Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

NEVARTOTINI ŽODŽIAI AR POSAKIAI

     Pateiksime keliolika nevartotinų žodžių ar posakių tokia tvarka: pirmiausia didžiosiomis raidėmis duosime nevartotiną žodį ar posakį; po jo, jei reikės, trumpai paaiškinsime, dėl ko jis nevartotinas; paskui po brūkšnio kursyvu pateiksime vartotinus atitikmenis ir po dvitaškio pridėsime vieną kitą pavyzdį.

     KAIP TAISYKLĖ nevartotinas vertinys — paprastai, dažniausiai, visada: Jis kaip taisyklė ( = paprastai, visada) kasdien šeštą valandą rytą eina pasivaikščioti. Tokiose vietovėse kaip taisyklė (=paprastai, dažniausiai, visada) būna labai drėgna. Tas mokinys kaip taisyklė (=paprastai, dažniausiai, visada) po didesnių švenčių neateina į klasę.

     KAS DĖL nevartotinas vertinys — o dėl, kai dėl: Kas dėl ( = O dėl; Kai dėl) jų draugystės, tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad ji ilgai nesitęs. Kas dėl (= O dėl; Kai dėl) mano ateities, tai tu nesirūpink.

     KAS LIEČIA nevartotinas vertinys — dėl, o dėl: Kas liečia mano išvažiavimą, ( = Dėl mano išvažiavimo) tai dar ne viskas aišku. Kas liečia šį klausimą, ( = Dėl šio klausimo; Šiuo klausimu) tai mano nuomonė yra kitokia.

     KAS TAI — kažkas, kažin kas: Tame įvykyje yra kas tai (=kažkas) negera. Iš visų aplinkybių atrodė, kad turi kas tai (= kažkas) įvykti. Moterys susirinkusios apie ką tai (= kažką) kalbėjo. Jis atrodė ko tai (=kažko) neptenkintas.

     Be abejo, yra ir daugiau panašių neteiktinų žodžių junginių su tai: kažkaip tai (=kažkaip, kaip nors), kažkas tai (=kažkas), kažkodėl tai ( = kažkodėl), kažkoks tai ( = kažkoks, tam tikras), kažkur tai ( = kažkur, kur nors), kieno tai (=kažkieno, kažin kieno), koks tai ( = kažkoks, koks nors, tam tikras).

     NEŠTI ATSAKOMYBE, PAREIGAS, SARGYBĄ nevartotini vertiniai — atsakyti, būti atsakingam: eiti pareigas, sargybą: Mes nešame atsakomybę ( = esame atsakingi) už savo tautos reikalus. Jis neša ( = eina) sunkias pareigas. Kas šiąnakt stovykloje neš sargybą (=eis sargybą, eis sargybinio pareigas, bus sargybinis)?

     NUDUOTI, NUSIDUOTI nevartotinas reikšme dėtis, apsimesti: Jie nudavė ( = dėjosi, apsimetė) esą dideli geradariai. Jis nudavė ( = dėjosi, apsimetė) esąs ligonis. Aš nusidaviau (= dėjausi, apsimečiau), kad nieko nematau.

     Bet vartotina: Nudavė dukterį už nemylimo vyro.

     NUSIMANYTI KAME neteiktinas vertinys — nusimanyti apie ką, išmanyti ką: Jis nusimano kalboje, matematikoje ( = nusimano apie kalbą, matematiką; išmano kalbą, matematiką).

     PANAŠUS KAM neteiktinas vertinys — panašus į ką: Jonas panašus Petrui ( = į Petrą). Aš nemačiau kito, panašesnio mano broliui (= į mano brolį). Tu nerasi sau ( = į save) panašaus.

     ATNAŠAUTI — aukoti: Kunigas atnašavo ( = aukojo) mišias. Pr. Skardžius "Lietuvių kalbos vadove" (1950) duoda šį žodį, pažymėdamas, kad jis yra naujadaras. "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" (Vilnius, 1972) jo visai nėra, bet tai dar nebūtų joks aiškus įrodymas, kad šis žodis neteiktinas, nes tame žodyne trūksta labai daug religinės srities žodžių. Tačiau "Kalbos praktikos patarimuose" (Vilnius, 1976) šis žodis yra paminėtas su pastaba, kad jis yra dirbtiniu būdu sudarytas, todėl neteiktinas. Vietoj jo geriau būtų vartoti žodį aukoti.

     PILNAS, PILNAI. Būdvarį pilnas ir prieveiksmį pilnai dažnai vartojame tokiomis reikšmėmis, kur geriau tiktų kitas žodis.

