Spausdinti

KONKURSO LAIMĖTOJAI

     “Laiškų lietuviams” devynioliktojo konkurso laimėtojai: po 100 dol. — Nina Gailiūnienė ir Gražina Kriaučiūnienė; 75 dol. — Nijolė Gražulienė; 50 dol. — Dalia Staniškienė. Plačiau apie konkursą ir premijų Įteikimo iškilmes bus kitame numeryje.

LIETUVIAMS KATALIKAMS PASAULYJE

     Daugelis pageidauja, kad būtų pagreitinta arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos-kanonizacijos byla, taip pat kad būtų užvestos bylos ir kitų šventumu pasižymėjusių lietuvių: arkiv. Teofiliaus Matulionio, arikv. Mečislovo Reinio, vysk. Vincento Borisevičiaus, prof. Prano Dovydaičio, dr. Igno Skrupskelio ir kt. Reikia džiaugtis, kad žmonėms rūpi šie klausimai, tačiau reikia žinoti, kad, norint užvesti bylą, yra būtina turėti pakankamai medžiagos iš tų asmenų gyvenimo, darbų, raštų ir t.t. Tad kas galėtų pateikti tokios medžiagos apie minėtus ar kitus šventumu pasižymėjusius asmenis, yra prašomi siųsti šiuo adresu: dr. Pr. Kaladė, 663 E. 7th Street, So. Boston, Mass. 02127.

ALRKF 44-TASIS KONGRESAS

     Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos kongresas bus Čikagoje 1978 m. lapkričio mėn. 23—26 d. Federacijos valdyba pasiekiama šiuo adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 60629.

VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJA

     Šių metų rudeni jau bus skiriama dvyliktoji Vinco Krėvės literatūros premija. Ji skiriama už visas 1976—77 m. išleistas grožinės literatūros knygas išeivijoje. Šiuo metu jos valdybą sudaro: V. Zižys (pirm.), H. Nagys (vicepirm.), R. Valinskienė (sekr.), G. Vazalinskas (ižd.); nariai: V. Piečaitis ir A. Kriščiukaitis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Konstantinas Avižonis. RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. Redagavo A. Avižonienė ir R. Krasauskas. Išleido Liet. Kat. Mokslo Akademija 1978 m. Romoje. 466 psl.

Antanas Maceina. FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ. Išleido Liet. Kat. Mokslo Akademija 1978 m. Romoje. xii—328 psl., kaina 16 dol. LKMA adresas: Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

Anatolijus Kairys. DAMOKLO KARDU. Premijuotas romanas. Aplankas Z. Sodeikienės. Išleido Liet. Knygos klubas 1978 m. 223 psl., kaina 5 dol.

Jurgis Gliauda. NARSA GYVENTI. Romanas. Viršelis Vilijos Ei-vaitės. Išleido Liet. Knygos klubas 1978 m. 310 psl., kaina 6 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės—Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.