religinės ir tautinės kultūros žurnalas spalis/october 1978 volume XXIX no. 9

KĄ DARYSIME KITIEMS...

289

 M. Stankuvienė-Saulaitytė

ATEISTO SURINKTOS MALDOS

292

 Kun. J. Prunskis

PAVYZDŽIO ĮTAKA

294

 Doc. J. Dailidienė

PSALMĖ (eil.)

296

 P. E. da Silva Ramos

EILĖRAŠČIAI

296

 Henriette Roland Holst

AKIŲ KALBA

297

 J. Sav.

ŽMOGUS IR JO LIKIMAS

299

 Gyd. Aleksandras A.

LIETUVIŠKOJI KULTŪRA — SIELOS MAISTAS

301

 Jonas Miškinis

KELIONĖ APLINK PACIFIKĄ PER 80 DIENŲ (IV)

303

 Juozas Vaišnys, S.J.

AK, TIE ŽODŽIAI

310

 R. Bernotienė

KLAUSIMŲ LAPELIS

312

 A. Saulaitis, S.J.

LIEPSNOS TAPYBA

314

 M. Ivanauskas

NEUROZĖS

315

 Dr. P. Janulionis

KALBA IR DVASIA

317

 K. Parėštytė

TĖVYNĖJE

319

  D. ir G. Vakariai

KALBAMĖS TELEFONU

321

 A . Kučinskaitė

TRUMPAI IŠ VISUR

322

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Mikalojaus Ivanausko “Liepsnos tapybos” darbų nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.