Spausdinti

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS LIEPA • RUGPIŪTIS/JULY • AUGUST 1977 VOLUME XXVIII NO. 7

ATOSTOGOS

217

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

DVASINIŲ PAŠAUKIMŲ DRAMA

219

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

224

 Marija Stankuvienė -Saulaitytė

VALANDĖLĖ SU ĮŽYMYBĖMIS

225

 Juozas Prunskis

IŠ MILAŠIAUS MISTINIŲ ĮŽVALGŲ (I)

228

 Kun. Vytautas Bagdanavi-čius, MIC

UOŠVĖ Į NAMUS — RAMYBĖS NEBUS

231

 Vytautas Kasnis

IŠDYKUSI MERGIOTĖ

236

 Ses. M. I. G.

INŽINERIJOS DAKTARAS ARŪNAS ŠLEKYS

242

 E. Š.

TĖVYNĖJE

244

 D. ir G. Vakariai

KALBA

247

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

249

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

250

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Eugenijaus Būtėno.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.