Spausdinti

•    Benamėms moterims pastogę Niujorke suorganizavo pranciškietės seserys, atnaujindamos nebenaudojamą vienuolyną ir įruošdamos moterims priglausti kambarius.

•    Aktorė, solistė Marianne Tatum yra atsivertusi į katalikybę.

•    Valstijos autobusai, kaip nusprendė Commonwealth teismas Harrisburge, Pa., privalo tose apylinkėse vežti apie 130.000 privačių mokyklų auklėtinių į pamokas.

• Dr. W. McCready, Čikagos Universiteto JAV opinijos tyrimo centro mokslininkas, skelbia, kad jų įstaigos tyrimai rodo, jog netiesa, kad amerikiečių moraliniai principai yra sužlugę. Pasikeitimai tėra maži.

Jonas Rimša    Procesija

•    Seselė Irenaeus Chekeuras išrinkta Oak Lawn, Ill., YMCA tarybos pirmininke.

•    Vyrų vienuolynai, pagal popiežiaus metraštį, turi tiek narių: jėzuitai — 28.038, pranciškonai — 21.504, saleziečiai—17.535, kapucinai — 12.475, De La Šalie broliai — 11.484, benediktinai — 10.147, domininkonai — 8.773, redemptoristai — 6,888, maristai — 6,291, oblatai — 6.271, Dieviško Vardo vienuolynas — 5.243, vincentiečiai — 4.333, Šv. Dvasios tėvai — 4.081, konventualai pranciškonai — 4.000, augustinijonai — 3.650, basieji karmelitai — 3.425, baltieji tėvai — 3.235, pasionistai — 3.194, trapistai — 3.179, krikščioniškieji broliai — 3.078. Kiti vyrų vienuolynai turi po mažiau kaip po 3.000 narių.

•    Organizacijos "Duona pasauliui", tarptautiniu mastu teikiančios pagalbą vargo žmonėms, pirmininku išrinktas Detroito vyskupas pagalbininkas Tomas Gumbleton. Anksčiau tam sąjūdžiui vadovavo nekatalikų kunigas Carson Blake, Pasaulio krikščioniškų bažnyčių tarybos gen. sekretorius.

•    Alkoholikėms moterims gelbėti Šv. Kryžiaus seselės South Bend, Ind., išnuomavo specialius namus, kur bus priimama po 8 -12 moterų alkoholikių. Jos bus gydomos ir sudaromos joms sąlygos atsigauti.

•    Kard. Paulius Taguchi, vienintelis japonų kardinolas, mirė Osakos universiteto ligoninėje. Buvo 75 m. amžiaus. Kai kurį laiką yra buvęs japonų katalikų spaudos direktorius, kunigų seminarijos profesorius. Osakos vyskupu tapo 1941 m. Nuo 1970 m. vadovavo Japonijos vyskupų konferencijai. Kardinolu pakeltas 1973 m.

•    Daniel James, JAV keturių žvaigždučių generolas, iš negrų vienintelis pasiekęs tokio paaukštinimo, mirė Colorado Springs, sulaukęs 58 m. Jis buvo išaugęs Pensako-loje. Tarnaudamas aviacijoje Korėjoje, tapo kataliku. Ir jo žmona atsivertė į katalikybę.

•    Monako princesė Grace, po 20 m. pertraukos, vėl pasirodė scenoje, šiuo kartu Katalikų universiteto Vašingtone teatre, kaip Karališkos Šekspyro bendrovės aktorė, statant "Birds, Beasts and Flowers" — prozos ir poezijos pynę. Pastatymo pelnas skirtas Katalikų universitetui ir gyvulių globai.

•    JAV Švietimo konferencijoje St. Louis mieste, įvykusioje kovo 27—30 d., baigiamąją kalbą pasakyti buvo pakviestas baptistų dvasininkas Jesse Jackson, tema — kaip pasiekti jaunimą. Konferencija sutraukė per 1000 dalyvių.

• Helen Kellog, kuri Notre Dame universitetui padovanojo 11 aukštų rūmus, mirė Čikagoje, sulaukusi 82 m. amžiaus.

•    Marquette universitetas, vadovaujamas jėzuitų, gavo 3,5 mil. dolerių auką pagerinti sveikatingumo, mokymo reikalus universitete. Auka atėjo iš W. Schroederio fondo. Schroederis buvo sėkmingas viešbučių laikytojas, apdraudos agentūrų vadovas.

•    Vatikano observatorijos direktorius jėzuitas Patrick Treanor mirė sulaukęs 57 m. amžiaus. Pasižymėjo savo moksliniais straipsniais, žvaigždžių fotografavimu ir darbais spektroskopijoje.

•    Phillis McGinley, Pulitzer premija apdovanotoji JAV katalikų poetė, mirė Niujorke, sulaukusi 72 m. amžiaus. Iš spaudos išėjo 18 jos knygų, kurių "Sixpense in Her Shoe" pateko į labiausiai perkamų skaičių.

• Amerikos Lietuvių bibliotekos leidyklai, kuri savo krikščioniškoj dvasioj leidžiamomis knygomis įspūdingai pasitarnauja Lietuvos ir lietuvių reikalams, kovo 17 d. Čikagoje įteikta 1000 dol. kun. J. Prunskio premija.

•    Raupsuotųjų dieną į Šv. Petro baziliką Romoje buvo susirinkę apie 10.000 žmonių, daug jaunimo. Savo pamoksle Šv. Tėvas pabrėžė, kad visi, ypač jaunimas, turi būti vilties ir meilės nešėjai dabarties pasauliui.

•    Japonijoje šį šimtmetį buvo išplatinta daugiau negu 150.000.000 Šv. Rašto knygų.

•    Švedijoje naujai paskirtam Stockholmo katalikų vyskupui Hubertui Brandenburgui oficialiai perimant savo pareigas, katedroje su juo iškilmingai aukojo mišias 9 vyskupai, jų tarpe ir iš Lenkijos bei Rytų Vokietijos. Iškilmėse dalyvavo 8 evangelikų ir stačiatikių vyskupai.

• Šveicarijoje leidžiamas informacijų biuletenis "Glaube in zweiten Welt" aprašė, kaip okupantų pagalbinės policijos nariai — draugovininkai — padegė Šv. Jurgio bažnyčią Šiauliuose ir kaip jos gesinimą trukdė milicija ir ugniagesiai, tik kariuomenės ugniagesiai padėjo gaisrą likviduoti.

• Kun. Michael Dyer filme "Close Encounters of the Third Kind" yra atlikęs trumpa kunigo vaidmenį. Tuo metu jis buvo Mobile vyskupijos laikraščio "The Catholic Week" redaktorius ir buvo suėjęs į ryšį su filmo gamintojais, kurie ir pakvietė jį trumpam kunigo vaidmeniui filme.

•    Zaire, centrinėje Afrikoje, klierikų skaičius per paskutinius dvejus metus paaugo iš 308 iki 703.

•    Moldavijoje, kur yra apie 15.000 lenkų ir vokiečių katalikų, Sovietų Sąjunga uždarė visas bažnyčias, palikdama tik mažą kapinių koplycią Kišineve. Vienintelis ten išlikęs katalikų kunigas V. Zavalniuk irgi kenčia priespaudą: jam atimtas šoferio leidimas, atimtas leidimas turėti automobilį, dalyje vietų jam uždrausta laikyti pamaldas, apsunkintas sakramentų teikimas. Vietomis nusavinti kielikai. Švenčiausiasis buvo išbarstytas, ir tikintieji verkdami rinko nuo grindų.