Spausdinti

DAR APIE “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” JUBILIEJŲ

     Praėjusiame numeryje jau rašėme apie “L.L.” jubiliejinę šventę. Šio numerio 143 psl. matome dvi nuotraukas iš tų iškilmių: viršuje atlikusieji meninę programą — Nerija Linkevičiūtė, Bernardas Prapuolenis ir akompaniatorius Manigirdas Motekaitis; apačioje premijų įteikimas — laureatė Nijolė Gražulienė, “L.L.” redaktorius, mecenatė Ona Kuliešienė, laureatė Marija Eivaitė, vertinimo komisijos sekretorė Danutė Bindokienė; kalba mecenatas Vincas Kuliešius.

     Šia proga dar esame gavę sveikinimą iš dr. J. Petriko su 10 dol. auka ir iš Antano ir Stasės Tumosų su 20 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame. Taip pat esame dėkingi aukujusiems banketui pyragų: p. Ankams (Baltic Bakery), p. Dailidkai (Lithuanian Bakery), p. Mackevičiams (Brighton Bakery) ir p. Danutei Kurauskienei.

     Nuoširdi padėka už skelbimus “Margučio”, Sofija Barcus ir Forumo radijo programoms bei Lietuvių televizijai.

KONKURSAI PAGERBTI VALANČIUI IR ČIURLIONIUI

     Lietuvių Rašytojų draugija skelbia vysk. M. Valančiaus tema romano, dramos ir novelės konkursą, minint jo mirties 100 metų sukakti. Už romaną skiriama 1000 dol. premija, už dramą — 500 dol., už novelę — 250 dol.

     Amerikos Lietuvių Vargonininkų Muzikų sąjunga, minint M. K. Čiurlionio gimimo 100 metų sukakti, skelbia konkursą sukurti fortepionui kūrinį: sonatą, siuitą, preliudus, fugas ar kt. Skiriamos trys premijos: I — 750 dol., II — 500 dol., III — 300 dol.

     Šių abiejų konkursų mecenatas yra dr. Jonas P. Lenktaitis, “Patrijos” leidyklos savininkas, buvęs Vilniaus filharmonijos ir Vilniaus operos direktorius.

     Konkursams kūriniai siunčiami šiuo adresu: Kultūros Židinys, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

100 dol. aukojo — N.N. iš Čikagos.

90 dol. aukojo — N.N. iš Australijos.

Po 14 dol. aukojo: K. Linkus, A. Domanskienė, O. Jankevičiūtė, K. J. Aglinskai.

13 dol. aukojo — M. Vygantas.

Po 10 dol. aukojo: J. Sandargai, J. Ardys, E. Armanienė, B. Ginčiauskas, N. Gailiūnienė.

Po 9 dol. aukojo: S. Juškus, A. Matulionis, J. Butikas, kun. P. Katauskas, J. Petrikas, V. Aviža, kun. L. Dieninis, S. Jurskytė, M. Kapačinskienė, J. Kizlauskas.

7 dol. aukojo — Pr. Gudonis.

Po 6 dol. aukojo: J. Andrukaitis, M. Ambrozaitienė, P. Vygantas, Tėvai Pranciškonai, A. Plioplys, B. Jasevičius, A. Klimas, J. Kaknevičius, O. Dorn, A. Dailydė, I. Deksnys.

Po 5 dol. aukojo: E. Juršėnaitė, A. Lesevičius, K. Majauskas, J. Žmuidzinas, A. Elijošius, V. Gečas, F. Tallat-Kelpša, V. Rygertas, M. Ostrauskas, K. Dočkus.

Po 4 dol. aukojo: vysk. V. Brizgys, V. Vizgirda, A. Bukšnienė, G. Gaurilius, T. Bukaveckas, J. Vembrė, A. Ostis, A. Balsys, V. Širmulienė, A. Grybauskas, O. Bakaitienė, V. Janulaitis, kun. J. Velutis, A. Kairaitis, V. Biliūnienė, E. Eidėnienė, P. Atkočaitis, S. Vosylienė, P. Vitas, A. Dronsatavičius, J. Vaineikis, M. Šimkus, A. Pračkailienė, K. Štuopienė, O. Šimaitienė, B. Konauka, V. Norvilas, O. Girnienė, P. Šošienė, F. Valaitis, H. Laucius, M. Jasaitienė, S. Vidmantas, M. Bumbulienė, J. Plačas, V. Statkus, L. Krajauskas, E.    Jasaitienė, L. Vedeckas, A. Mikšienė, A. Pareigis, A. Rugienienė, K. Gasiūnas, G. Damašius, kun. P. Kuras, M. Vilutienė, A. Masiulis, J. Jagėla, S. Geštautas, S. Vaišvilienė, L. Raslavičius, J. Raižys, F.    Černius, E. Jankauskienė, S. Lukas, kun. J. Ruokis, B. Kripkauskienė, A. Mikėnas, B. Kliorė, J. Susmaras, S. Blynas, L. Kairienė, A. Dagilis, kun. T. Palis, M. Lapinskas, N. Šumskienė, K. Stasiulis, V. Jokubauskienė, V. Vaitkevičienė, T. Zailskienė, M. Matuzienė, A. Rimkus, A. Alkaitis, P. Gruodis, G. Juškėnas, R. Korzonas, V. Rociūnas, J. Kanišauskas, P. Balandienė, B. Čižikas, Z. Brencius, M. Kriaučiūnienė, A. Valavičius, O. Kindurienė, S. Žumbakienė, A. Tamulionis, J. Yla, A. Milčienė, M. Kapočius, J. Morkūnas, J. Telson, J. Mikalonis, I. Smieliauskienė, V. Sinkus, J. Tamulaitis, B. Kožicienė, A. Baltrušaitytė, kun. E. Statkus, O. Vilėniškienė, I. Kalvaitienė, A. Lipčius, A. Urbonas, kun. V. Martinkus, R. Boris, kun. K. Balčys, kun. A. Rubšys, J. Bytautienė, V. Urbonas, K. Otto, J. Jakševičienė, J. Turčinskas, kun. A. Goldikovskis, S. Paketuras, J. Petrauskas, N. Norris, S. Rutkus, B. Tamošiūnienė, J. Jodelė, P. A. Raulinaitis, A. Kiškis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.