Spausdinti

J. Venckus, S.J.

     Betty Friedan parašė knygą, pavadintą "Feminine Mystique", kuri milijonais paplito, ir visos moterys stengėsi ją perskaityti. Tos knygos autorė 1964 m. įsteigė pagarsėjusį moterų sąjūdį, vadinamą "Women's Lib(eration)". Oficialiai tas sąjūdis vadinamas National Organizationfor Women (NOW). Ši organizacija kovoja už lygias moterų teises — kad jos gautų tokį pat atlyginimą darbe kaip ir vyrai. Bet ji reikalauja ir kitokių teisių bei laisvių: daryti valdžios apmokamus abortus, kada tik moteris nori, nes ji galinti elgtis su savo kūnu pagal savo norą. Kovoja už homoseksualizmą ir už lesbinių moterų teises, kad jos galėtų užimti visas vietas, kad galėtų būti mokytojos, kongreso atstovės, gubernatorės ir pan. Kol kas visuomenė tam priešinasi.

     1977 m. lapkričio 18 d. įvyko labai didelis ir reikšmingas Women's Lib. suvažiavimas, kur buvo viešai kovojama už ERA (Equal Rights Amendment). Jos reikalavo, kad tai būtų pridėta prie konstitucijos kaip 27-tasis pataisymas (Amendment) ir tokiu būdu pasidarytų konstitucijos dalis, kurios negalėtų pakeisti įvairių valstijų teismai. Didelė prie šio sąjūdžio priklausančių moterų dalis yra netekėjusios, netikinčios, neturinčios nei savo šeimų, nei vaikų. Tad jos nevaržomos jokiais Dievo įstatymais, nejaučia jokios pareigos stengtis išlaikyti šeimas. Tačiau dauguma moterų kitaip galvoja ir priešinasi šiems nekrikščioniškiems reikalavimams, tad iki šiol Women's Lib. savo tikslų dar nepasiekė.

MARABEL MORGAN

     Tai yra kita įdomi moteris, parašiusi dvi knygas: "Total Woman" ir "Total Toy". Šios abi knygos kilo iš to paties asmeniško pergyvenimo ir skaudaus patyrimo, kuris vėliau pavirto į didelį džiaugsmą.

     Marabel Morgan kilo iš neturtingos šeimos. Gimė Mansfielde, Ohio. Tėvas mirė, kai ji buvo tik trejų metų. Motina antrą kartą ištekėjo už policininko, kuris taip pat netrukus mirė. Mokykloje Marabel labai gerai mokėsi ir buvo draugų mėgstama. Ji buvo išrinkta net grožio karalaite. Ilgai mokytis negalėjo, nes buvo neturtinga. Reikėjo eiti dirbti. Darbo gavo grožio salone. Būdama veržli, užsidirbusi kiek pinigų, vėl pradėjo mokytis — įstojo į Ohio universitetą. Po pusantrų metų vėl turėjo nutraukti mokslą, pritrūkusi lėšų.

     Susipažino su simpatišku advokatu ir 1964 m. Miami mieste, Floridoje, ištekėjo. Ji labai nustebo, kai pamatė, koks skirtingas jos vyras buvo prieš vestuves ir po vestuvių. Prieš vestuves jis beveik niekad nuo jos neatsitraukdavo, bet po vestuvių pasidarė visai kitoks. Vakare grįždavo su visokių dokumentų pilnu portfeliu ir suversdavo tuos popierius ant jos gražiai užtiesto stalo. Pavalgęs užsidarydavo kambaryje ir su ja nekalbėdavo.

     Ji, daug negalvodama, išsiplepėjo apie savo vyro klientus, apie visokias skyrybų bylas. Vyras labai supyko, kad ji išpasakojo tas paslaptis, kurios yra tarp advokato ir jo kliento. Ji dabar visiškai pakeitė savo laikyseną. Pradėjo kovoti už moters teises. Ji laukė, kad vyras, išeidamas į darbą, leis jai pamiegoti, pats pasigamins pusryčius, kad išeidamas ją pabučiuos, iš darbo paskambins, pareidamas parneš gėlių. Atsirado pirmasis kūdikis, bet ir šis įvykis jųdviejų labiau nesuartino. Jai pasidarė labai nejauku — nejaugi toks gyvenimas tai yra ta gražioji moterystė, apie kurią ji tiek svajojo!

     Jos vyras nebuvo blogas. Jis buvo protingas, inteligentiškas, tik jautėsi neturįs žmonos, buvo vienišas. Jis atrodė visuomet užsiėmęs, susimąstęs, paslaptingas. Žmona negalėjo suprasti savo vyro paslapčių ir elgesio, tik vėliau sužinojo, kad jis buvo artimuose santykiuose su sekretore ir kitomis moterimis. Ji buvo tvarkinga, nesijautė kuo nors vyrui nusikaltusi.

