Spausdinti

DVIDEŠIMTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimtojo “Laiškų lietuviams” konkurso tema: Geras draugas — retas paukštis. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1979 m. vasario mėn. 1 dienos. Galima rašyti ir beletristine forma.

     Skiriame keturias premijas: I — 150 dol. (mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas), II — 100 dol. (mecenato dar neturime), III — 75 dol. (mecenatai: 50 dol. Bronė ir Pranas Vitai, 25 dol. Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose lietuviams”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Zenonas Ivinskis. LIETUVOS ISTORIJA iki Vytauto Didžiojo mirties. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1978 m. Romoje. 410 psl., gale pridėtas spalvotas Lietuvos istorinis žemėlapis. Užsakymus siųsti: LKM Akademijos reikalų vedėjui, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italia.

Alė Rūta. LAIŠKAI JAUNYSTEI. Beletristika. Viršelis ir iliustracijos — Rasos Arbaitės. 130 psl., kaina nepažymėta.

VAIVORYKŠTĖ. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokinių metraštis. 1977-78 mokslo metai. Viršelis — P. Aleksos. Spaudai paruošė Regina Kučienė. Nuotraukos — Jono Tamulaičio, Vaclovo Noreikos ir Lino Meilaus. Didelis formatas, 124 psl., daug iliustracijų.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1977 m. Čikagoje. 88 psl. Švietimo Tarybos leidiniai gaunami šiuo adresu: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629.

LITUANUS. 1978, Vol. 24, No. 2. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Nr. 1(39). Redaguoja Petras Maldeikis. Adm. adresas: 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, Ul. 60629.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 1978 m., Nr. 5(18). Lietuviškojo ugdymo leidinys. Redaguoja Danutė Bindokienė. Adm. adresas: Jonas Bagdonas, 6449 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.