Spausdinti

•    JAV Katalikų Istorikų draugijos pirmininku išrinktas dr. Philip Gleason, Notre Dame universiteto profesorius. Šios istorikų draugijos suvažiavime paskirtos trys premijos: prof. S.R. Blanchei už knygą "Perugia, 1260—1340", prof. T. Tackett už veikalą "Priest and Parish in Eighteenth-Century France" ir prof. M.A. Gabbert už "Bishop 'Avant Tout': Archbishop Sibour's Betrayal of the Second Republic".

•    Seselė Marija Jurgė O'Reilly paskirta administracine Newarko, N.J. vyskupijos direktore. Tai aukščiausią administracinį postą pasiekusi moteris Katalikų Bažnyčioje JAV-se. Ji yra Vaikelio Jėzaus seserų vienuolijos narė.

Kazio Norvilo nuotrauka

•    Ganos prezidentas Ign. Kutu Acheam-pong apdovanojo aukščiausiu tos valstybės ordinu seselę Jane Evelyn Le Frois. Ji yra amerikietė, kilusi iš Rochesterio, N.Y., parodžiusi daug pasišventimo slaugant raupsuotuosius.

•    Kanadietė Louise Summerhill 1968 m. pradėjo sąjūdį, vadinamą Birthright International. To sąjūdžio narės teikia telefoninius patarimus moterims, turinčioms problemų su gimimais. Dabar tas sąjūdis jau turi net per 400 skyrių Kanadoje ir JAV-se. Jo narės labai daug pasitarnauja gelbėdamos negimusių gyvybes. Ponia Summerhill yra atsivertusi į katalikybę.

•    Japonijoje proporcingai stipriai reiškiasi katalikų spauda. Ten tėra 400.000 katalikų, o jų savaitraštis turi 13.000 prenumeratorių ir dar kiekviena iš 16-kos vyskupijų turi savus mėnesinukus su keliolikos tūkstančių tiražu.

•    Gvinėjoje, vakarinėje Afrikoje, atšvęsta 100 m. sukaktis nuo katalikybės pradžios tame krašte. Dabar ten yra 20 vietinių kunigų, 20 vietinių seselių, apie 100 katekistų ir apie 36.000 katalikų.

• Trys britų sociologai apklausinėjo nuo katalikybės atkritusius asmenis Britanijoje ir patyrė, kad jų atsimetimų priežastimi nebuvo nei liturginiai Bažnyčios pakeitimai, nei Bažnyčios pozicija prieš gimimų kontrolę. Jiems iš viso atrodė, kad katalikybė per griežta.

•    Jungtinėse Tautose Vakarų valstybės norėjo įkurti komisariatą žmogaus teisėms ginti, bet tai buvo atmesta 62 balsais prieš 49; taip pat norėta sudaryti instituciją tirti žmogaus teisių laužymams, bet ir tai atmesta 45 balsais prieš 29. Prieš tų institucijų dabartinį įvedimą balsavo komunistų kraštai ir vadinamojo trečiojo pasaulio šalys, oficialiai pasisakydami už tų klausimų svarstymo atidėjimą vėlesniam laikui.

•    Medicinos seselių vienuolynas Kenijoje gavo dovanų lėktuvą iš jas remiančių airių. Lėktuvu gali skristi 4 asmenys. Juo skrenda gydytojas, gail. seserys, juo gabenami vaistai ir atliekama misijų tarnyba kitaip neįmanomose pasiekti vietose. Vienintelis pilotas toje srityje yra seselė Sean Underwood, amerikietė. Ji dažnai lanko misijų stotis, lėktuvu aprūpindama medicininiais ir kitais reikmenimis. Tos medicinos seserys susilaukia paramos iš Kenijos vyriausybės, iš amerikiečių šalpos CARE, iš Jungtinių Tautų UNICEF ir iš JAV Katalikų šalpos.

•    Lenkijoje, Olsztyne, yra kursai, kur kurti nebyliai vaikai ruošiami pirmajai šv. Komunijai.

•    Kun. Ričardas B. Saudis, Šv. Antano par. Ciceroje vikaras, paskirtas Niles kolegijos Čikagoje rektoriumi. Ši kolegija — tai filosofiniai kursai kandidatams į kunigus ir kitiems studentams. Kun. Saudis, baigęs Mundelein seminariją, studijavo bažnytinę teisę, profesoriavo. Kunigu įšventintas 1955 m. Paskutiniuoju metu Aliaskoje buvo Anchorage arkivyskupijos kancleris, mokyklų superintendentas ir kurį laiką apaštališkasis administratorius.

