•    Labiausiai perkama šių metų pradžioje dailiosios literatūros knyga buvo ne koks veikalas apie nuotykius ir policiją, ne apie seksą ar prievartą, bet religinė simbolika apie vienišą paukštį: "Jonathan Livingston Seagull", o iš nebeletristinių veikalų labiausiai perkama buvo "Living Bible" — moderni Šv. Rašto laida. Pastebimas augantis susidomėjimas religinėmis temomis. Per metus religinių veikalų JAV-se išperkama maždaug už 179 mil. dol. 1873 metais daugiausia naujų knygų pasirodė ne sporto, ne kelionių, ne pedagogikos ar meno klausimais, o religinėmis temomis. Christian Booksellers Association — religinių knygų platinimo centras — skelbia, kad nuo 1972 iki 1974 m. religinių knygų pirkimas padidėjo 41%. JAV-se yra 3,400 knygynų, kurie pirmon eilėn platina religinius krikščioniškuosius veikalus.

•    Dr. William Nolen, kurio dvi mediciniškos knygos tapo labiausiai perkamais veikalais, ištyręs televizijoje garsinamos Kathryn Kuhlman "stebuklingus" išgydymus, nerado nė vieno, kurį medicinos mokslas patvirtintų kaip tikrai stebuklingą.

•    Prez. Fordas ir Aukščaiusiojo JAV teismo pirmininkas Warren Burger dalyvavo Washingtone katalikų Šv. Mato katedroje suruoštose pamaldose.

•    Lietuvių delegacija aplankė Apaštališką Delegatą Washingtone ir įteikė memorandumą, skirtą Vatikano valst. sekretoriui J. Villot, prašydama, kad būtų paskelbta maldos diena už pavergtuosius ir persekiojamuosius Lietuvoje. Delegaciją sudarė prel. dr. P. Silvinskas, kun. K. Pugevičius, R. Bublys, J. Gaila, A. Gečys ir R. Česonis. Popiežiaus atstovas arkiv. J. Jadot gerai pažįsta Lietuvos katalikų padėtį, perskaitęs angliškai išleistą Lietuvos Kat. Bažnyčios kroniką.

•    l Rumuniją nuvykęs Vatikano ekspertas arkiv. Luigi Poggi vedė pasikalbėjimus apie atgaivinimą rytų apeigų Katalikų Bažnyčios, kuri buvo panaikinta per 27 metus. Vyriausybės dekretu 1948 m. 1.55 mil. rytų apeigų katalikų įjungta į stačiatikių Bažnyčią ir tų unitų vyskupų katedros perduotos stačiatikiams. Iš šešių unitų vyskupų, penki buvo pašalinti iš pareigų, o vienas uždarytas į kalėjimą 18-kai metų. Paskutiniu metu padėtis truputį pagerėjo. Kaip žinome, 1973 m. Vatikane lankėsi ir su popiežiumi kalbėjosi Rumunijos prezidentas Ceausescu.

•    Net 638 nauji kunigai buvo 1974 m. įšventinti Lenkijoje. Seminarijose ten mokosi 4,216 klierikų.

•    Vengrijoje katalikų vyskupams pavyko išreikalauti vyriausybės sutikimą dvi valandas savaitėje mokyti vaikus tikybos, atliekant tai bažnyčiose ar kitose kulto vietose. Lietuvoje už vaikų mokymą kunigai dar baudžiami.

•    Visame pasaulyje yra 4199 vyskupai. Iš jų 2,219 valdo vyskupijas, o 1,980 tituliariniai. Taip skelbia Apaštališkojo Sosto metraštis. Pagal tą informacijų šaltinį, pasauly yra 46 katalikų universitetai ir 30 katalikų fakultetų valstybiniuose universitetuose.

•    JAV-se kunigų seminarijose studijuoja 16,948 klierikai, besiruošiantieji kunigystei.

•    Pre z. G. Fordas paskyrė JAV vyskupų konferencijos prezidentą arkiv. J. L. Bernardiną JAV nepriklausomybės 200 m. minėjimo tarybos nariu.

•    JAV katalikų mediciniškų misijų taryba 1974 m. į 56 misijų kraštus pasiuntė 2,141,779 svarus medikamentų, kurių vertė 5,231,703 dol.

•    Vienas vadovaujančių budistų — Gyalwa Karmapa — aplankė popiežių Paulių VI. Popiežius, jį sveikindamas, pažymėjo: "Mes, krikščionys, esame visų geros valios žmonių bičiuliai, ypač tų, kurie, kaip jūs, saugoja ir skleidžia pasaulyje dvasines ir moralines vertybes".

•    JAV-se ir Kanadoje yra 434 katalikų laikraščiai ir žurnalai, kurių bendras tiražas siekia 22,767,256.

