Spausdinti

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame septynioliktąjį straipsnio konkursą. Konkurso temos: vyrams — Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Kokį norėčiau turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus. Jaunimui dar skiriame ir kitą temą — Jaunimas ir religija. Čia reikia panagrinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios priežastys?

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol. Premijų mecenatai: Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės — 150 dol., Birutė Lieponytė — 100 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” koncerte 1976 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Rimas Strimaitis (tenoras) ir Praurimė Ragienė (sopranas), akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

55 dol. aukojo: N.N. iš Australijos.

16 dol. aukojo: P. Orentienė:

15 dol. aukojo: A. Babickienė.

7 dol. aukojo: Prel. L. Mendelis.

Po 6 dol.: A. Sadauskienė, A. Baltrukėnas, A. Šenbergienė.

Po 5 dol.: L. Petravičienė, J. Balbatas, J. Leiberis.

Po 4 dol.: S. Marijošienė, M. Shalins, A. Kalvaitis, B. Ginčiauskas, O. Biežienė, G. Čapkauskienė, A. Liaukus, J. Rumbutis, M. Masko-liūnienė, S.M. Budriai, P. Atkočiūnas, P. Dūda, P. Graužinienė, A. Viliušis, L. Murauskienė, S. Dargis, J. Mališka, S. Kasnickienė, J. Puidokas, F. Jurjonienė, J. Juška, P. Balčiūnas, E. Valiukėnienė, P. Subačius, S. Stravinskis, J. Račkauskas, M. Jonikienė, VI. Sniolis, D. Mieliulienė, kun. J. Pragulbickas, N. Lukošiūnienė, A. Malinauskas, kun. A. Bartkus, J. Misevičius, E. Vaitkūnas, T. Alenskie-nė, V. Žilinskas, O. Litersklenė, B. Erlngienė, A. Razutis, J. Janušauskas, L. Kriaučeliūnas, S. Stašaitienė, J. Šlapkauskas, J. Jasiukaitis, A. Karaitis, V. Fidleris, K. Miliūnas.

Po 3 dol.: A. Juškys, K. Starinskas, E. Lukoshius, J. Ramanauskas, S. Santvaras.

Po 2 dol.: B. Bernotas, I. Rimkūnienė, J. Jusys, P. Gurinąs, S. Bakšys, J. Beliūnas, R. Kriaučiūnas, R. Gaigalienė, V. Damašienė, A. Lauraitienė, R. Spurgienė, S. Žilevičius, B. Petrošius, J. Jankauskienė, P. Jakubaitis, S. Petravičienė, V. Valkavickas, J. Karaliūnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.