     Ji labai nusivylė, pradėjo savo vyro neapkęsti ir jam keršyti. Ji nebuvo per daug religinga, bet beskaitydama knygas pasidarė pamaldi. Ji parsinešdavo įvairiausių knygų iš bibliotekos ir skaitė, ypač moterystės klausimais. Klausinėjo ir drauges, kurių daugelis nesugyveno su savo vyrais. Skaitydama ir studijuodama, ji labiau subrendo. Ji prisipažįsta, kad niekuomet nenorėjusi pasitenkinti vidutiniškumu, viską norėjusi atlikti tobulai. Tačiau pamatė, kad po dienos triūso ir įvairių darbų, vakare pasirodydavo daug darbų neatliktų.

     Paskaičiusi knygoje, kaip reikia organizuoti savo dienos užsiėmimus, pradėjo tai vykdyti. Susidarydavo ateinančios dienos planą: ką atlikti pirmiausia, ką po to ir t.t. Anksti keldavosi. Floridoje beveik ištisus metus būna gražus oras, tad pradėdavo dieną, sėdėdama verandoje ir skaitydama Šv. Raštą. Dažnai skaitydavo ir mąstydavo tas Šv. Rašto vietas, kur kalbama apie moterystę. Ji norėdavo, kad ir vyras pamąstytų apie šv. Pauliaus žodžius efeziečiams (5,25): "Taip vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savuosius kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį". Skaitė ir tuos žodžius, kurie kartais moterims nepatinka: "Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva" (Efez 5, 22—23).

     Klausyti reiškia tarnauti. Kristus pasakė: "Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį" (Mt 20, 28). Visos žmonijos sugyvenimas priklauso nuo to, kad mes vieni kitiems tarnaujame. Gydytojai tarnauja ligoniams, kunigai tarnauja parapiečiams ir pan. Mes einame mokslus tik tam, kad galėtume kitiems patarnauti, kad išmoktume būti naudingi visuomenei. Marabel sako, kad ištekėjusios moters tarnavimas yra ypatingai gražus, nes ji tarnauja ne bet kam, bet savo mylimam vyrui. Ir priežodis sako: jeigu nori būti mylimas, tai mylėk. Viena moteris labai teisingai pasakė: "Aš pažįstu vyrus; jeigu jo paklausysi vieną kartą, jis tavęs paklausys dešimt kartų".

     Marabel ir kitoms moterims duoda patarimų, kaip sugyventi su savo vyrais: Niekados nedaryk nieko, jei žinai, kad tai vyrui nepatiks. Niekados nenaudok sekso vyrui nubausti. Žinok, kad vyras nėra angelas, jis turi silpnybių, kaip ir tu pati". Ji su savo vyru susitarė, kad juodu kartais parašys vienas kito klaidas (ne daugiau kaip tris) ir paskui abudu apie tai padiskutuos. Ji ypač pataria visuomet pagirti vyrą, jeigu jam kas nors pasisekė; pasidžiaugti jo laimėjimais: jeigu sugavo didelę žuvį, jeigu jam pasisekė medžioklėje, jeigu jis gražiai apsirengęs. Reikia paįvairinti namų gyvenimą, pagaminant ką nors geresnio švenčių ar sukakčių proga. Marabel prisipažįsta, kad ji visuomet namie stengiasi tinkamai pasipuošti, pasidabinti, pavartoti kvepalus. Ji dažnai sakanti vyrui ir vaikams, kad juos mylinti. Tie žodžiai įneša šilimos ir grožio į šeimos gyvenimą ir apsaugo nuo ginčų.

     Jos gyvenimas ir pavyzdys rodo, kad meile galima viską nugalėti. Dažnai reikia daug dvasinės jėgos, norint pirmai pradėti mylėti. Jeigu moteris lauks, kada vyras ją pradės mylėti, tai to gali ir nesulaukti. Lietuvoje vienas aukšto laipsnio kariškis draugų subuvimuose sakydavo: "Jeigu moterys žinotų, kaip su vyrais elgtis, jos galėtų mus kaip vatą aplink savo pirštus vynioti".

     Marabel Morgan savo minėtomis knygomis labai pagarsėjo. Dabar ji skaito paskaitas universitetuose bei moterų suvažiavimuose. Vadovauja moterų grupėms, kur diskutuojamos šeimos problemos. Ji savo knygomis ir paskaitomis daug yra padėjusi išlaikyti šeimų vienybę ir meilę.