Spausdinti

Antanas Saulaitis, S J

     Jaunimo susitelkimo valandėlėse ar savaitgaliuose pratimai, vaidinimėliai, klausimai neturi kito tikslo, negu sužadinti mintis, sukaupti pergyvenimus, padėti privesti prie atvirų diskusijų ir dalijosi tikėjimo plotmėje. Vienas iš būdų galvojimą ir išreikštinas mintis skatinti yra plačiai naudojamas įvairiuose kursuose, pavyzdžiui, ruošiantis sutvirtinimo sakramentui. Griežtos statistinės vertės klausimų atsakymai gal ir neturi, nes kiekvienas asmuo yra skirtingas. Vis dėlto įdomu pažvelgti ne tik į patį pratybų metodą, bet ir į bendrus davinius ar teiginius.

     Šiame straipsnyje panaudoti atsakymai iš vyresniųjų skautų (15—16 m.) religinės sueigos Čikagoje gruodžio mėn. (20 dalyvių) ir iš Los Angeles jaunimo atsinaujinimo savaitgalio sausio mėn. (nuo 22 iki 27 dalyvių).

KADA JAUČIUOSI “AŠ”

     "Žinoti, kas esi, nėra lengva, nes mes nuolatos keičiamės, augame ir bręstame. Bet vis vien turime susidarę vaizdą apie save, kokie esame arba kokie norėtume būti. Šioje lentelėje pažymėk, kada jautiesi, kad esi, kas esi". Taip trumpai paaiškinamas pirmasis klausimų lapelis. Jo tikslas — padėti jaunuoliui atsiminti svarbesnes savo mintis, pergyvenimus, savo mąstysenos momentus, jaukumą savyje ir pasitikėjimą savimi tokiu, koks kas yra. Anketoje duota 14 galimybių, kiekvienas galėjo pažymėti neribotą skaičių; dauguma pabrėžė kokias šešias. Balsų skaičiumi 42 jaunuoliai parinko šiuos atvejus, kada jaučiasi "aš":

     1.    Kai esu vienas savo kambaryje ir turiu laiko galvoti (36).

     2.    Kai papasakoju savo mintis ir dalijuosi pergyvenimais su geriausiu savo draugu (32).

     3.    Kai groju mėgiamiausias plokšteles arba "stereo" (28).

     4.    Kai vasaros atostogų metu galiu patinginiauti (28).

     5.    Kai esu stovykloje (26).

     6.    Kai jaučiu, kad mano pagalba kam nors reikalinga (24).

     7.    Kai turiu progos žaisti mėgiamiausią sportą (21).

     8.    Kai esu mokykloje ir stengiuosi išmokti ką nors ypatingai nauja ir įdomu (16).

     9.    Kai esu didelėje jaunimo grupėje (15).

     10.    Kai su šeima aplankau gimines (10).

     11.    Kai jaučiu, kad noriu melstis (10).

     12.    Kai nueinu į Mišias sekmadienį (8).

     13.    Kai už save vyresnį prašau patarimo (6).

     14.    Kai žiūriu televizijos programos, kuri man ką nors kalba apie gyvenimą (4).

     Los Angeles susitelkimo dienų dalyviai buvo kiek vyresni. Tai matosi ir iš skirtumų. Jaunesniųjų grupė (19 iš 20) pirmoje vietoje parinko "Kai groju mėgiamiausias plokšteles arba stereo", o vyresnėje (amžiaus vidurkis apie 171/2) šis atvejis yra tik šeštoje vietoje (9 iš 22). Vyresniems svarbiau pergyvenimais pasidalyti su draugais (18 iš 22, antra vieta), negu jaunesniesiems (14 iš 20, ketvirta vieta). Stipriai skiriasi ir mokyklos reikšmė: vyresniesiems savijauta mokykloje svarbesnė (12 iš 22, ketvirta vieta), negu jaunesniems (4 iš 20, devinta vieta). Įdomu, kad stovykla tiek svarbi, ir kad suaugusiems svarbūs pergyvenimai randami sąrašo apačioje.