•    Marijonų vienuolyno generalinė kapitula prasidės birželio 22 d. Romoje. Varšuvoje įvyko marijonų lenkų provincijos kapitula, kuriai vadovavo marijonų generalinis vadovas kun. Sielskis. Tema buvo: "Evangelizacijos darbas ir gyvenimas pagal Evangeliją".

•    Katalikų ir stačiatikių studijinė konferencija tarpusavio bendradarbiavimo problemoms svarstyti įvyko Trier katalikų akademijoje, V. Vokietijoje. Jai vadovavo Regensburgo katalikų vyskupas.

•    Belgijos primas kard. Suenens dalyvavo naujajam anglikonų Canterbury arkivyskupui D. Coggan iškilmingai perimant pareigas. Įvairiuose pasaulio kraštuose yra 65 mil. anglikonų.

•    Iš kard. Mindszenty knygos "Memoirs" aiškėja, kad turkų antplūdžio laikais buvo įsteigti du vienuolynai: trinitarų ir mercedarų, kurie pasišventė gelbėti turkų nelaisvėn išvežtus žmones. Per tris šimtmečius trinitarai išmokėjo turkams 5.5 bilijonus frankų ir išpirko apie milijoną belaisvių iš turkų. Net 7,115 tų vienuolijų narių tapo kankiniais. Kai kurie savu noru tapo belaisviais, kad išvaduotų turkų belaisvėn paimtus, kalinamus žmones.

•    JAV katalikų šalpos organizacija pasaulio varguomenei vieneriais savo iždo metais suteikė pagalbos daiktais ir patarnavimais už 154 mil. dolerių; stambi tų lėšų dalis buvo gauta ir iš JAV vyriausybės.

•    Hollywoodo aktoriai garsėja trapiomis moterystėmis, tačiau mažai kas žino, kad ten yra ir pavyzdingai pastoviai besilaikančių porų. Pvz. Lawrence ir Fern Welk (vedę 1931 m.). Bob ir Dolores Hope (1933), Ozzie ir Harriet Nelson (1935), Danny ir Rose Marie Thomas (1936), Charlton ir Lydia Heston (1944) ir daug kitų.

•    Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kurt Waldheimas privačioje audiencijoje aplankė popiežių Paulių VI. Kalbėjosi Artimųjų Rytų taikos klausimais. Waldheimas pareiškė, kad labai vertina Pauliaus VI taikos pastangas.

•    Notre Dame universitetas I. A. O'-Shaughnessy palikimu gavo 2.2 mil. dolerių.

•    Vilniaus tikrasis vyskupas J. Steponavičius yra laikomas namų arešte Žagarėje, o dabartinis vyskupijos valdytojas prel. C. Krivaitis oficialiame Vatikano leidiny neminimas esąs prelatas, teisėtai valdąs Vilniaus vyskupiją. Apie tai perspėjo vysk. V. Brizgys, atvykstant iš už geležinės uždangos 20-čiai dvasininkų, jų tarpe ir prel. C. Krivaičiui.

•    V. Vokietijoje 1974 m. raupsuotiesiems padėti surinkta 18 mil. markių.

•    Simo Kudirkos su žmona spalvotą paveikslą per visą puslapį įsidėjo laikraštis "Twin Circle" (Nr. 8), drauge su pasikalbėjimu, nusitęsiančiu per du puslapius. Pasikalbėjime Kudirka nupasakoja priespauda Lietuvoje ir jo patirtus sunkumus kalėjime. Kudirka pabrėžia, kad tikėjimas yra svarbiausias dalykas gyvenime, ko negali atimti nė enkavedistai; tas jam padėjo pakelti baisiausius pergyvenimus.

•    Katalikų ligoninių kapelionai nuo savo metinio susirinkimo JAV-se rugsėjo mėnesį iki vasario pradžios užsisakė 3,000,000 Naujojo Testamento ir kitų Šv. Rašto tekstų paskleisti tarp ligonių.

•    JAV-se 1974 metais gyventojai įsigijo 756,474 pilno Šv. Rašto knygas, 3,740,135 Naujojo Testamento knygas ir daugiau kaip 82 mil. įvairių Šv. Rašto dalių.

•    Jungtinė Šv. Rašto draugija 1974 m. visame pasaulyje paskleidė daugiau kaip 250 mil. Šv. Rašto knygų ir jų dalių.

•    Ekvatorinėje Gvinėjoje diktatūrinė vyriausybė sudaro sunkumų tikintiesiems. Eilė bažnyčių atimta, paversta sandėliais. Prezidentas Macias skelbia karingą ateizmą.

•    Egipto prezidentas Anwar Sadat pareiškė, kad jis kreips daug dėmesio į Pauliaus VI skelbiamas taikos idėjas.