Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

LYGINAMIEJI FRAZEOLOGIZMAI

(Tęsinys)

2.

kaip aitvaras:Ko taip lakstai kaip aitvaras?

kaip avis į uodegą įkirpta:Bėginėja kaip avis į uodegą įkirpta.

kaip drigantas:Ko lakstai kaip drigantas?

kaip drignių apsiėdęs:Laksto kaip drignių apsiėdęs.

kaip durnaropės užėdęs:Laksto kaip durnaropės užėdęs.

kaip ėriukai pavasarį, laisvėn išleisti: Tie vaikai bėgioja kaip ėriukai pavasarį, laisvėn išleisti.

kaip be galvos:Laksto kaip be galvos. kaip galvos netekęs: Žmonės lakstė kaip galvos netekę.

kaip įgeltas:Ji blaškėsi po kambarį kaip įgelta.

kaip katė su pūsle:Ko čia lakstai kaip katė su pūsle?

kaip treigys kumeliukas:Bėginėja kaip treigys kumeliukas.

kaip noragą prarijęs:Ko gi taip bėgioji kaip noragą prarijęs?

kaip prūsas po pietų:Ko lakstai kaip prūsas po pietų?

lyg patrakęs:Laksto lyg patrakęs. kaip šaudyklė po stakles: Visą dieną lakstai kaip šaudyklė po stakles.

kaip šuo, stimburį užrietęs:Anas kiaurą dieną laksto kaip šuo, stimburį užrietęs.

kaip šuva, liežuvį iškišęs:Bėginėja kaip šuva, liežuvį iškišęs.

kaip velnio apsėstas:Laksto kaip velnio apsėstas.

kaip veršis po žiemos:Bėgioja kaip veršis po žiemos.

3.

lyg ant adatų pasodintas:Tamsta taip nerėk lyg ant adatų pasodintas.

kaip asilas prie saito:Bliauna kaip asilas prie saito.

kaip į Šiluvos atlaidus eidami:Šaukia, gieda, kaip į Šiluvos atlaidus eidami.

kaip avis, į uodegą įkirpta:Bliauna kaip avis, į uodegą įkirpta.

kaip galą daromas:Rėkia kaip galą daromas (J.Jabl.).

kaip iš galvos (proto) išėjęs:Ji šaukdama išbėgo kaip iš galvos išėjusi.

kaip girinis:Ko čia rėkauji kaip girinis? kaip galvijas neraliuotas: Nešūkauk kaip galvijas neraliuotas.

kaip kačiukas prieš lašinius:Cypia kaip kačiukas prieš lašinius.

kaip kailį lupamas:Rėkė iš visos jėgos kaip kailį lupamas.

kaip kariamas:Spiegia ne savo balsu kaip kariamas.

kaip karti vedamas:Trupučiuką susimušė, tai paleido gerklę kaip karti vedamas.

kaip kiaulė skerdžiama:Žviegia kaip kiaulė skerdžiama.

kaip kiaulė, tvoron įkliuvusi:Spiegia kaip kiaulė, tvoron įkliuvusi.

kaip kurčias:Ko taip rėkauji kaip kurčias?

kaip už liežuvio pakartas:Nerėkauk kaip už liežuvio pakartas.

kaip motinai mirus:Šaukia kaip motinai mirus.

kaip mušamas:Bliauna kaip mušamas. kaip per bobų muštynes: Nerėkauk kaip per bobų muštynes.

kaip ožys kopūstuose:Bliauni kaip ožys kopūstuose.

kaip ožys, į turgų vežamas:Bliauna kaip ožys, j turgų vežamas.

kaip ožka, vilko nešama:Bliauna kaip ožka, vilko nešama.

kaip pelė katės naguose:Cypia kaip pelė katės naguose.

kaip pelė spąstuose:Cypia kaip pelė spąstuose.

kaip rišamas:Rėkia kaip rišamas. kaip velnio apsėstas: Spardosi, šaukia kaip velnio apsėstas.

kaip smaugiamas:Ko čia bliauni kaip smaugiamas?

kaip šarkos ant vanago:Krykščia kaip šarkos ant vanago.

kaip šunytis, blusų apsėstas:Cypia kaip šunytis, blusų apsėstas.

kaip šuo po langais:Ko čia skalini kaip šuo po langais?

kaip šuo prieš mėnulį:Ko čia staugi kaip šuo prieš mėnulį? Kaukia kaip šuo, į mėnulį žiūrėdamas.

kaip teliukas:Ko bliauni kaip teliukas? kaip varlė po ratu: Pypia kaip varlė po ratu.

kaip varlė, vištos kapojama:Cypia kaip varlė, vištos kapojama.

kaip varna:Ko kvarki kaip varna? kaip veršis junkomas: Prabliuvo kaip veršis junkomas.

kaip vilkas, uodegą įšalęs:Staugia kaip vilkas, uodegą įšalęs.

kaip višta prieš dvasną:Ir pragydo kaip višta prieš dvasną.

kaip višta, kiaušinį padėjusi:Nekudakink kaip višta, kiaušinį padėjusi.

kaipžiovanasris: Tas mūsų vaikas tai rėkia ir rėkia naktimis kaip žiovanasris. Nerėkauk kaip žiovanasris — vaiką prikelsi.

4.

kaipakmuo: Jis tylėjo kaip akmuo. kaip avis kerpama: Aš tylėjau kaip avis kerpama.

kaip be liežuvio:Jis tylėjo kaip be liežuvio.

kaip be žado:Ko tyli kaip be žado?

kaip nudiegtas:Vaikas tylėjo kaip nudiegtas.

kaip grabas:Ji gali tylėti kaip grabas. kaip grikis prie kelio: Tyli kaip grikis prie kelio.

kaip katė, pieną išlakusi:Tyli kaip katė, pieną išlakusi.

kaip kelmas:Ko tyli kaip kelmas? kaip kiaulė kasoma: Kai nereikėjo, tai buvo labai šnekus, o dabar tyli kaip kiaulė kasoma.

kaip liežuvį prarijęs:Ko tyli kaip liežuvį prarijęs?

kaip mėmė:Tik burbtels kokį žodelį ir vėl tyli kaip mėmė.

kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas:Tyli kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas.

kaip pamatinė po akmeniu:Ko taip tyli kaip pamatinė po akmeniu?

kaip pelė po šluota:Nors labai norėjau prabilti, bet tylėjau kaip pelė po šluota. kaip užsisiuvęs: Ko tyli kaip užsisiuvęs? kaip kaulu užspringęs: Tyli kaip kaulu užspringęs.

kaip stabo ištiktas:Jis visą laiką tylėjo kaip stabo ištiktas.

kaip šuo, muilą prarijęs:Ko tyli kaip šuo, muilą prarijęs?

kaip vandens į burną prisisėmęs:Visi tylėjo kaip vandens į burną prisisėmę.

kaip žado netekęs:Jis tyli kaip žado netekęs.

kaip žemė:Nieko nesakiau — tylėjau kaip žemė.

kaip žuvis vandeny:Ji nė žodžio nepratarė — tylėjo kaip žuvis vandeny.

• Saigono, Vietname, arkivyskupas padėjėjas Nguyen Van Thuan mirė Nha Tango ligoninėje. Jį buvo komunistai areštavę, kai tik užėmė Saigoną. Kalėjime, negaudamas reikiamo maisto ir gydymo, jis susirgo beri-beri liga, atsirandančia dėl būtinų vitaminų stokos. Studijas buvo išėjęs Romoje, mokslo laipsnį gavęs Australijoje. Mirė teturėdamas 50 m. Buvo jauniausias Vietnamo vyskupas.