     Atsakymas "Kai esu vienas savo kambaryje ir turiu laiko galvoti" skatintų susikaupimo valandėlių vedėjus bei auklėtojus panaudoti tą laiką, pavyzdžiui, išdalyti mąstymo lapelius su trumpais skaitymais ir klausimais. O dalijimasis mintimis (antrasis klausimas) pabrėžia diskusijų apie pergyvenimus svarbą tokiose krikščioniško susitelkimo dienose.

MŪSŲ ELGESIO ŠAKNYS

     Krikščioniškojo sąmoningumo pagrindas yra pažinti, įvertinti ir panaudoti savo būdo ypatybes, troškimus, siekimus ir viltis artimo tarnyboje. Visų pirma tenka atkreipti daugiau dėmesio į asmeninius motyvus, elgesio priežastis, kad iš pasąmonės kiltų į sąmoningą suaugusiui tinkančią plotmę. Lengviausias įvadas į šį "apklausinėjimą" yra išpažinties pavyzdys: kurio asmens sąžinės sąskaita ir išpažintis kunigui yra sąmoningesnė, lygi suaugusio žmogaus krikščioniškam brendimui — "penkis kart keikiau, du kart pešiausi, tris kart nebuvau Mišiose" ar "ar aš Jėzų pakankamai myliu, ar kreipiu dėmesio į kitų žmonių poreikius"? Krikščioniškas (ir nuolatinis) atsisukimas Dievop liečia ne tiek elgesio apraiškas, kiek žmogaus širdį.

     Pratime susitelkimo valandėlės dalyviai pajunta, kad žmonių siekimai panašūs. Iš duotų vienuolikos dalykų, 27 losangeliečiai (įvairių jaunimo organizacijų nariai) sužymėjo, kiek poreikis (ar noras) asmeniškai svarbus (labai, truputį, ne).

     1.    Noriu būti laimingas, laiminga (labai 23, truputį 4).

     2.    Man reikalinga jausti, kad esu svarbus, svarbi ir vertingas, vertinga (labai 17, truputį 9, ne 2).

     3.    Man reikia ugdyti pasitikėjimą savimi (labai 18, truputį 9).

     4.    Noriu būti sveikas, sveika (labai 23, truputį 4).

     5.    Man rūpi žinoti, kas darosi (labai 18, truputį 8, ne 1).

     6.    Man svarbu rūpintis kitais ir kad kas nors manimi rūpintųsi (labai 15, truputį 11).

     7.    Man svarbu jausti, kad žmonės mane gerbia ir vertina (labai 18, truputį 6, ne 3).

     8.    Man būtina išreikšti, ką sugebu atlikti, padaryti (labai 10, truputį 15, ne 2).

     9.    Noriu būti socialiai veiklus, veikli, judrus, judri (labai 17, truputį 9, ne 1).

     10.    Noriu sužinoti, kiek galiu pasiekti (labai 18, truputį 5, ne 2).

     11.    Man svarbu sužinoti ir išmokti apie kitus žmones (labai 15, truputį 10, ne 2).

     Tad pirmoje vietoje yra laimė ir sveikata. Antra vieta pasidalija pasitikėjimas savimi, žinojimas, kas darosi, sugebėjimai ir asmens pajėgumai. Pažvelgę į savo elgesio motyvus, kurie yra asmens siekimų apraiška, jaunuoliai ir jaunuolės gali pažvelgti į savo dabartinę padėtį ir pažiūrėti, kiek tie siekimai įgyvendinti ir įgyvendinami.

