•    JAV prezidento Carterio asmenišku atstovu prie Vatikano paskirtas Miami advokatas David Walters, 60 m., net 27 metus darbavęsis tarptautinės teisės srityje. Tai pirmas atsitikimas, kad JAV prezidento atstovu prie Vatikano paskirtas katalikas.

•    Kolumbo vyčiai 1976 m. įvairiems labdaros ir kitiems kilniems tikslams sutelkė 17,2 mil. dol. ir apie 7 mil. valandų paskyrė tarnavimui ligoninėse, našlaitynuose, jaunimo globai. Daugiau kaip milijoną kartų lankė ligonius. Organizacija turi 1,25 mil. narių.

•    Prancūzijos parlamentas nusprendė ir privačioms mokykloms teikti finansinę paramą statyboms, o jų mokytojams teikti tas pačias socialinės apdraudos lengvatas kaip ir valdinių mokyklų mokytojams.

•    Notre Dame universitetui Miami Dolphins futbolo komandos vadovas ir vienas iš savininkų J. Robbie paaukojo 800.000 dol., kad būtų įsteigta speciali valstybinių mokslų katedra.

•    Australijoje bus išleista bendra anglikonų, katalikų ir Suvienytos Bažnyčios giesmių knyga.

•    Tarptautinis Eucharistinis kongresas įvyks 1981 m. Liurde.

•    Čilėje 1970 m. buvo 125 klierikai; dabar jų skaičius paugo iki 300. Čilėje yra 9 mil. katalikų, paskirstytų į 800 parapijų, kurias aptarnauja 2,036 kunigai.

•    Čekoslovakijoje naujasis kardinolas F. Tomasek įšventino į kunigus 24 seminaristus.

•    Vokietijos katalikų visuotiniam suvažiavimui 1977 m. rudenį parinktas šūkis: "Drąsiai į ateitį".

•    Katalikų darbininkų sąjūdis į socialinio mokslo pradininko vysk. Kettelerio 100 m. mirties sukakties minėjimą, įvyksiantį šiemet, pasiryžo sutraukti 10.000 žmonių ir svarstyti šiuolaikinius katalikų socialinius uždavinius.

•    Katalikų kolegijos ir universitetai JAV-se įvairiems savo patobulinimams 1977 iždo metais gavo iš federalinio iždo paramos net 50% daugiau, negu ankstyvesniais metais.

•    Čekoslovakijoje komunistai draudžia kurti naujas vienuolijas, draudžia priimti naujus vienuolijų narius ir juos religiškai auklėti. Seserims vienuolėms draudžiama specializuotis bet kurioj srity.

•    Tarptautiniame kariškių maldos suvažiavime Liurde šiemet dalyvavo daugiau kaip 18.000 karių.

•    Jėzuitas kun. A. Galinas, Vietname dar pasilikęs 15 mėn. po to, kai kraštą užėmė komunistai, paliudijo Vašingtone, Atstovų rūmų pakomisijoje tarptautinių organizacijų reikalams, kad Vietname tuojau buvo uždaryta laisvoji spauda, seni žurnalai, kasečių juostelės, laikraščių ankstyvesnieji numeriai sudeginti, uždrausta klausytis trumpų bangų radijo, piliečiai įpareigoti pranešti, jei kas prasitaria prieš vyriausybę; be policijos leidimo nevalia keltis kitur; apie 300.000 žmonių įkalinti be teismo; gausiai kunigų areštuota, kiti tiesiai pagrobti gatvėje, kaip kun. Minh, kun. Loc, kun. Thanh.

•    Iš aštuonių milijonų moksleivių, dalyvavusių JAV žodžių skaidymo ("spelinimo") konkurse, pirmą vietą laimėjo Šv. Bonaventūros mokyklos Gienshaw, Pa., auklėtinis John Paola, 13 m. Antrą vietą — kitos katalikų mokyklos — Yonkers, N.Y. — auklėtinė Joana O'Leary.

• Gertrūda Luckner, katalikė, Freiburgo, Vokietijoje, gyventoja, susilaukė garbės daktarės laipsnio iš žydų religinio instituto. Hebrajų unijos kolegijos, už heroišką pagalbą žydams nacių režimo metu. Ji buvo 1943 m. nacių areštuota ir laikoma koncentracijos lagery iki karo pabaigos.

