• Sofija Loren, italų filmų aktorė, padovanojo Švenč. Trejybės parapijai Plano, Texas, žiedą su brangakmeniu rubinu. Išleidus jį loterijon, gauta 25.000 dol. Naujos bažnyčios statybai.

• Vatikano pranešimu, paskutiniu metu padaugėjo klierikų skaičius Olandijoje, Filipinuose, Ekvatoriuje, Vokietijoje, Airijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Kuboje, Salvadore, Haiti, Panamoje, Portorike, Argentinoje, Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Kanadoje ir JAV.

•    Praėjusiais metais JAV 122.000 jaunesnių negu 16 m. mergaičių susilaukė kūdikių.

•    Lenkijoje nėra viešų įstatymų, persekiojančių religiją, tačiau tikintysis ten niekados netaps fabriko direktorium, ligoninės vyriausiuoju gydytoju, universiteto profesorium. Pašalinus iš mokyklų tikybą, religijos dėstymo punktuose draudžiama laikyti pamaldas. Vasaros stovyklose draudžiama vaikams atlikinėti religines praktikas.

•    Seselė Roberta Julija Derby yra vienintelė moteris — policijos kapelionas pasaulyje. Ji eina pareigas Honolulu mieste, Havajuose.

•    A. E. P. Wall, Čikagos arkivyskupijos laikraščio "The New World" redaktorius, JAV katalikų spaudos sąjungos suvažiavime, įvykusiame New Orleans mieste, buvo apdovanotas aukščiausiu sąjungos žymeniu — Šv. Pranciškaus Saleziečio statulėle. Geriausio katalikų žurnalo garbė atiteko klaretiečių leidžiamam "U.S. Catholic".

•    John F. Cuneo, 92 m. amžiaus sulaukęs vienas žymiausių JAV spaustuvininkų, gegužės 3 d. buvo palaidotas iš Šv. Vardo katedros Čikagoje. Mišias aukojo kard. Cody drauge su atvykusiu iš Romos vysk. P. C. Marcinkum. Velionis labai rėmė jo vardu pavadintą katalikų ligoninę Čikagoje ir Loyolos universiteto Medicinos mokyklą. Už nuopelnus katalikybei jis buvo apdovanotas Šv. Grigaliaus medaliu.

•    Tarptautinės katalikų kūno kultūros ir sporto federacijos visuotinis suvažiavimas įvyko Briusely, Belgijoje. Bruges vyskupas De Smedt, atidarydamas suvažiavimą, priminė, kad pagrindinis tos federacijos uždavinys — ugdyti žmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes sportininkų gyvenime.

•    Katalikų šalpos drabužių rinkliavoje Padėkos dieną JAV-se buvo surinkta 38 mil. drabužių, antklodžių, paklodžių, iš viso 12 mil. svarų 25 mil. dol. vertės. Rinkliava vyko 102-se JAV vyskupijose.

•    Daugiau kaip 1000 Romos ugniagesių mokyklos auklėtinių aplankė popiežių Paulių VI, kuris pagyrė jų pasišventimą gelbėti žmones pavojuose.

•    Lenkijoje komunistai 1950 m. panaikino Caritas organizaciją, tačiau vėliau tuo pačiu vardu įsteigė komunistinės valdžios organizaciją, kuri naudoja Caritas vardą, bet yra komunistų kontroliuojama ir rūpinasi politine veikla, ne pagalba darbo žmonėms.

• Lietuvoje "Žinijos" eilėse yra apie 50.000 paskaitininkų ir propagandistų, kurie praeitais metais davė 270.000 paskaitų. Jų klausytis buvo suėję (ar suvaryti) apie 18 mil. žmonių. Okupantai turi suorganizuoti milžiniškus propagandistų kadrus, kad pridengtų savo apgaulingus siekimus ir skiepytų žmonėms svetimą ideologiją.

• Kun. Henriko Brennan šventinimo iškilmėse Milwaukeje, Wis., dalyvavo trys jo dukterys, keturi sūnūs ir 20 jo vaikaičių. Jis jau turi 65 m. amžiaus. Kai mirė jo 38 m. žmona, apsisprendė tapti kunigu.

• Sovietų Sąjungoje šiuo metu kalėjimuose, darbo stovyklose, psichiatrinėse ligoninėse ar ištremtų yra 2.000 krikščionių. Tiek vardų yra surinkęs Kestono kolegijoje į-steigtas Religijos ir komunizmo studijų centras. Mums atrodo, kad krikščionių kalinių Sovietų Sąjungoje yra žymiai daugiau.

•    Marksistinės Angolos kariai, iš viso apie 30, iš katalikų misijų mokyklos Afrikos pietvakariuose, Namibijoje, pagrobė 120 vaikų ir 6 jų globėjus. Mokytojai ir kiti globėjai pabėgo, taip pat pabėgo ir 11 mokinių, kitus grobikai nugabeno 9 mylias gilyn į Angolą. Kai kuriuos vedė pėsčius, kitus vežė sunkvežimiais.

• Canterbury arkivyskupas dr. Donald Coggan, anglikonų Bažnyčios galva, balandžio 27 d. lankėsi pas popiežių Paulių VI ir turėjo ilgesnį pasikalbėjimą Bažnyčių vienybės klausimais. Anglikonai yra linkę priimti popiežiaus autoritetą, bet įvedant didesnį vyskupų, kunigų ir pasauliečių dalyvavimą Bažnyčios valdyme. Popiežius Paulius VI ir Canterbury arkiv. D. Coggan kartu meldėsi Bažnyčių vienybės intencija.

•    Filmas "Neumann", vaizduojąs trečiąjį JAV šventąjį — vyskupą John Neumann — baigtas gaminti gegužės mėnesį. Jame vysk. Neumann vaidmeny yra aktorius Robert Brink.