Spausdinti

Juozas Vaišnys, S.J.

     Praėjusią vasarą jau ketvirtą kartą buvo suruoštas lituanistikos seminaras jaunimui. Šiais metais jis buvo naujoje vietoje — netoli Rochesterio, N.Y. Vieta tikrai buvo graži ir patogi, bet studentams ji nelabai patiko dėl to, kad buvo per didelė. Didžiulis keturių aukštų namas, su daugeliu salių ir su patogiais kambariais buvo labai tinkamas: čia buvo pakankamai vietos ir įvairiems kursams, ir bibliotekai, ir privačioms studijoms, ir pasilinksminimams. Tačiau patalpų didumas gal per daug studentus išsklaidė, išblaškė, trūko artimesnio susigyvenimo ir šeimyniškos dvasios. Tad ateinančiais metais vėl nutarta grįžti į buvusią vietą — Loyola of the Lakes, netoli Kent universiteto.

     Kaip pernai, taip ir šiais metais, baigiantis kursams, studentai buvo prašomi parašyti trumpą kritiką — kursų įvertinimą. Čia pateiksime vieno kito pareikštas originalesnes mintis.

REGINA VILKAITĖ:

     Ketvirtasis lituanistikos seminaras buvo gerai suorganizuotas, bet man čia ne viskas patiko. Nepatiko patalpos. Nors kambariai pakankamai dideli ir patogūs, bet visi buvome per daug išsisklaidę. Pasigedau to vieningumo ir šiltumo, kokį buvo galima pajusti praėjusiais metais. Aplinka buvo labai graži, bet kas iš to, kad nebuvo galima ja pasidžiaugti. Gal reikėtų laisvalaikiu suorganizuoti kokias nors sporto grupes.

     Pernai man daug labiau patiko Loyola of the Lakes patalpos. Ten mes visi buvome kartu, viename aukšte, kur buvo lengviau prieiti ir prie lektorių, ieškant jų pagalbos.

     Antroji savaitė atrodė labai tuščia, nes nemaža studentų išvažiavo. Mat, jie skubėjo į mokslo pradžią kolegijose. Reikėtų šiuos kursus pradėti bent savaite anksčiau, kad tas nepatogumas daugiau nepasikartotų.

     Visi kursai buvo labai įdomūs ir naudingi, daug ką išmokau. Štai dar pora mano pasiūlymų. Kadangi į šiuos kursus daugiausia suvažiuoja studentai iš Čikagos, o paskutiniaisiais metais ir iš Los Angeles, tai siūlyčiau jiems surasti vietą kur nors tarp Čikagos ir Los Angeles. Visiems būtų patogiau ir įdomiau. Taip pat norėčiau, kad būtų įdomesnės vakarinės programos. Galėtų būti rodomi filmai, ruošiami talentų vakarai, savos kūrybos skaitymas, vaidinimai ir t.t.

     Nors praėjusiųjų metų kursai man labiau patiko, bet ir šie buvo neblogi. Kitais metais vėl planuoju sugrįžti ir toliau tobulinti savo lietuvių kalbą.

LINAS RIMKUS:

     Jau trečią kartą dalyvauju šiuose lituanistiniuose kursuose. Kaip visuomet, jie man patinka, bet vis dėlto šiais metais pastebiu kai kurių trūkumų.

     Labai sunku išvengti išsiblaškymų, kai programa vyksta keturiuose aukštuose. Reikėtų kokių nors mankštos priemonių, nes juk teisingai sakoma, kad tik sveikame kūne gali būti sveikas protas. Mes čia mankštiname protus, bet užmirštame arba neturime galimybių pamankštinti kūnus. Šįmet buvo vienas kitas kursų dalyvis, at-vykęs čia ne mokslui, bet kitiems tikslams, nors ir labai geriems. Į šiuos kursus turi atvažiuoti tik tie, kurie rimtai pasiryžę dirbti.

     Čia yra dėstomi įvairūs dalykai, bet reikėtų neužmiršti, kad pagrindiniai dalykai yra lietuvių kalba ir literatūra, tad lietuvių kalbos rašybą, linksnių mokslą ir literatūrą turėtų imti visi dalyviai. Tik kitus, pašalinius mokslo dalykus kiekvienas galėtų pasirinkti pagal savo norą.

     Norint ką nors per tas dvi savaites išmokti, reikia daug darbo ir pastangų, tad gal nereikėtų kiekvieną vakarą ruošti vakarines programas, gal užtektų tik kas antra diena. Juk vakarai yra reikalingi privačioms studijoms.

