RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS SPALIS/OCTOBER 1977 VOLUME XXVIII NO. 9

JAU PATS LAIKAS PASIPRIEŠINTI

289

 Nijolė Jankutė

KODĖL NIEKAS NEBENORI BŪTI KUNIGU?

291

 Česlovas Senkevičius

RUBAJATAI

294

 Stasys Santvaras

VILNIUS IR BASANAVIČIUS

296

 Jonas Miškinis

MAŽOJI VASAROS BAŽNYČIA

298

 Antanas Saulaitis, SJ

MOTERYS IR KUNIGYSTĖ

302

 D. Bindokienė

MOKI KALBĖTI — MOKĖK KLAUSYTI

304

 O. P.

PIANINAS AR SESUTĖ

305

 Z. Šalkauskienė

KEISKIM, IEŠKOKIM, VEIKIM . . .

309

 Rasa Lukoševičiūtė

THOMAS ALVA EDISON

311

 J. Venckus, S.J.

TĖVYNĖJE

316

 D. ir G. Vakariai

KALBA

320

 Juozas Vaišnys, S.J.

GIEDRĖ ŽUMBAKIENĖ

322

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

323

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Giedrės Žumbakienės meno darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Eugenijaus Būtėno.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.