Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

TRUMPAI IŠ VISUR

•    Kristaus drobulę, išstatytą Torine, aplankė apie trys milijonai žmonių. Drobulė buvo išstatyta iki spalio 8d. Tuo pasinaudodami mokslininkai darė tyrimus apie jos tikrumą. Torino viešbučiuose yra 21.000 vietų, ir visos vietos savaitgaliais, kol drobulė buvo išstatyta, buvo užimtos.

•    Naujas lietuviškas mišiolas jau baigtas ruošti JAV-se. Nustatytas leidinio formatas, raidžių didumas, popieriaus rūšis. Šiam leidiniui reikės nemažai lėšų. Lėšoms telkti sudaryta trijų kunigų komisija, kuriai vadovauja kun. V. Martinkus. Ruošiama spaudai ir Susitaikymo sakramento vadovas. Laidotuvių apeigynas, Giesmynas. Visa tuo rūpinasi Lietuvių Kunigų Vienybė.

•    Italijoje, Milane, veikianti Tarptautinė Krikščionių Savanorių Tarnyba turi apie 500 narių, jaunų vyrų ir moterų, dirbančių socialinio pagerinimo srityje Trečiojo Pasaulio kraštuose. Jauni krikščionys savanoriai atlieka pustrečių metų tarnybą daugiausia Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Jie dirba medicinos, švietimo, socialinio ugdymo, technikos srityse.

•    Vatikano knygų leidykla jau antrą kartą dalyvavo Frankfurto tarptautinėje knygų mugėje. Parodai parinkti eksponatai: liturginės knygos. Apaštalų sosto oficialūs leidiniai, religinio turinio knygos.

•    Motina Teresė, Meilės misijonierių vienuolijos steigėja, besidarbuojanti Indijoje, įsteigė naują vyrų vienuoliją Acilia mieste, netoli Romos, Italijoje. Tai Dieviškojo Žodžio Broliai, kurie didžiąją laiko dalį pašvęs mąstymui, o kelias valandas per dieną skelbs evangeliją žodžiu ir darbu. Motina Teresė įsteigė ir panašią moterų vienuoliją.

•    Amazonės srities, Brazilijoje, misijų reikalams skiriamas žurnalas "Lettre d'Amazonie", leidžiamas Paryžiuje, savo paskutiniame numeryje, žinių skyriuje, pirmąja informacija deda: "Beveik kas mėnuo tėvas Bendoraitis su savo laivu-ligonine, ypatingai gerai įrengtu, plaukia aukštyn upėmis Mamore ir Guapore. Jau nebesuskaitomai didelis skaičius ligonių, kuriems jis padėjo ar kuriuos jis išgelbėjo".

•    Trečiasis Šv. Pranciškaus ordinas veikia 39-se pasaulio kraštuose ir turi apie 2 milijonus narių.

•    Vakarų Vokietijoje per paskutinius penkerius metus pastatyta 50 naujų katalikų mokyklų, kurias pradėjo lankyti apie 50.000 mokinių.

•    Urugvajuje pagausėjo pašaukimų skaičius kunigystėn. Tame krašte yra apie 2.600.000 katalikų, ir kunigystei ten ruošiasi 137 klierikai.

•    Per 30 m. ligonio lovoje esančiam Italijos gyventojui Petro Gonella, buvusiam klierikui, dabar sulaukusiam 47 m., leista būti įšventintam kunigu. Bestudijuodamas seminarijoje, jis susirgo inkstų liga, nuo kurios neišgyja.

•    Vatikano radijas pasisakė prieš sterilizaciją.

•    Apie 30.000 čigonų katalikų maldininkų atliko piligriminę kelionę į Seviliją, Ispanijoje, kur yra jų pamilta Marijos šventovė. Buvo atvykusios čigonų katalikų delegacijos ir dar iš 10-ties kitų kraštų.

•    Katalikų žurnalo JAV-se "Commonweal" redaktorius John Deedy, išbuvęs šiose pareigose 11 metų, dabar pasitraukė. Jo vietą užėmė buvęs jo padėjėjas Peter Steinfels.

•    JAV-se yra netoli milijono negrų katalikų, kas sudaro apie 4% visų negrų šiame krašte. Negrų kunigų JAV-se yra arti 300, negrų seselių apie 700, o brolių vienuolių apie 100.

•    Vatikano laikraštis "L'Osservatore Romano" išspausdino Helsinkio susitarimų punktus, garantuojančius minties, religijos laisvę, pažymėdamas, kad tai daroma ryšium su Sovietų Sąjungoje vykstančiais teismais prieš žmogaus teisių gynėjus.

•    Vysk. A. Abramowicz Čikagoje buvo pagerbtas įteikiant jam "Semper Fidelis" žymenį; įteikė katalikai veteranai.

•    Lotynų Amerikoje 1976 m. buvo įšventinta 17-ka procentų daugiau kunigų, negu ankstyvesniais matais. 1976 metais buvo į-šventinti 388 nauji kunigai.

•    Australijoje Popiežiškoji misijų taryba 1978 m. surinko daugiau negu du milijonu dolerių pasaulio misijoms finansuoti. Šiemet surinktoji suma prašoka praėjusių metų rinkliavą 12procentų.