• Angela Falciani buvo ypatingai pagerbta Swedesboro, N.J., mieste už tai, kad ji ištisus 24 metus dėstė Šv. Juozapo katalikų mokykloje, neimdama jokio atlyginimo. Jai tik pradžioje buvo išmokėtas vienas čekis, bet kai parnešė į namus, motina pasakė, kad jie turi iš ko pragyventi. Ji grąžino čekį, pasiryžusi eiti religinę auklėjimo tarnybą be atlyginimo. Su tuo sutiko ir jos vyras, kai ji ištekėjo. Jis yra advokatas ir parūpina šeimai pragyvenimą.

•    Tarp 10-ties įtakingiausių žmonių Illinois valstijoje buvo priskaityta Phyllis Schlafly. Tokį sprendimą paskelbė Associated Press, atsiklausiusi pirmaujančių komunikacijos, verslo, politikos, bendruomenės žmonių. P. Schlafly yra išėjusi mokslą keliose aukštosiose mokyklose, jų tarpe ir Harvarde, yra aštuonių knygų autorė, Jos knygos "A Choice Not an Echo" išpirko daugiau kaip 3 mil. egzempliorių. Ji dažnai kalba per radiją, yra uoli katalikė.

•    Zambijoje 1974 metais katalikų buvo 880.000, o 1973 m. jau 1.280.000. Padaugėjo 45%.

•    Kolumbijoje į kapucinų vienuolyną į-stojo 20 jaunų universiteto studentų.

•    Indonezijoje kunigų seminarijas lanko 630 jaunuolių. 1976 m. į kunigus įšventinti 53.

•    Kun. J. Cashman, Šv. Dvasios parapijos klebonas, išrinktas Chippewa Falls, Wise., miesto meru.

•    Vandalai, prieš vyriausybę kovoją partizanai, Nicaraguoj sužalojo dvi katedras ir tris kitas bažnyčias. Užgrobę šventoves, jie degino duris, langus, ant altorių virėsi valgyti, iš dalies juos sudegindami.

•    JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkiv. J.L. Bernardin kreipėsi į JAV vyriausybę, kad nebūtų atimtos žmogaus teisės dar negimusiam.

•    Jėzuitų generolas Pedro Arrupe, sugrįžęs iš kelionės po Sovietų Sąjungą, pareiškė, kad ten religija reiškiasi augančiu gyvastingumu. Be kitų dalykų, Novodeviče vienuolyno bažnyčioje jį metropolitas Juvenalis pakvietė, pasibaigus stačiatikių pamaldoms, prabilti į susirinkusius žmones.

•    Dvasiškių kongregacija paskelbė, kad negalioja vyskupijos nuostatai, kuriais reikalaujama, kad kiekvienas parapijos klebonas, sulaukęs 75 m., privalo būti atleistas į pensiją.

•    Į tarptautinį vyskupų sinodą Romoje, kurio pradžia rugsėjo 30 d., į JAV patarėjų delegaciją parinkta ir seselė Mariella Frye, Švč. Širdies misijų padėjėjų narė, JAV katechetinės vadybos direktoriaus pavaduotoja. Pirmas atsitikimas, kad į tokią JAV delegaciją parinkta moteris.

• Žydų B'nai B'rith organizacija kreipėsi į JAV Valstybės sekretorių C. Vance, prašydama daryti žygius, kad Salvadoro vyriausybė apsaugotų jėzuitus nuo gresiančių jų egzekucijų iš teroristų pusės.

•    Niujorko mieste 1975 m. abortai prašoko gimimus: gimė 105.249 kūdikiai, o negimusių buvo tais metais nužudyta 106.317.

•    Negrų partizanai, naudodami Sovietų Sąjungos ginklus, užpuolė misijų ligoninę Rodezijoje ir nušovė vokietę gydytoją dr. Johanną Decker, 59 m., ir seselę Ferdinandą Ploner, 53 m., nuvykusią dirbti misijose iš Austrijos.    J. Pr.