuvių katalikų veiklos apsilpimą, jau prieš keletą metų pradėjo ieškoti būdų lietuvių katalikų gyvenimą atgaivinti ir sustiprinti. Po eilės pasitarimų, bendradarbiaujant su vysk. Vincentu Brizgiu, 1972 m. Lietuvių kunigų vienybės seime Marianapolyje buvo sudaryta komisija, kurion įėjo kun. Stasys Yla, kun. Gediminas Kijauskas, S.J., ir kun. Kazimieras Pugevičius. Tai komisijai buvo pavesta paruošti konkretų veiklos projektą. 1973 m. Lietuvių kunigų vienybės seime Niujorke komisija pateikė savo paruoštą planą. Seimas tą planą priėmė ir pavedė tai pačiai komisijai netrukus sušaukti platesnį pasitarimą šiuo reikalu besidominčių kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norint išgirsti naujas nuomones ir naujus pasiūlymus. Toks pasitarimas buvo Dainavoje 1973 m. spalio 27-28 d. Pasitarimo dalyviai nebuvo oficialūs parapijų, vienuolijų ar organizacijų atstovai, bet jie visi buvo kurios nors parapijos, vienuolijos ar organizacijos nariai.

     Kaip kunigų vienybės seimuose, taip ir šiame pasitarime buvo iškelta, kad lietuviams katalikams reikia didesnio katalikų doktrinos pažinimo, taip pat reikia pastangų visus lietuvius katalikus suburti į lietuvių parapijas ir sustiprinti religinių pašaukimų ugdymą. Pasitarime buvo prieita išvados, kad šių ir kitų uždavinių planavimui, kartu su vysk. V. Brizgiu, L.K. Federacija ir L. Kunigų Vienybe, reikėtų suorganizuoti dinamišką vienetą — Lietuvių katalikų tarnybą. Sutarta, kad reikėtų turėti bent vieną kunigą, kuris visas jėgas ir visą laiką galėtų paskirti tik šiam tikslui. Nutarta prašyti kun. K. Pugevičių, kad jis sutiktų imtis šių pareigų. Taip pat buvo sutarta, kad prie jo reikėtų suburti reikiamą skaičių kunigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie šiems tikslams pritartų ir norėtų aktyviai prisidėti prie jų vykdymo.

     Kun. K. Pugevičiui sutikus, vysk. V. Brizgys savo, L.K. Federacijos ir L.K. Vienybės vardu parašė J. E. kardinolui L. Shehan, Baltimores arkivyskupui, formalų prašymą, kad kun. K. Pugevičius būtų atleistas iš dabar jo einamų pareigų ir kad visą laiką galėtų skirti Amerikos lietuvių katalikų tarnybos reikalams. Kard. Shehan šį prašymą patenkino.

     Dainavoje buvusiame pasitarime buvo aptartas ir lėšų klausimas. Numatyta, kad kun. K. Pugevičiaus pragyvenimui, raštinės, pagalbos bei kelionių reikalams pradžioje reikės apie 30.000 dol. metams. Žinant mūsų tautiečių dosnumą ir sugebėjimą suprasti panašių reikalų svarbą, reikia tikėtis jų konkrečios pagalbos.

     Apie šią Amerikos lietuvių katalikų tarnybą vysk. V. Brizgys jau asmeniškai painofrmavo kard. J. Krol, JAV katalikų konferencijos pirmininką, ir JAV apaštališkąjį delegatą Jean Jadot. Bus painformuoti ir kiti JAV vyskupai.