     Studentai turėtų būti iš anksto daugiau supažindinti su dėstomąja medžiaga, kad galėtų pasiruošti.

DOVAS ŠAULYS:

     Tur būt, mes niekur kitur neturime tokių sąlygų čia, išeivijoje, kur galėtume per dvi savaites kalbėti tik lietuviškai. Tokios sąlygos yra lituanistiniuose kursuose. Džiaugiuosi, kad pasinaudojau šia proga ir praturtinau savo lietuvių kalbos mokėjimą. Gal pirmą kartą čia patogiai jaučiuosi, su savo bendraamžiais kalbėdamas tik lietuviškai. Ne tik daug išmokau, bet įsigijau naujų draugų ir draugių. Kadangi pirmą kartą šiuose kursuose dalyvauju, tai negaliu daryti jokių palyginimų su ankstyvesniaisiais. Dėstymas gana aukšto lygio, lektorių suteikta medžiaga labai naudinga. Ypač buvo malonu, kad visi lektoriai buvo prieinami, draugiški, su kuriais buvo galima pasitarti ir pasikalbėti. Man pačiam būtų labai naudingas platesnis gramatikos kursas, ypač daug sunkumų jaučiu, kai reikia vartoti dalyvius.

GINTARAS AUKŠTUOLIS:

     Negaliu kriitkuoti nei kambarių, nei maisto, bet pasigedau sporto. Reikėtų bent valandą kasdien suorganizuoti kokius nors sporto užsiėmimus, kad būtų galima po intensyvių studijų pailsėti ir atsikvėpti. Visi kursai, kuriuos buvau pasiėmęs, labai įdomūs, tik reikėtų dar pridėti kirčiavimą, o taip pat dalyvius, padalyvius, pusdalyvius.

     Būtinai kiekvienas lektorius turėtų iš anksto supažindinti busimuosius klausytojus su savo dėstomąja medžiaga, kad kiekvienas žinotų, kaip pasiruošti, kokias knygas, kokius žodynus atsivežti.

RASA GIMBUTAITĖ:

     Šiuos kursus lankiau pirmą kartą ir tikrai nesu nusivylusi. Man labai patiko ir patalpos, ir maistas. Didžiausia problema man buvo kai kurių dalyvių ilgos vakaronės — triukšmas iki pirmos ar antros valandos. Manyčiau, kad po 12 val. jau turėtų būti tyla.

     Visi lektoriai buvo labai įdomūs. Man labiausiai patiko literatūros kursas, bet ir kiti kursai buvo labai įdomūs, nes man viskas buvo nauja. Manau, kad kursai man padarė didelę įtaką, dabar dažniau skaitysiu lietuviškas knygas. Lektoriai buvo labai malonūs ir mielai bendravo su studentais. Tik gaila, kad laiko buvo per mažai.

POVILAS ABELKIS:

     Šiuos pirmą kartą lankytus kursus galiu apibūdinti vienu žodžiu — puiku! Žinoma, kai ką galima ir pakritikuoti. Būtų buvę geriau, jei visi būtų gyvenę arčiau vieni kitų. Taip pat T. Vaišnys turėtų Dievui priminti, kad parūpintų geresnį orą, nes šįmet čia labai dažnai lijo. Kitais metais siūlyčiau šiuos kursus ruošti arčiau Kalifornijos.

     Visos paskaitos buvo labai gerai paruoštos, viskas buvo įdomu, bet būtų geriau, jei tam pačiam lektoriui nereikėtų kalbėti dvi valandas iš eilės. Būtų gera, kad ne tik studentai, bet ir lektoriai pasiliktų abidvi savaites.

DANELĖ BIELIAUSKAITĖ:

     Man, pirmametei, šie kursai buvo įdomūs ir naudingi. Rašybos, linksnių mokslo ir žodyno praturtinimo pamokos supažindino mus su lietuvių kalba, paskatino taisyklingiau ja naudotis, o 'literatūros ir mitologijos pamokos veikė kaip ugnis, uždegdama mus neužgesinamu noru brautis į lietuvių literatūrą ir mitologiją.

     Pastaba Ryšių centrui. Reikėtų aiškiai iš anksto pranešti, ne tik kurią dieną, bet maždaug ir kurią valandą prasideda kursai, kad nereikėtų atvykti visa diena anksčiau.

     Esu labai dėkinga Rūtai Nainytei - Sušinskienei už puikų kursų suorganizavimą ir vadovavimą.

