Spausdinti

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSAS

     Dvidešimtojo "Laiškų lietuviams" konkurso tema: Geras draugasretas paukštis. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1979 m. vasario mėn. 1 dienos. Galima rašyti ir beletristine forma.

     Skiriame keturias premijas. I — 150 dol. (mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas), II — 100 dol. (mecenatai Bronė ir Jonas Veselkai), III — 75 dol. (mecenatai: 50 dol. Bronė ir Pranas Vitai, 25 dol. Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose lietuviams".

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Rubšys. RAKTAS Į N. TESTAMENTĄ. Pirmoji dalis. Bendrija: sąjūdis. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1978 m. Kalbą tikrino Petras Balčiūnas. Įrašus piešė Telesforas Valius. Žemėlapius paruošė Juozas Andrius. Meniškai apipavidalino ses. Ona Mikailaitė. Nuotraukos Antano Rubšio. Kieti viršeliai, 394 psl., kaina 8 dol.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjamsPo 6 dol. aukojo: B. Konauka, kun. S. Morkūnas, B. Ginčiauskas, I. Vilimas, M. Ambrozaitienė, J. Bičiūnienė, M. Sabukonienė, B. Kruopis.

Po 5 dol.:I. Bernotavičienė, B. Kūkalis, A. Elijošius.

Po 4 dol.:S. Charžauskienė, L. Laukienė, V. Statkus, E. Jankauskienė, M. Jonikienė, B. Augustauskienė, A. Grybauskas, V. Butvydas, S. Dargis, J. Žebrauskas, B. Tamošiūnienė, B. Baras, M. Barienė, kun. P. Kūra, A. Stankaitis, N. Lukošiūnienė, J. Penčylienė, A. Jamčemskienė, O. Rugelienė, M. Šimkus, K. Eidukonis, J. Varkalis, L. Šiaučiūnaitė, A. Karpavičius, K. Kašinskas, E. Juknevičienė, kun. J. Grigonis, kun. P. Katauskas, O. Vilėniškienė, A. Juškys, A. Margevičius, R. Andrijauskienė, A. Kubilius, J. Sandargas, V. Pleškus, A. Balsys, V. Stankus, J. Čėsna, R. Misiūnas, J. Jankauskienė, I. Smieliauskienė, A. Razutis, kun. P. Sabulis, S. Paketuras, A. Milūnas, L. Kriaučeliūnas, V. Rapšys, P. Dūda, V. Sirusas, V. Žilinskas, J. Aglinskienė, G. Gaurilius, S. Damašienė, J. Daunoras, A. Avižienis, O. Vaitas, M. Jasaitienė, M. Monkus, P. Norvilas, J. Karalius, J. Stanislovaitienė, A. Domanskienė, J. Krutulis, S. Prialgauskienė, B. Graužinienė, V. Kupcikevičius, N. Šumskienė, A. Dzirvonas, A. Pareigis, A. Pračkailienė, P. Odinas, P. Jokūbaitis, E. Kubilienė, A. Masiulis, B. Radzevičius, B. Mačiulaitis, P. Šimelaitis, V. Račkauskas, K. Ancerevičienė, J. Žadeikis, B. Beleškienė, A. Senkus, J. Norkaitis.

Po 3 dol.:P. Gluosnys, A. Venckus, B. Neverauskas, O. Krasauskas, J. Ivanauskienė, G. Pūdymaitienė, Z. Martinatienė, R. Kaunienė, R. Pranokus, J. Grigaitis, E. Vaitkūnienė.

Po 2 dol.:kun. T. Palis, K. Drunga, J. Ambrizas, P. Petkelienė, V. Dailidienė, L. Kerulis, H. Moliejienė, D. Jurcienė, O. Elertienė, B. Apanavičienė, J. Fedar, J. Žadeikis, S. Jokubauskas, G. Miglinienė, T. Jennings, M. Veliuona, I. Rimkūnienė, V. Janukaitienė, P. Vasiliauskas, V. Kasakaitis, R. Čepulienė, A. Bujokas, B. Valavičienė, P. Jonelis, P. Baužys, B. Urbelis, J. Spurgis, J. Žalagėnas, D. Didžys, B. Padgauskas, P. Čerakavičienė.

Po 1 dol.:A. Baltrūnas, E. Liškevičienė, R. Petronienė, P. Gulbinskas, V. Čepaitienė, M. Grinius, C. Januševičienė, E. Sandanavičienė, S. Stravinskis, J. Andrulis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.