Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas lapkritis/november 1978 volume XXIX no. 10

MŪSŲ DVASINĖ KOVA UŽ LAISVĘ

325

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŽMOGUI REIKIA DIEVO

328

 Stasys Yla

AR MOKOMĖS IŠ PRAEITIES?

330

 Antanas Rubšys

KELIONĖ APLINK PACIFIKĄ PER 80 DIENŲ (V)

333

 Juozas Vaišnys, S.J.

LIETUVIŠKASIS PERKŪNAS (I)

337

 V. Bagdanavičius, M.I.C.

BUITIES KULTŪRA ŠEIMOJE

345

 I. Kadziauskienė

MŪSŲ NAMUOSE STUDENTAS

346

 T. M.

PENKTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS JAUNIMUI

347

 J. Vaišnys, S.J.

KAD RAKTAS NEISTRIGTŲ DURYSE . . .

354

 Sės. Ona Mikailaitė

TĖVYNĖJE

357

 D. ir G. Vakariai

KALBA

359

 A. Kučinskaitė

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th St. Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2900 copies. 2840 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution — 35 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers. Total distribution — 2875 copies; of single issue nearest filing date: press run — 2900, mail subscription — 2840; free distribution — 35; total distribution — 2875 and left-overs — 25. Annual subscription — $6.00, single copy is 60c. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.