AUDRIUS BUDRYS:

     Viskas labai patiko, tik pasigedau sporto. Fizinė mankšta yra reikalinga palaikyti energijai. Gal būtų geriau turėti mažiau kursų, bet pilnesnių. Čia mes turėjom praryti daug daugiau, negu galėjom sukramtyti. Dėstytojai buvo įdomūs, čia girdėjau tiek daug įvairių dalykų, apie kuriuos pirmiau niekad nebuvau galvojęs.

     Matydamas kaip visi pasišventę lietuviškam darbui ir kalba tik lietuviškai, pasiryžau labiau domėtis lietuvių kultūra, kai grįšiu namo. Buvo malonu ir naudinga bendrauti su lektoriais, įvairių sričių specialistais. Galėjome susipažinti su išeivijos inteligentija. Čia buvo žmonės, kurie redaguoja žurnalus bei laikraščius ir dirba lietuvių organizacijose. Tai buvo tie, kurie aukoja laiką ir jėgas tėvynės labui.

BIRUTĖ MAČANSKIENĖ:

     Baigiantis mano kelionei po JAV lietuvių stovyklas — Neringą, Dainavą, Raką — buvau pakviesta į lituanistikos kursus, kurie buvo netoli Rochesterio. Bandžiau kaip nors su visomis grupėmis susigyventi, nors tai nebuvo lengva, nes esu atvažiavusi iš Urugvajaus, kur nėra lietuvių kalbos kursų. Visos mano lietuvių kalbos žinios yra tik tos, kurias esu gavusi iš savo tėvų ir aplinkos. Vis dėlto jaučiu, kad iš šių kursų man bus naudos: supratau lietuvių kalbos, literatūros, poezijos ir mitologijos grožį bei prasmę. Mėginsiu visa tai perduoti savo krašto lietuvių jaunimui.

     Labai ačiū Pasaulio Lietuvių Bendruomenei už sudarytas sąlygas čia atvykti!

*  *  *

     Tad štai keli trumpi studentų pasisakymai, pageidavimai. Beveik visi pabrėžia, kad reikėtų šiek tiek fizinės mankštos. Su šiais pageidavimais reikėtų sutikti, nes studentai kokias 6-8 valandas per dieną klauso paskaitų, o vakarais turi sėdėti prie knygų ir atlikti duotus uždavinius, tad kokia valandėlė sporto ir išsiblaškymo atrodo būtina. Nors visi giria jau du kartu buvusią ir ateinančiais metais būsimą kursų vietą Loyola of the Lakes, bet sportui toji vieta nėra pritaikyta. Tai yra rekolekcijų namai. Vis dėlto kursų vadovybė turėtų pagalvoti, kaip šią spragą užpildyti.

     Taip pat buvo pageidavimų, kad lektoriai iš anksto visiems busimiesiems kursų dalyviams praneštų, ką jie dėstys. Neužtenka paminėti pora žodžių tik dėstomąjį dalyką. Reikėtų plačiau aprašyti ir paaiškinti, kas ir kaip bus dėstoma. Tik iš trumpo dėstomojo kurso pavadinimo studentui ne visada aišku, ką jis ten gaus.

     Praktika parodė, kad iš kursų daugiau naudos pasisemia ne tie, kurie yra kokios nors institucijos parinkti ir atsiųsti, bet tie, kurie atvažiuoja savo noru. Atvažiavusieji ne grynai savo noru stengiasi, kad kaip galima mažiau būtų darbo, todėl paprastai renkasi tokius kursus, kur pakanka tik pasėdėti ir pasiklausyti. Tie, kurie atvažiuoja savo noru, kurie pasiryžę ką nors išmokti, tikrai per tas dvi labai sukoncentruotas savaites nuostabiai daug išmoksta.

     Visiškai suprantamas kai kurių kaliforniečių pasisakymas, kad kursai turėtų būti ruošiami arčiau Kalifornijos. Šiais metais iš Kalifornijos buvo tikrai didelis dalyvių skaičius, o iš Rytų labai mažai. Keista, kad iš kaimyninio Clevelando nebuvo nė vieno. Jeigu ne Čikaga ir Kalifornija, tai kursai būtų buvę tušti. Tikimės, kad ateinančiais metais ir iš rytinių valstybių, ir iš šalia Loyola of the Lakes esančio Clevelando bus daugiau dalyvių.

* * *

Ateinančią vasarą lituanistikos seminaras bus Loyolaof the Lakes, netoli Kent universiteto, nuo rugpjūčio 5 iki 20 dienos. Registruotis jau galima dabar Ryšių Centre, 2422 W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629.