Spausdinti

ATSIUSTA PAMINĖTI

Pranas Čepėnas. NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. I tomas. Išleido Dr. Kazio Griniaus fondas 1977 m. Spaudai parengti padėjo Albina Sirutytė-Čepėnienė. Kieti viršeliai, 543 psl., kaina 15 dol. Šiame tome rašoma apie Lietuvos tautinį atgimimą (XIX -XX amž.). Knyga gaunama liet. knygynuose ir leidyklos adresu: J. Urbelis, 1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160.

Jonas Grinius. VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIU LITERATŪROJE. n tomas. Redagavo A. Liuima, S.J. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo akademija 1977 m., Piazza della Pilotta 4, Roma. Kieti viršeliai, 498 psl., kaina 20 dol. (LKMA nariams — 10 dol.). Įdomiai aprašyta kūryba ir asmenybės žymesniųjų naujesnių laikų rašytojų ir poetų: Tumo-Vaižganto, Marijos Pečkauskaitės, Balio Sruogos, Jono Aisčio, Salomėjos Nėries, Juozo Paukštelio, Antano Vaičiulaičio, Vinco Ramono ir kai kurių tremties poetų arba bežemių.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Išleido Lituanistikos institutas 1976 m. Spaudai paruošė Benediktas V. Mačiuika. Techninė priežiūra — Tomo Remeikio. 192 psl. Lituanistikos instituto adresas: 2422 W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629.

LITUANUS. Vol. 23, No. 2. Šiame numeryje rašoma apie O. V. Milašių, duodamas J. Jurašo liudijimas ir kt. Numeris iliustruotas J. Dagio skulptūrų nuotraukomis.

SĖJA. 1977 m., No. 1. Tautinės demokratinės minties žurnalas. Redaguoja Liudvikas Šmulkštys, 2523 W. 69th St., Chicago, 111. 60629.

PASAULIO LIETUVIS. 1977 m., Nr. 33/96. Redaguoja Bronius Nainys, 6804 S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 60629.

MŪSŲ SPARNAI. 1977 m., Nr. 42. Redaguoja Jokūbas Kregždė, 2439 W. 51st St., Chicago, 111. 60632.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

Skelbiame devynioliktąjį “Laiškų lietuviams” konkursą. Kitame numeryje plačiau ir smulkiau apie šį konkursą parašysime. Dabar tik norime paminėti, kad nutarėme, jog būtų naudinga panagrinėti mūsų visuomenėje labai įsigalėjusią pykčio, neapykantos ir keršto ydą. Tą neapykantą pastebime ir tarp atskirų individų, ir tarp organizacijų. Tai ne tik prieštarauja didžiausiam Dievo įsakymui — artimo meilei, bet ir silpnina mūsų visuomeninę veiklą, kliudo siekti mums visiems bendrų tikslų. Atrodo, kad šią temą bus galima lengvai nagrinėti ir beletristine forma bei įvairiais iš gyvenimo paimtais pavyzdžiais.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūte, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vinco Luko. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. N. Pr. Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.