religinės ir tautinės kultūros žurnalas gegužis/may 1978 volume XXIX no. 5

TIKĖJIMO NEŠĖJA

145

 A. Saulaitis, S.J.

PYKTIS — EMOCIJA SU BIOLOGINĖMIS ŠAKNIMIS

147

 Nina Gailiūnienė

DVASINĖS SAVIAUKLOS SISTEMA

152

 kun. Juozas Prunskis

REKOLEKCIJOS NAMUOSE

154

 Igne Marijošiūtė

ĮVAIRIOS MOTERYS

156

 J. Venckus, S.J.

ALKOHOLIS IR ŠEIMA

158

 T. S.

PAVASARIO ŠALNOS

160

 T. Kezienė

ALBERTAS SCHWEITZERIS

164

 J. Venckus, S.J.

GYVENIMAS PO GYVENIMO

167

 J. Venckus, S.J.

LITERATŪRA MŪSŲ MAŽIESIEMS SKAITYTOJAMS

169

 Alf. Tyruolis

TĖVYNĖJE

171

 D. ir G. Vakariai

KALBA

174

 Juozas Vaišnys, S.J.

DAIL. JONAS RIMŠA

176

 M. Ivanauskas

ATGARSIAI

177

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

178

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Jono Rimšos tapybos darbų nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.