MANO STOVIS

     Viešosios reklamos priemonės nuolat perša savo produktus: pasisekimas, sveikata, turtas, trauklumas, stiprumas, vertė, populiarumas. Ar jaunas žmogus nesijaučia nelaimingas, jeigu jis ar ji nėra tiek populiarūs, kiek kitas? Ar mano, kad visi gražūs, tik ne ji? Jeigu šios vertybės būtų surašytos lentelėje ir tektų sužymėti skaičių tarp 1 ir 9 (visada iki niekad), koks yra susitelkimo valandėlės dalyvių stovis? Kaip jie save vertina? Viso pratimo išvada yra ši: dauguma gyvename viduryje, tarp kraštutinumų. Savo diskusijose jaunimas sakė, kad nesijaučia savo padėtimi nepatenkinti, nusivylę, o supranta, kad šios vertybės yra laikinos, dažnai priklausančios nuo laimės ar aplinkybių, o ne nuo paties žmogaus.

     1.    Visada sveikas (1—2—3—4—5—6—7 —8—9) nesveikas. Dauguma pažymėjo 3, tai yra, gerokai sveikas, sveika.

     2.    Viskas pasiseka — niekas nepasiseka (ta pati devynių taškų lentelė). Vidurkis—4.

     3.    Turiu pinigų — niekad neturiu pinigų. Atsakymai beveik lygiai pasidalinę nuo 2 iki 8.

     4.    Trauklus, graži — netraukius, negraži. Aštuoni pažymėjo 4 ir aštuoni pabraukė 7, vidurkis — 5.

     5.    Labai stiprus — nestiprus, nestipri (žmogaus, ne jėgos prasme). Vidurkis — 5.

     6.    Labai vertingas — nesvarbus, nesvarbi. Dauguma pažymėjo 3, 4 ar 5.

     7.    Populiarus ir mėgiamas — nepopuliarus ir nemėgiamas. 16 dalyvių (iš 27) pabraukė 4 ar 5.

     Per visus 27 pokalbio dalyvius buvo 189 progos pasisakyti. Iš šių tik 26 įkrito į kraštutinumus: labai gerai arba labai blogai. 163 balsai liko viduryje, tarp 3 ir 7 taškų. Ilgesnis diskusijų laikas duoda jauniems žmonėms progos pasisakyti, kodėl ir kada taip save vertina. Tada mažesniuose būreliuose aptaria Jėzaus pamokslo ant kalno "palaiminimus" (Mato evangelijoje 5,1—12). Kaip Jėzaus skelbiamos vertybės derinasi su šiomis? Išvada: "Palaiminimų" vertybės — gailestingumas, taikingumas, tyra širdis, dvasingas neturtas, teisingumas, romumas — yra amžinos, nekintamos, nesurištos su laime, aplinka, o pasiekiamos žmogaus pastangomis, ar jis būtų sveikas, ar sirgtų, ar būtų turtingas, ar ne.

ASMENINĖS VERTYBĖS

     "Pažiūrėk į save ir pasvarstyk šį asmeninių vertybių sąrašą. Nuspręsk, kurios penkios gairės tau svarbiausios šiuo metu tavo gyvenime. Surašyk tas penkias vertybes ar gaires nuo svarbiausios iki mažiau svarbios”. Vertybių buvo dvidešimčiai vyrukų pateikta 11. Nevertinant skirtumų tarp asmenų, bendras pasirinktų gairių sąrašas būtų šis:

     1.    Tikėti Dievu (12).

     2.    Būti sąžiningam (9).

     3.    Patogiai gyventi (10).

     4.    Būti laimingam (17).

     5.    Būti mėgiamam (8).

     6.    Padaryti gyvenimą gražų (8).

     7.    Džiaugtis laisvalaikiu (7).

     8.    Turėti drąsos (6).

     9.    Būti lietuviškam (5).

     10.    Padėti žmonijai (4).

     11.    Būti tikru draugu (5).

     12.    Būti nepriklausomam (7).

     13.    Būti patikimam (2).

     Skaičiai skliausteliuose parodo, kiek kartų vertybė buvo paminėta (kiekvienas 20 dalyvių galėjo surašyti penkias). Svarbiausios vertybės vietoje įrašyta: tikėti Dievu (S), būti sąžiningam (4), būti laimingam (3), būti nepriklausomam, būti lietuviškam (po 2), būti tikru draugu ir patogiai gyventi (po 1). Antra vertybe jaunuoliai parinko: patogiai gyventi (6), tikėti Dievu (4), padėti žmonijai (3), turėti drąsos ir būti laimingam (po 2), būti sąžiningam ir nepriklausomam (po 1).

