Spausdinti

SVARBUS ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Pabrangus popieriui, paštui ir spaudos darbui, nuo 1979 m. sausio 1 dienos “Laiškų lietuviams” metinė prenumerata pakeliama iki 8 dol. Skaitytojų patogumui administracija laikosi tokios tvarkos: žurnalo prenumerata kiekvienam pratęsiama automatiškai, nebent iš anksto būtų pranešta, kad toliau nebenori gauti žurnalo. Už šių ir ankstyvesniųjų metų žurnalo siuntinėjimą dar neužsimokėjusieji yra prašomi kaip galima greičiau tai padaryti. Taip pat pageidaujama, kad ir už ateinančius metus būtų užmokėta metų pradžioje. Siunčiant prenumeratos mokestį, yra daug saugiau naudoti čekius arba “money orderius”. Jau yra buvę atvejų, kad, siunčiant grynais, nei laiškas, nei pinigai administracijos nepasiekdavo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Albinas Baranauskas. RUDENYS IR PAVASARIAI. III dalis. Viršelis V. O. Vilkau. Išleido Liet. Knygos klubas 1978 m. 389 psl., kaina 8 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA No. 19-21. Leidžia Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

P. Celiešius. EUCHARISTIJA. Eucharistijos esmė ir prasmė. Teologinis svarstymas. Išleido Vakarų Europos lietuvių sielovados centras, Bad Woerishofen 1978 m. 59 psl.

LITUANUS. Vol. 24, No. 3. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 73/1103. Red. Juozas Kojelis, 747 - 23rd St., Santa Monica, CA 90402.

PLJS RAŠINIŲ KONKURSAS

     Konkurse gali dalyvauti jaunimas, padalintas i dvi grupes: 1. 16-24 m. amžiaus, 2. 25-35 m.

     Rašinių sritys: a)beletristika, b) poezija, c) žurnalistika, d) dvikalbė sritis — lietuviškai nemokantiems.

     Dalyviai laisvai pasirenka temą ir rašinio ilgį. Rašinys, parašytas mašinėle, iki 1978 m. gruodžio 1 d. turi būti atsiųstas šiuo adresu: 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A6.

     Premijos: 16-24 m. grupėje kiekvienoje rašinių srityje I premija — 150 dol., antroji — 50 dol.

     25-35 m. grupėje I premija — 200 dol., II — 75 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija; Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.