Spausdinti
     “Laiškų Lietuviams” Administracija nuoširdžiausiai dėkoja vajaus premijų fundatoriams:
 
     1.    Žinomam Čikagos gydytojui Dr. Zenonui Danilevičiui (Rezid. 3241 W. 66th PI.; ligonius priima: 10748 S. Michigan Avė., tel. Waterfall 8-3060), aukojusiam 200 dol.
 
     2.    Ponui B. Palutsis, 6914 S. Campbell Avė., aukojusiam 50 dol.
 
     3.    Aukojusiems po 25 dolerius:
 
     P. Aleksui Dargiui, 2425 W. Marquette Rd. (Vaistinė ir smulkių prekių krautuvė);
 
     P. Juozui Mozeriui, 3236 S. Halsted St. (Taupymo ir skolinimo bendrovė);
 
     Roosevelt Furniture Company, Inc., 2310 W. Roosevelt Rd. (Baldai, kilimai).
 
     Taip pat nuoširdžiai dėkojame ir kitiems asmenims, suaukojusiems dar 38 dolerius.
 
     Jeigu dar neskaitai, tai tuoj užsiprenumeruok T ė v ų   J ė z u i t ų  leidžiamą mėnesinį žurnalą
 
Ž V A I G Ž D Ę
 
     Nuo šių metų jos Redakcija ir Administracija yra perkelta į Čikagą. Redaguoja uolus “Laiškų Lietuviams” bendradarbis Tėvas Jonas Kidykas, S. J.
 
     “Žvaigždė” yra Maldos Apaštalavimo organas. Jos ypatingas tikslas paprastu ir visiems suprantamu būdu skleisti tarp lietuvių Jėzaus Širdies garbinimą.    Kaina metams tik du doleriai.
 
     Adresas: “Žvaigždė”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
VISI Į “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJŲ!
 
     Nuo 1952 m. sausio mėn. 1 d. iki liepos mėn. 15 d. vyksta “L. L.” platinimo vajus. Trys platintojai, surinkę daugiausia užsimokėjusių skaitytojų, gaus šias dovanas:
pirmas — 150 dolerių, antras — 100 dolerių, trečias — 50 dolerių.
 
     Be to, keturios dovanos, po 25 dol. kiekviena, burtų keliu teks kitiems platintojams.
 
SĄLYGOS:
 
     1. Platintoju skaitomas, kas suranda bent penkis naujus skaitytojus.
 
     2. Už kiekvieną naują skaitytoją ar penkis senų skaitytojų prenumeratos atnaujinimus platintojui užskaitoma po vieną tašką. Kiek platintojas surinks taškų, tiek gaus bilietų 25 dol. dovanai laimėti.
 
     3. Kiekvienas platintojas galės laimėti tik vieną dovaną.
 
     4. Platintojams, kurie praėjusiais metais gaudavo didesnį “L. L.” skaičių (nemažiau penkis egzempliorius) savo vardu, atnaujinant prenumeratas, užskaitoma po vieną tašką už penkis senus skaitytojus ir po vieną tašką už kiekvieną naują.
 
     “L. L.” prenumerata Amerikoje ir visuose kituose kraštuose tik vienas doleris metams.
 
A d r e s a s :
     “Laiškai Lietuviams”, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.