     Truputėlį pažvelgę į savo asmenines vertybes, religinės sueigos dalyviai po tris ar po keturis perskaitė iš anksto parinktą Evangelijos tekstą, kuriame ryški Jėzaus Kristaus motyvacija arba vertybė, pagal kurią jis taip pasielgė (gydo ligonį, atleidžia kaltes, moko žmones ir pan.).

DIEVAS MUS KVIEČIA

     Paskutinysis susitelkimo pratimas, kuris šiame straipsnyje aprašomas, buvo paaiškintas šiais žodžiais: "Krikščioniškas gyvenimas prasideda krikštu. Kiekvieni metai atneša naujų dalykų į gyvenimą, ypatingai šeimoje ir kai pradedi daugiau draugauti, mokytis ir dalyvauti visuomenėje. Esi kviečiamas praplėsti savo akiratį iš mažo pasaulio ir aplinkos į platesnį pasaulį — į tuos, kuriems esi reikalingas. Atsiranda naujų uždavinių, naujos atsakomybės. Užuot gavęs iš kitų — kaip vaikas, pradedi duoti kitiems — kaip suaugęs. Kaip Jėzaus mokiniai ir sekėjai per visus šimtmečius, gal nesi tikras apie įvairius dalykus. Pažymėk lentelėje, kaip dabar galvoji".

     1.    Esu krikščionis, nes tikiu Kristų (esu tikras — 18, nesu tikras — 2).

     2.    Esu krikščionis, nes mano tėvai yra krikščionys (esu tikras — 11, nesu tikras — 9).

     3.    Ateityje mano gyvenimas nesikeis, bus toks pat (tikras — 3, ne — 17).

     4.    Jeigu būsiu atviras Dievo šviesai, mano gyvenimas keisis, bus kitoks (esu tikras — 8, nesu — 11).

     5.    Iš tikybos pamokų žinau gerai, ką reiškia būti kataliku (tikras — 17, ne — 3).

     6.    Dievas man padės suprasti, ką reiškia būti krikščioniu (esu tikras — 11, nesu — 9).

     7.    Svarbu žinoti, kad Kristus prisikėlė iš numirusiųjų (tikras — 15, ne — 5).

     8.    Tikrai žinau, ką reiškia Kristaus prisikėlimas (tikras — 13, netikras — 7).

     9.    Kristaus prisikėlimas yra mano tikėjimo širdis (esu tikras — 8, nesu tikras — 12).

     Religiniai užsiėmimai, susitelkimo proga pokalbiai negali ir nesiekia išspręsti visų problemų ir atsakyti į visus klausimus, o kaip tik privesti prie to, kad jaunuolis save, aplinką, draugus, tėvus, dvasininkus ir Viešpatį klaustų tų klausimų, kurie jam svarbūs ir ateityje bus reikšmingi. Todėl tokių pratybų pabaigoje nėra rezoliucijų ar griežtų nutarimų, o atvirumo, nuoširdumo ir Dievo buvimo mūsų tarpe nuotaika, kuri veda į bendruomeninę maldą ir Eucharistiją.

• Vakarų Vokietijoje pagalbos organizacija "Adveniat" globoja 1.300 įvairių socialinių projektų Lotynų Amerikoje. Viskas kainuos daugiau negu 10 mil. dol.

• Vysk. Charles A. Salatka pakeltas į arkivyskupus ir paskirtas valdyti Oklahomos arkivyskupiją. Arkiv. Salatka yra 59 m. amžiaus, paskutiniu metu buvo Marquette vyskupu. Kilęs iš Grand Rapids, Mich. Arkivyskupas Salatka yra Amerikos lietuvis, dalyvavo ateitininkų kongrese.