"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSAS

     Šių metų konkurso temos pavadinimą pasirenka patys autoriai, bet reikia rašyti apie pykčio, neapykantos ir keršto ydą: kaip su ja kovoti, kaip nugalėti, kaip jos išvengti. Galima rašyti ir beletristine forma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną į atskirą vokelį, atsiųstas redakcijai iki 1978 m. kovo mėn. 1 dienos. Už geriausius rašinius bus skinamos penkios premijos: I150 dol., II100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V25 dol.

     IV-tosios premijos mecenatę jau turime — p. Stefaniją Rudokienę. Taip pat neseniai pasisiūlė II-jai premijai (100 dol.) Bronė ir Jonas Veselkai. Laukiame ir daugiau savanorių. Jei savanorių neatsiras, tai kreipsimės į mūsų mieluosius rėmėjus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Manelis. KRISTUS IR EUCHARISTIJA. Dievo veikla išganymo istorijoje. “Krikščionis gyvenime” leidinys, nr. 15. 384 psl., kieti viršeliai, kaina 7 dol., prenumeratoriams — 5,25 dol.

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS. Išleido Lietuvių Krikščionių demokratų sąjunga 1977 m. Knygą parašė autorius iš okupuotos Lietuvos, dėl to ji ypač įdomi. 246 psl., kaina — minkštais viršeliais 6 dol., kietais — 7 dol. Gaunama šiuo adresu: P. Povilaitis, 9050 Troy Ave., Chicago, 111., 60642.

LIETUVI& TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA. IV dalis. Istorijos vadovėlis lituanistinių mokyklų XII skyriui arba VIII klasei. Redagavo Vincentas Liulevičius. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1977 m. 228 psl., kieti viršeliai, kaina 5 dol. Gaunama: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, 111. 60629.

CHRONIK DER LITAUISCHEN KATHOLISCHEN KIRCHE, Nr. 15-19 ir Nr. 20-24. Acta Baltica, 1977. Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika vokiečių kalba. Pirmoji knyga — 187 psl., antroji — 241 psl., kaina I-osios — 12,90 DM, II-osios — 15,80 DM.

GYVOJI EVANGELIJA. Medžiagą surinko Kostas Burbulys. Išleido “Rūta”, Hamilton, Canada 1977. 348 psl., kaina nepažymėta.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 15. Išvertė kun. K. Pugevičius. Išleido Liet. Kun. Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Jurgis Gliauda. TEISMAS BIRŽELY. Tikrovinė novelė (apie Nijolę Sadūnaitę). 37 psl., kaina nepažymėta.

Algirdas Gustaitis. 200,000,000 and LITHUANIA. 16 psl., kaina nepažymėta.

L.K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti ir leidžia “LKB Kronikos” knygas. Jau išleista 3 tomai kronikų lietuvių kalba, o 1978 m. bus išleistas IV tomas. Lojolos universiteto vardu bus leidžiama kronika anglų ir ispanų kalbomis. Jų išleidimui reikalingi dideli finansiniai ištekliai. Aukodami šiam tikslui, atliksime savo pareigą persekiojamai Bažnyčiai ir lietuvių tautai. Aukos galės būti nurašomos nuo federalinių mokesčių. Aukojusiųjų bent 100 dol. pavardės bus įrašomos leidžiamose knygose. Aukas galima siųsti: L. K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga, 6825 S. Talman Ave., Chicago, 111. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaltis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vinco Luko. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. N. Pr. Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.