•    Lietuvoje veikia Eucharistiniai bičiuliai, kurie stengiasi be priežasties neapleisti šventadienio Mišių ir dažniau priimti šv. Komuniją, būti draugiški, atlaidūs, pasiaukoję, blaivūs, sąžiningi pareigose.

•    Seselė Mary Stephen Manuszak, Notre Dame vienuolijos narė, yra pirma vienuolė Maryland valstijoje, priimta į teisininkų draugiją. Ji turi 40 m. amžiaus, yra Villa Julie kolegijos, Baltimores priemiestyje, prezidentė.

•    Kard. Gabriel Garrone, Vatikano Švietimo kongregacijos prefektas, skelbia, kad Italijos gyventojai ėmė daugiau domėtis religiniu auklėjimu mokyklose. Daugiau dalyvauja apylinkės ir provincijos mokyklų tarybų rinkimuose.

•    Seselė Marija Blandine Gauthier, prancūzė, Marijos vienuolyno narė, mirė Naujoje Kaledonijoje, misijose išdirbusi 78 metus, niekada negrįžusi į savo namus. Ji į misijas išvyko 1899 m., teturėdama 20 m. amžiaus. Darbavosi Pacifiko srityje. Kai misijose buvo išdirbusi 75 metus, popiežius ją apdovanojo žymeniu "Pro Ecclesia et Pontifice".

•    Ant Romo Kalantos kapo Ramonių kapinėse, priklausančiose Kauno miestui, okupantai neleidžia statyti paminklo. Tėra tik lenta su jo vardu ir pavarde.

•    Pasitikėjimas organizuotąja religija JAV gyventojuose iš 1978 metais rastų 24%, pagal Louis Harris tyrimų biurą, 1977 m. pašoko iki 34%.

•    Italijoje, vedant akciją prieš negimusių žudymo lengvinimą ir siekiant labiau apsaugoti negimusius, surinkta 700.000 parašų.

•    Pasižymėjusiam moralistui, knygų autoriui kun. Bem. Haering, vokiečių redemptoristui, susirgus balso stygų vėžiu, po operacijos įstatytos dirbtinės balso stygos.

•    Naujojoje Zelandijoje priimtas naujas įstatymas, kuriuo valstybė įpareigojama pilnai apmokėti privačių mokyklų mokytojų algas ir duoti joms pilną išlaikymą. Katalikai džiaugiasi, kad tai suteikia pilną religinio auklėjimo autonomiją privačiose mokyklose.

•    Westminsterio kardinolas George Hume buvo pakviestas pasakyti kalbą generaliniame Anglikonų Bažnyčios sinode. Tai pirmas kartas, kad katalikų vyskupas būtų pakviestas kalbėti tokiame anglikonų suvažiavime.

•    Oslo mieste, Norvegijoje, veikianti tarptautinė misija rūpinasi padėti tikintiesiems už Geležinės uždangos. Misijos vadovybė pasiuntė laišką Brežnevui, pažymėdama daug faktų apie tikinčiųjų persekiojimą ir reikalaudama sąžinės laisvės. Ta misija yra išplatinusi daug informacinės medžiagos apie religinę priespaudą Lietuvoje.

•    Rašytojas, dramaturgas Anatolijus Kairys laimėjo "Draugo" romano konkurso premiją už veikalą "Po damoklio kardu". Premija 1000 dol. Mecenatai Ada ir Andrius Skučai iš Lake Worth, Floridos.

•    Aktorė Anita Bryan Vašingtone pradėjo žygį apvalyti televiziją nuo prievartos veiksmų, sekso ir homoseksualizmo.

•    Įvairūs fondai JAV-se per metus išdalija 2,1 bilijoną dolerių. Iš tos sumos 28% tenka švietimui, 21% sveikatingumo reikalams, 15% mokslinėms studijoms, 14% labdarai, 10% humanitariniams reikalams, 10% tarptautinei veiklai, 2% religinėms organizacijoms.

ATITAISOME. St. Ylos straipsnyje "Lietuvių religingumo vertė" nr-yje 2, psl. 44 antroje kolonoje, 20 eilutėj iš viršaus atspausta: "Lietuvis mažiau jautrus doriniams dalykams". Turi būti: "Lietuvis nemažiau jautrus... " — Redakcija.