•    Dr. Luke Tupper, 45 m., mirė nuo sužeidimo, kai motociklas, kuriuo jis važiavo Columbus, Ohio, mieste, susidūrė su automobiliu. Jis, jau būdamas gydytojas, įstojo į pranciškonus, tapo kunigu ir išvyko į Amazonės sritį Brazilijoje, kur plaukydamas įgytu laivu "Esperanza" gydė neturtėlius, suorganizavo įskiepijimą apie 150.000 žmonių. Jo pradėtą darbą dabar ten tęsia 4 gydytojai su 45 padėjėjais. Jis buvo grįžęs į JAV pagilinti medicinos mokslo, kai ištiko ši nelaimė.

•    Vatikano pajamos, kaip prieš kiek laiko paskelbė "Chicago Tribune", buvo 85 mil. dol. per metus. Atmintina, kad pvz. vien Harvardo universiteto metinės pajamos prašoka bilijoną dolerių; Yale universitetas per metus gauna 517 mil.

•    Muzikas Alfonso D'Artega, kilęs iš St. Louis, Mo., buvo sėkmingas dirigentas Niujorko filharmonijos orkestro bei kitų pirmaujančių orkestrų Romoje, Milane, Londone, Miami, Buffalo ir kt„ net ir NBC televizijos simfoninio orkestro. Tas pasaulinio garso muzikas įstojo į Scalabrini vienuolyną, eina teologines studijas ir tikisi už poros metų būti įšventintas kunigu. Nors jau turi 71 m. amžiaus, bet dar pilnas energijos ir atrodo daug jaunesnis.

•    Mihajlo Mihajlov, žymiausias jugoslavų kritikas ir filosofas, išaugęs socialistų ateistų ideologijoje, būdamas uždarytas Tito kalėjimuose, gavo progos įsiskaityti į Šv. Raštą ir atsivertė. Kai jis pareikalavo sau tarptautinėse konvencijose pripažintų politinio kalinio teisių, buvo uždarytas į nežmoniškai šaltą karcerį, žiemą be langų. Gavęs plaučių uždegimą ir jausdamas mirties pavojų, šaukėsi kunigo, bet jo noras nebuvo išpildytas. Išlikęs gyvas, dabar jis sako, kad komunistinių kraštų įstatymai, kalbą apie laisves, yra rašyti užsienio piliečiams: propagandai, ne vidaus tvarkai.

•    Amerikos psichologų sąjunga savo suvažiavime Toronte turėjo keleto savo mokslininkų pranešimus apie jų pravestus tyrimus apie santykį tarp pornografijos ir nusikaltimų. Iowos univ. profesoriai E. Donnerstein ir J. Hallam, Purdue univ. prof. R. A. Baron, Manitobos univ. prof. N. M. Malamuth painformavo apie savo pravestus tyrimus, kurie parodė, kad pornografiniai filmai ir kita tos rūšies medžiaga padidina nusikalstamą agresyvumą toje srityje. Reikšminga, kad FBI paskelbė, jog visi didieji nusikaltimai per pirmus šešis šių metų mėnesius JAV-se sumažėjo, bet padidėjo moterų prievartavimas. Spaudoje keliami balsai, kad tai kaip tik padarinys tų pornografinių filmų ir "knygynų suaugusiems".

•    Rašytoja Susy Smith, 26 knygų autorė, augusi šeimoje, kur tėvai nekėlė kojos į bažnyčią, išaugo be tikėjimo. Palaipsniui ji pasinešė į spiritizmą, dvasių reiškimosi tyrinėjimą. Įsijautusi į psntekostalistų sąjūdžio dvasią, tapo krikščionė ir savo atsivertimą aprašė knygoje "The Conversion of a Psychic".

•    Popiežių vardai yra įvairūs. Daugiausia popiežių buvo Jono vardu — net 23, Benediktų buvo 15, Klemensų 14, Inocentų 13, Leonų 13, Pijų 12. Ilgiausia Bažnyčią valdė popiežiai Pijai — iš viso net 162 metus.

•    Pasaulio bažnyčių taryba Rodezijos negrams partizanams paskyrė 85.000 dol. Dėl to kilo ginčų. Kai kurios bažnytinės bendruomenės atsimetė nuo tos tarybos, kaltindamos, kad remiami tie, kurie žudo krikščionis misininkus.

•    Virginia Beach vietovėje praeitą vasarą tarp jaunimo paskleista 15.000 spausdintų parinktų Šv. Rašto tekstų.

•    Vašingtone, D.C., kiekvienam išeinančiam iš kalėjimo tikintieji parūpina dovanų dėžutę, kurioje yra Naujasis Testamentas ar visas Šv. Raštas.

•    Į arabų kalbą išversto Naujojo Testamento vasaros pabaigoje išspausdinta 20.000 egzempliorių.

•    Rumunijos stačiatikių patriarchas atsiuntė JAV Šventraščio draugijai padėką, kad ji nusiuntė reikiamą kiekį popieriaus. Rumunijoje buvo galima spausdinti 100.000 Šv. Rašto egzempliorių.

J. Pr.