     Pilnas yra nevartotinas reikšmėmis: visas, visiškas, išsamus, detalus, geras. Štai keli pavyzdžiai: Mechanizmas pradėjo veikti pilnu ( = visu) pajėgumu. Šių mineralų pilna sudėtis (sudėtis) dar galutinai neištirta. Dar jis nėra pilnai ( = visiškai) išsivystęs. Tai atsitiko dėl nepilno ( = neišsamaus, nedetalaus) tos mašinos mechanizmo pažinimo. Reikėtų pasirūpinti pilnesniu ( = geresniu) šių gėrybių sunaudojimu.

     Pilnai nevartotina reikšmėmis: visai, visiškai, iki galo, kaip reikiant, gerai, išsamiai. Pvz.: Pilnai (== Visiškai) sutikti su šia nuomone negalima. Tokia suma pinigų pilnai (=visai, visiškai) pakankama. Jo paskaita pilnai ( = kaip reikiant, iki galo) neišaiškino visų problemų. Aš stengiausi pilnai ( = gerai) susipažinti su tuo klausimu. Stengiamės kuo pilniau ( = geriau) patenkinti jo poreikius. Į šiuos klausimus mokslas pilnai ( = išsamiai) neįstengia atsakyti.

     Taip pat reikėtų vengti tokių pasakymų: pilnas pagrindas, pilnoje sudėtyje, pilnoje tvarkoje. Pvz.: Nutarimas duoda pilną (= tvirtą) pagrindą tikėtis, kad planai bus į-vykdyti. Komanda pasirodė nepilnoje sudėtyje ( = nepilnos sudėties, nepilna). Tavo automobilis jau pilnoje tvarkoje ( = visai, visiškai, kaip reikiant sutvarkytas).

     PRIE prielinksnis, reiškiant veiksmo sąlygą: Prie progos ( = Turėdamas, gavęs, radęs progą; Pasitaikius progai; Kuria nors proga) tau viską papasakosiu. Ir prie geriausių norų ( = Ir geriausių norų turėdamas; Kad ir labai norėdamas; Ir su geriausiais norais) negalėsiu tavęs aplankyti. Buvo išaiškinta, prie kokių aplinkybių ( = kokiomis aplinkybėmis) tai atsitiko. Prie aukštos temperatūros (=Aukštoje temperatūroje; Kai temperatūra aukšta,) ir geležis tirpsta. Teismas ėjo prie uždarų durų ( = slap-tai, neviešai, uždaromis durimis).

     PRIEŠ prielinksnis nevartotinas paskirčiai žymėti (kalbant apie ligas): Skiepai prieš difteriją ( = nuo difterijos). Vaistai prieš kraujo spaudimą ( = nuo kraujo spaudimo). Priemonės prieš gripą (=nuo gripo).

     Taip pat prielinksnis prieš nevartotinas ir tokiuose žodžių junginiuose: ATSAKOMYBĖ PRIEŠ — atsakomybė kam: Nejaučiu prieš jį ( = jam) jokios atsakomybės. Tėvų atsakomybė prieš vaikus ( = vaikams) yra didelė.

     ATSPARUS PRIEŠ — atsparus kam: Jis yra atsparus prieš tą ligą ( = tai ligai).

     KOVOTI PRIEŠ — geriau kovoti su: Visi turime kovoti prieš neigiamą alkoholio įtaką ( = su neigiama alkoholio įtaka). Lietuviai kovojo prieš kryžiuočius (= su kryžiuočiais). Tačiau kai sakinyje yra reikšmės skirtumas, kai vartojant su kiltų neaiškumų, galima vartoti ir prieš, pvz.: Lietuviai su lenkais kovojo prieš kryžiuočius.

     NEAPYKANTA PRIEŠ — geriau neapykanta kam: Jis užsidegė neapykanta prieš savo buvusius draugus ( = savo buvusiems draugams).

     NUSIKALSTI PRIEŠ — nusikalsti kam: Žmonės dažnai prieš vieni kitus ( = vieni kitiems) nusikalsta.

     PRIEŠ prieveiksmis nevartotinas būdvardžiams daryti, reiškiant gydomųjų priemonių paskirtį: priešalkoholinis gydymas ( = gydymas nuo alkoholio, alkoholizmo gydymas), priešgripiniai skiepai ( = skiepai nuo gripo), prieštyminis ( = tymų) serumas, prieštuberkuliozinis (= tuberkuliozės) institutas, prieštuberkuliozinis skiepijimas ( = skiepijimas nuo tuberkuliozės).